Dnevnice za putovanja u inostranstvo umanjene za 20 odsto

Komentari (0)
A A A
Prva mjera koja je usvojena je smanjenje zarada za funkcionere u Vladi i nosioce pravosudnih i ustavnosudskih funkcija za sedam odsto.

Iz Ministarsva finansija je danas pojašnjeno kako će se primjenjivati mjere štednje koje je juče usvojila Vlada.

Prva mjera koja je usvojena je smanjenje zarada za funkcionere u Vladi i nosioce pravosudnih i ustavnosudskih funkcija za sedam odsto.

Iz Ministarstva finansija je saopšteno da će se primjenom ove mjere ostvariti ušteda od oko oko 79.000 eura mjesečno.

Uz ovu mjeru, Vlada je dala preporuke Administrativnom odboru Skupštine da izmjeni Odluku o utvrđivanju vrijednosti koeficijenta za obračun fiksnog dijela zarade predsjednika Crne Gore, državnih i javnih funkcionera u Skupštini Crene Gore i generalnog sekretara predsjednika Crne Gore.

Predviđeno je i smanjenje dnevnica za službena putovanja u inostranstvo za 20 odsto.

Implementacijom ove mjere ostvariće se ušteda od oko 24.000 eura mjesečno.

Takođe, predviđeno je smanjenje zarada i naknada za zaposlene u diplomatsko-konzularnim predstavništvima za sedam odsto.

Primjenim ove mjere ostvariće se ušteda od oko 28.250 eura mjesečno.

Vlada je utvrdila najviši iznos zarada rukovodećim licima u javnim ustanovama i preduzećima u kojima Država ima većinsko vlasništvo.

U skladu sa tim Vlada je preporučila javnim ustanovama i preduzećima u kojima Država ima većinsko učešće u vlasništvu da, do 1. juna 2012. godine u svojim opštim aktima utvrde najviši iznos neto zarade koji za rukovodeće lice (izvršnog direktora, pomoćnika direktora, direktora sektora, načelnika odjeljenja) ne može biti veći od tri prosječne neto zarade u Državi, i do dvije i po prosječne zarade za zaposlene koja su u rangu nižem od izvršnog direktora. 

U javnim ustanovama i preduzećima trba da se utvrde kriterijumi i mjerila na osnovu kojih se zaposlenima može isplatiti godišnji bonus ako ostvaruju pozitivan finansijski rezultat. 

Godišnji bonus ne može biti veći od osam prosječnih neto zarada u Državi. 

Institucije koje ostvaruju izuzetne pozitivne poslovne rezultate mogu tražiti od Vlade saglasnost za isplatu bonusa sa obrazloženjem. 

"Zaposleni u preduzećima u kojima Država ima većinsko vlasništvo koja su ostvarila smanjenje gubitka, u odnosu na prethodnu godinu, imaju pravo na godišnji bonus, uz prethodnu saglasnost Vlade“, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Visina zarade starješina u javnim ustanovama ne može biti veća od zarada starješina organa koji nad njima vrše nadzor i visina zarada zaposlenih treba da bude usaglašena sa zaradama državnih službenika i namještenika sa odgovarajućim stepenom stručne spreme.

Vlada je zadužila ministre  da ograniče ukupna mjesečna primanja pomoćnika ministara i sekretara ministarstava do tri prosječne zarade u Državi.

Takođe, preporučuje se jedinicama lokalne samouprave, Glavnom gradu i Prijestonici, koje su osnivači javnih preduzeća i ustanova, da donesu akte u skladu sa preporukama iz ovih zaključaka. 

Pored toga preporučuje se Centralnoj banci Crne Gore, Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Agenciji za nadzor osiguranja, Agenciji za lijekove i medicinska sredstva, Regulatornoj agenciji za energetiku, Agenciji za elektronske medije, Agenciji za civilno vazduhoplovstvo i Komisiji za hartije od vrijednosti da, u cilju pružanja podrške politici Vlade usmjerene na smanjivanje javne potrošnje, usklade sopstvene akte sa preporukama iz ovih zaključaka. 

