Društvo

Crnogorski terapeuti obučeni za novi vid rehabilitacije

Dvadeset fizioterapeuta i jedan logoped uspješno su završili obuku neurorazvojnog Bobath koncepta za rad sa djecom i odraslima koji se prvi put održao u Crnoj Gori, saopštili su iz Ministarstva zdravlja.

“Kurs je  održan u Institutu Simo Milošević u Igalu od 4. februara do 1. marta i od 25. marta do 19. aprila, a obuku su sprovodili medicinski profesionalci iz Ljubljane na čelu sa Nedom Rotar. Ovaj vid obuke dio je kontinurane medicinske edukacije koju sprovodi Ministarstvo zdravlja u saradnji sa svim zdravstvenim ustanovama, a za šta je država ove godine izdvojila pola miliona eura”, navode iz Ministarstva.

Svi polaznici kursa dobili su Certifikat EBTA (European Bobath Tutors Association) kao potvrdu uspješno završene edukacije.

Kako ističu, ova edukacija podrazumijeva teoretsko i praktično usvajanje koncepta dijagnostike i terapije po Bobath metodi koja je svjetski priznat pristup liječenju neuromišićnih oboljenja djece i odraslih.

“Fizioterapeti koji su prošli ovaj vid edukacije ospobljeni su za rad, prije svega, sa djecom uzrasta od 0-15 godina, koja imaju teškoće u razvoju, bilo da koriste usluge fizikalne rehabilitacije na lokalnom nivou ili u ustanovama tercijarnog nivoa u Podgorici i Igalu. Primjenom naučenih vještina polaznici će značajno povećati kvalitet svoje usluge na radnim mjestima kao što su: centri za djecu sa posebnim potrebama na primarnom nivou zdravstvene zaštite,  sekundarnom i tercijarnom nivou”, objašnjavaju oni.

Bobath koncept je, kako naglašavaju, interdisciplinaran, holistički i problem- solving pristup u procjeni i tretmanu pojedinca, sa ograničenim sposobnostima za potpuno učestvovanje u aktivnostima svakodnevnog života, zbog oštećenja.

“Riječ je o neurološkim oštećenjima koja nastaju zbog povrede mozga, tokom trudnoće, porođaja ili u novorođenačkom dobu. Vrste oštećenja mogu biti izražene u motoričkom ponašanju, komunikacijskim sposobnostima, senzornoj i kognitivnoj funkciji uzrokovanoj poremećajem centalnog nervnog sistema. Bobath koncept se temelji na podrobnoj analizi i razumijevanju senzomotornih funkcija, tonusa i obrazaca kretanja, te njihovog uticaja na svakodnevni život djeteta. Uključuje cijelu osobu, a  naglasak je na pokretu, funkcionalnoj aktivnosti i na koordinaciji obrazaca kretanja. Pomaže djetetu da dobije veću kontrolu nad svojim tijelom u interakciji sa okolinom”, navode iz Ministarstva.

Ranim uključivanjem djeteta u terapiju i pravilnom rehabilitacijom koja koristi rezervne potencijale centralnog nervnog sistema, može se postići ili potpuno uklanjanje odstupanja u razvoju djeteta ili smanjenje kasnijeg invaliditeta.

Send this to a friend