Društvo

Inventivnost i naučni rad preporučili profesora Radoslava Tomovića za priznanje Univerziteta Crne Gore

Foto: UCG

Redovnom profesoru Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Radoslavu Tomoviću, dodijeljeno je priznanje Univerziteta Cme Gore za doprinos razvoju naučnoistraživačkog rada i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta. Priznanje je uručio rektor UCG prof. dr Vladimir Božović na svečanoj sjednici Senata UCG, a na predlog Vijeća Mašinskog fakulteta UCG.

“Njegov naučnoistraživački rad temelji se na oblastima projektovanja i konstruisanja mašina i analize mašinskih konstrukcija, sa posebnim osvrtom na rotacione mašine, kotrljajne ležajeve, dinamiku mehanizama i mašina, analizu vibracija, tehničku dijagnostiku, trenje i generisanje toplote u mašinama, mehatroniku i robotiku”, saopšteno je sa UCG-a.

U 2022. godini imao je veoma zapažene objavljene radove u svojoj oblasti djelovanja u međunarodnim Q1 časopisima indeksiranim na SCI/SCIE/SSCI/A&HCI listama, rangiranim u prvih 25 odsto časopisa po Scopus rangiranju, kao i u Q2 (prvih 50 odsto časopisa), kao i u ostalim časopisima ovih lista. Izlagao je radove na međunarodnim konferencijama, pored ostvarenih rezultata u inovativnoj i sručnoj djelatnosti.

U dosadašnjem radu učestvovao je u realizaciji preko trideset stručnih analiza i projekata u zemlji i inostranstvu, kao i u realizaciji jedanest naučno-istraživačkih projekata. Protekle godine potpisnik je tri konstrukciona rješenja koja se koriste u privredi Crne Gore. Rukovodilac je i u dva međunarodna projekta, CEEPUS projekta i bilateralnog projekta prekogranične saradnje sa Bosnom i Hercegovinom. CEEPUS projekat se zasniva na istraživanju tehničkih karakteristika savremenih proizvoda u mašinskoj industriji sa ciljem poboljšanja njihove tržišne vrijednosti i plasiranja na tržište. Bilatrni projekat sa BiH je pod radnim nazivom „Razvoj servisne robotike i njena aplikacija u proizvodnim procesima i neproizvodnim uslugama“.

Član je predsjedništva ugledne međunarodne Asocijacije za dizajn, mašinske elemente i konstruisanje (ADEKO), koja okuplja dvadeset sedam naučnih institucija iz dvanaest evropskih zemalja. U dva međunarodna časopisa: Machine Design i Applied Engineering Letters član je uređivačkog odbora.

Autor je više od 100 naučnih radova objavljenih u međunarodnim časopisima, časopisima sa SCI liste, međunarodnim i domaćim konferencijama. Potpisuje i dva udžbenika i jednu monografiju. Prema podacima baza WoS i Scopus njegovi radovi su citirani više od 150 puta.

Jedan je od utemeljivača studija Mehatronika na Mašinskom fakultetu i Univerzitetu Crne Gore, koje su od strane Vlade Crne Gore u više javnih nastupa prepoznate kao studije od posebnog interesa za Crnu Goru. Trenutno obavlja funkciju rukovodioca studijskog programa Mehatronika.

Svoj naučni rad je protekle godine imao priliku da predstavi kroz predavanja po pozivu na Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti i na Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Na Matematičkom institutu SANU, u aprilu prošle godine bio je urednik serije predavanja u okviru mini-simpozijuma „Mehanika mašina i mehanizama – Modeli i matematičke metode“. Protekle godine bio je gostujući profesor na dva Univerziteta: Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru i Sveučilištu u Mostaru.

U radnom odnosu na Mašinskom fakultetu je od 1996. godine.

Send this to a friend