Društvo

Dopunski rad obavlja 115 ljekara Kliničkog centra

Dopunski rad od Kliničkog centra je od početka godine do 1. avgusta tražilo 139 ljekara, a saglasnost je dobilo njih 115. U KCCG tvrde da angažovanje zaposlenih u dopunskom radu ne remeti proces rada u ovoj zdravstvenoj ustanovi, dok se preciznim uslovima i procedurama nastoje spriječiti zloupotrebe.

Od 2017. godine do početka avgusta dopunski rad je od Kliničkog centra Crne Gore KCCG tražilo 139 ljekara, a 115 ljekara dobilo je saglasnost za dopunski rad u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama koja važi do isteka Ugovora, saopšteno je Dnevnim novinama iz najveće zdravstvene ustanove u zemlji.

“Angažovanje zaposlenih u dopunskom radu ne remeti funkcionisanje procesa rada naše ustanove jer isti mogu obavljati nakon redovnog radnog vremena te na visokom nivou obavljenih svih radnih obaveza u KCCG”, tvrde u Kliničkom centru.

Da bi se dopunski rad odobrio, te da bi se izbjegle potencijalne zloupotrebe, neophodno je ispoštovati određenu proceduru. Kako objašnjavaju iz Ministarstva zdravlja, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je da medicinski odbor zdravstvene ustanove daje mišljenje na obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

“Zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik zaposlen sa punim radnim vremenom u zdravstvenoj ustanovi čiji je osnivač država može, uz pisanu saglasnost direktora, da zaključi ugovor za obavljanje dopunskog rada u toj zdravstvenoj ustanovi ili sa drugom zdravstvenom ustanovom čiji je osnivač država ili drugo pravno lice, srednjom školom zdravstvenog usmjerenja, kao i sa drugim subjektom koji obavlja zdravstvenu djelatost, osim sa ugostiteljskim objektom koji obavlja zdravstvenu djelatnost, Zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik koji dopunski rad obavlja suprotno ovoj zakonskoj odredbi čini težu povredu radne obaveze”, navode iz resora ministra Kenana Hrapovića.

Bliži uslovi za obavljanje dopunskog rada propisani su Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Propisano je, tako, da zdravstveni radnik može da obavlja dopunski rad pod uslovom da poštuje radno vrijeme propisano aktima kojima se uređuje organizacija i raspored radnog vremena u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je zaposlen (smjenski rad, dežurstvo, pripravnost), te ako u punom obimu i u propisanom radnom vremenu pruža kvalitetne zdravstvene usluge u okviru radnog mjesta “utvrđenog aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ustanove, u skladu sa Planom i programom rada te ustanove”

Uslov je i da nema primjedbi na rad od strane Komisije za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite, da nema osnovanih pritužbi građana, da nije disciplinski kažnjavan u posljednjih pet godina, kao i da u periodu od godinu prije podnošenja zahtjeva za davanje pisane saglasnosti nije odsustvovao sa posla duže od tri mjeseca.

Neophodno je da obavlja smjenski rad, dežurstvo i pripravnost u skladu sa aktima kojima se uređuje organizacija i raspored radnog vremena u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je zaposlen i da “dopunski rad ne utiče na organizaciju rada pojedinih djelatnosti ili zdravstvene ustanove kao cjeline u kojoj je zdravstveni radnik zaposlen sa punim radnim vremenom”.

2 Komentara na "Dopunski rad obavlja 115 ljekara Kliničkog centra"

avatar
1000
:   NAJNOVIJI | NAJSTARIJI | POPULARNI

Send this to a friend