Društvo

Lokalne organizacije- Watchdog u borbi protiv porodičnog nasilja

Kako navode organizatori, cilj treninga je da unaprijedi znanja i vještine članica SOS telefona o metodama i tehnikama za praćenje ljudskih prava, kako bi se poboljšao kvalitet rada i obezbijedile relevantne informacije o postojećem stanju u oblasti zaštite od nasilja u porodici. 

Na skupu su takođe definisane preporuke za buduće zajedničke inicijative, koje će biti od ključnog značaja za obezbijeđenje efikasnog postupanja nadležnih organa u postupcima zaštite od nasilja u porodici. Time su izgrađeni kapaciteti lokalnih organizacija da djeluju kao Watchdog u borbi protiv porodičnog nasilja na svim nivoima, uz aktivno učešće u procesima donošenja odluka i boljoj implementaciji zakonodavstva. 

„Praćenjem postupaka u zaštiti od nasilja u porodici i informisanjem javnosti o rezultatima praćenja,  obezbijediće se trasparentnost rada državnih organa, što će u velikoj mjeri povećati njihov stepen odgovornosti i posvećenosti problematici nasilja u porodici“, izjavila je koordinatorka projekta, Jelena Radulović. 

Trening je sprovoden u okviru projekta “Zaštita od rodno zasnovanog nasilja – uslov demokratije i vladavine prava”, koji realizuju SOS telefoni za žene i djecu žrtve nasilja – Podgorica, Berane i Ulcinj, a finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori. 

“Cilj projekta koji će se realizovati u narednih 18 mjeseci, je obezbjeđivanje efektivne zaštite žena žrtava nasilja u porodici u skladu sa standardima i zahtjevima EU, kroz poboljšanje sprovođenja zakonodavnog okvira, razvoj pozitivne prakse i uspostavljanje nezavisnih mehanizama kontrole  u oblasti  zaštite od nasilja u porodici u Crnoj Gori”, istakli su oni.

U svrhu postizanja navedenih ciljeva, kažu organizatori, formirana su tri regionalna Watchdog tima kojima će rukovoditi SOS telefoni u Podgorici, Ulcinju i Beranama, koji će u narednom periodu vršiti procjenu postojećeg stanja iz oblasti ljudskih prava i kroz različite mehanizme pratiti rad državnih organa u postupku zaštite žena žrtava nasilja.  

Kao jedan od narednih koraka, organizovaće se i obuka o  izradi prijedloga praktičnih politika i javnom zastupanju. 

Send this to a friend