Društvo

Bez primjedbi na poslovanje Fonda rada

ilustracija

Fond rada u prošloj godini poslovao je u skladu sa zakonom pokazao je konačni Izvještaj o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda rada za 2018. godinu koji je juče objavljen na sajtu Državne revizorske institucije (DRI), a u kojem je Kolegijum DRI izrekao pozitivno mišljenje, pišu Dnevne novine.

“Na bazi utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja Fonda rada, nadležni Kolegijum u sastavu Senator DRI Radule Žurić rukovodilac Kolegijuma i Senator DRI Zoran Jelić član Kolegijuma, izrazio je pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i pozitivno mišljenje na pravilnost poslovanja Fonda za 2018. godinu”, navodi se u Izvještaju.

Finansijskom revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda rada za 2018. godinu, kako se dodaje, utvrđeno je da su finansijski izvještaji te ustanove za 2018. godinu u materijalno značajnim aspektima pripremljeni u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja i po svim značajnim pitanjima ne sadrže materijalne greške.

“Revizijom pravilnosti utvrđeno je da su poslovne aktivnosti, koje se prije svega odnose na procedure i pravila donošenja odluka, u potpunosti usklađene sa zakonskim, opštim i podzakonskim propisima, koji regulišu donošenje pravnih akata i javnu potrošnju”, navodi se u Izvještaju.

Revizija je izvršena u skladu sa Poslovnikom Državne revizorske institucije i Međunarodnim standardima revizije za javni sektor (ISSAI i EUROSAI).

Shodno Zakonu o Fondu rada, nadosi se u izvještaju DRI, od trenutka osnivanja Fonda svi podnijeti zahtjevi do 1. jula 2017. godine rješavani su na način što je Odluku donosio Upravni odbor, a rješenje direktor Fonda rada Kemal Đečević, dok je po novom zakonu o upravnom postupku, odnosno od 1. jula 2017. godine Zakon o Fondu rada usklađen na način što je u članu 17 Zakona o Fondu rada propisano da Upravni odbor Fonda odlučuje o zahtjevu i donosi rješenje, odnosno da po zahtjevima podnijetim nakon 1. jula 2017. godine Odluku i Rješenje donosio Upravni odbor.

“Naime, prvostepeni upravni postupak odvija se u Sektoru za praćenje i sprovođenje propisa iz oblasti prvostepenog upravnog postupka, pa se obrađeni predmeti dostavljaju Upravnom odboru Fonda, na odlučivanje iz čega se može zaključiti da je Upravni odbor Fonda preuzeo ingerencije direktora Fonda i da izvršava svoje odluke, donošenjem rješenja, te samim tim se usporava rješavanja po Odlukama. Smatramo da je prethodno rješenje čl.17 Zakona o Fondu rada cjelishodnije i operativnije, te treba razmotriti potrebu ispravke istog, u Zakonom predviđenoj procedure, kod nadležnih organa”, preporučili su revizori DRI.

Budžet Fonda za 2018. godinu iznosio je 2.080.331,20 eura, rebalansom je umanjen za 110.000,00 eura, a nakon preusmjeravanja i umanjenja iznosio je 1.819.828,20 eura, od čega su namjenski prihodi iznosili 1.543.897,00 eura, a opšti prihodi budžeta 275.931,20 eura.

Budžet je, kako se navodi, izvršen u iznosu od 1.483.840,97 eura ili 81,54 odsto tekućeg budžeta ili 60,46 odsto od izvršenja u 2017. godini.

Send this to a friend