Društvo

Komunalne usluge nabavljaju specijalno vozilo vrijedno 285.000 eura

Gradsko preduzeće Komunalne usluge raspisalo je tender za nabavku specijalnog vozila procijenje vrijednosti 285.000,00 eura, saopšteno je iz Glavnog grada.

Rok važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda, a rok izvršenja ugovora 160 dana od dana potpisivanja ugovora.

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 27. maja 2019. godine do 10:00 sati neposrednom predajom na arhivu naručioca, adresa – Ulica Zetskih vladara bb, Podgorica ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na istu adresu.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se u prostorijama Komunalne usluge d.o.o.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

B.M.

Send this to a friend