Ministarstvo poljopivrede: Oglasi za dobijanje dozvola za ribolov i ustupanje ribljeg fonda

Komentari (0)
A A A
Zainteresovana privredna društva i preduzetnici mogu se od danas prijavljivati za dobijanje dozvola za veliki i mali privredni ribolov za 2014. godinu, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja. Ministarstvo je danas  raspisalo  i javni oglas za ustupanje na korišćenje ribljeg fonda u ribolovnim vodama Crne Gore.

Na osnovu mišljenja Istituta za biologiju mora u Kotoru, za dobijanje dozvola za veliki i mali privredni ribolov, u tekućoj godini mogu se izdati četiri dozvole za ribolovne plovne objekte, odnosno pridnene koče duže od 24 metra, petnaest dozvola za pelagični ribolov na otvorenom moru, osamdeset sedam dozvola za mali privredni ribolov i tri dozvole za ručno sakupljanje skoljki uz ograničenje od jedne tone po dozvoli. 

Privredna društva i preduzetnici koji mogu obavljati privredni ribolov, u skladu sa Zakonom o morskom ribarstvu i marikulturi, dužni su da dostave  sljedeću dokumentaciju: zahtjev za izdavanje dozvole sa zahtjevom za upis u Registar ribolovnih plovnih objekata, dokaz o izvršenoj registraciji privrednog društva, odnosno preduzetnika kod nadležnog privrednog suda, važeći sertifikat o sposobnosti čamca, odnosno broda za plovidbu, izvod iz upisnika u brodski registar, odnosno dozvolu za plovidbu sa uvjerenjem da je ribarski brod, leut ili čamac registrovan za ribolov. Potrebna je i saglasnost Instituta za biologiju mora o tehničko - tehnološkoj opremljenosti i kapacitetima ribolovnog plovnog objekata,obrazac dozvole (za privredna društva i preduzetnike koji su u 2009. godini dobili dozvolu za riblov, kao i primjerak uplatnice kao dokaz o plaćenoj naknadi na žiro račun Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje velikog i malog privrednog ribolova je do  ispunjenja kvote dozvola, a na osnovu mišljenja naučne institucije. Dozvole će se izdavati najkasnije 15 dana od podnošenja urednog zahtjeva u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja u Podgorici.

Oglas za ustupanje ribljeg fonda u ribolovnim vodama na korišćenje 

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, raspisalo je i javni oglas za ustupanje na korišćenje ribljeg fonda u ribolovnim vodama Crne Gore.

Na korišćenje se ustupa riblji fond u cilju obavljanja sportsko rekreativnog ribolova, u rijekama i jezerima obuhvaćenim administrativnim granicama u opštinama Podgorica, Nikšić, Danilovgrad, Kolašin, Mojkovac, zatim Bijelo Polje, Berane, Petnjica, Andrijevica, Plav, Rožaje, kao i Pljevlja, Žabljak, Plužine i Šavnik.

Pravo učešća na oglasu imaju privredna društva, preduzetnici i sportsko – ribolovni klubovi, koji su registrovani za obavljanje sportsko-rekreativnog ribolova i koji ispunjavaju uslove predviđene ovim javnim oglasom. Riblji fond u ribolovnim vodama se ustupa na korišćenje na period od tri godine.

Potencijalni korisnici treba da obezbijede da poslove čuvanja ribljeg fonda obavljaju lica sa najmanje završenom osnovnom školom i iskustvom u tom poslu. Dužni su da organizuju čuvarsku službu, sa minimalnim brojem čuvara definisanim oglasom za pojedine ribolovne vode. Privredno društvo, preduzetnik ili sportsko-ribolovni klub treba da budu tehnički i organizaciono osposobljeni za obavljanje poslova od javnog interesa predviđenih Zakonom o slatkovodnom ribarstvu. Prilikom aplikacije treba da dostave i Program ulaganja i mjere koje namjeravaju da sprovedu, kako bi unaprijedili riblji fond u korišćenim vodama.

Zainteresovani se mogu prijaviti u roku od 45 dana od objavljivanja javnog oglasa na sajtu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i u dnevnoj štampi. Obrada i bodovanje ponuda obaviće se nakon isteka roka za prijavljivanje.

Cjelokupni tekst  oglasa koji sadrži i druge informacije neophodne za učešće nalazi se na sajtu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja www.minpolj.gov.me. 

Tweet
0
  • Advertisment