Implementacijom ove mjere ostvariće se značajne uštede, koje će otvoriti prostor za nove investicije u preduzećima i povećanje iznosa dividendi koje ova preduzeća uplaćuju Državi kao većinskom vlasniku.

Planirano je smanjenje naknada za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada i ukidanje prava na naknadu za određeni broj savjetodavnih tijela i radnih timova.

Utvrdiće se lista tijela čiji će članovi imati pravo na naknadu i to pravo će moći da ostvaruju u zavisnosti od raspoloživih sredstava, koja se dokazuju potvrdom Ministarstva finansija.

Implementacijom ove mjere ostvariće se ušteda oko 25.000 eura mjesečno. 

Predviđena je obustava isplata naknada članovima upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova, centara za socijalni rad i savjeta javnih ustanova.

Implementacijom ove mjere ostvariće se ušteda oko 59.400 eura mjesečno.

Predviđeno je i povećanje poreske stope na penzije funkcionera.

“Dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica propisuje se veća poreska stopa na penzije ostvarene u skladu sa zakonom kojim se uređuju zarade državnih i javnih funkcionera koja iznosi 50 odsto od poreske osnovice. Implementacijom ove mjere ostvariće se ušteda oko 51.300 eura mjesečno“, ocijenjeno je iz Ministarstva finansija.

Jedna od mjera štednje je pravo na povraćaj dijela plaćene akcize kupcima gasnih ulja i tečnog naftnog gasa, koja služe za grijanje.

“Ovom dopunom Zakona o akcizama omogućava se kupcima mineralnih ulja (gasnih ulja i tečnog naftnog gasa), a koja služe za grijanje, pravo na povraćaj dijela plaćene akcize”, naglašeno je iz Ministarstva finansija.

Pojašnjeno je da se vrste mineralnih ulja na koje se plaća akciza, određuju prema njihovoj klasifikaciji u Carinskoj tarifi, dok visina akcize za pojedine vrste mineralnih ulja (gasna ulja), iznosi 350 uura na 1.000 litara kada se koriste kao motorno gorivo, dok ukoliko se ta ulja upotrebljavaju za grijanje visina akcize iznosi 117 euraura na 1.000 litara. 

Takođe, Zakonom o akcizama propisano je da mineralna ulja koja se upotrebljavaju kao gorivo za grijanje, ne smiju se upotrebljavati za druge namjene i da se ne smiju koristiti za pogon motornih vozila, odnosno plovnih objekata ili drugih motora, odnosno koristiti za standardni rezervoar motornih vozila, odnosno plovnih objekata ili drugih motora.

Implementacijom ove mjere ostvariće se ušteda oko 400.000 eura mjesečno.

Vlada je usvojila mjeru kojom se utvrđuju visine doživotne mjesečne zarade vrhunskim sportistima i visine naknade istaknutim kulturnim stvaraocima propisima Vlade.

Implementacijom ove mjere ostvariće se ušteda oko 50.000 eura mjesečno.

Posebna mjera štednje koju je Vlada usvojila je maksimalno ograničavanje broja vozila koja se daju državnim organima na korišćenje (jedan do dva  automobila po instituciji) i prodaja ustanovljenog viška autobomila, kao i određivanje gornje granice cijene po kojoj se služena auta mogu kupovati.

Usvojena je i mjera uvođenja naknada od jednog eura za SIM kartice, priključak kablovske televizije, električna brojila i ugostiteljske objekte u kojima se mogu konzumirati duvanski proizvodi.

U cilju zaštite najugroženijeg dijela građana, biće definisana određena izuzeća, tj. oslobađanja.

Implementacijom ove mjere ostvariće se ušteda oko 1,2 miliona eura mjesečno.

“U slučaju pogoršanja ekonomske situacije i rasta budžetskog deficita, staviće se van snage Odluka o uvećanju zarade državnim službenicima i namještenicima za obavljanje određenih poslova ili u istoj smanjiti procenat uvećanja zarada, na određeno vrijeme od jednog mjeseca”, zaključuju u Ministarstvu finansija.

 
Tweet
0
  • Advertisment