Društvo

Media centar dostavio Ministarstvu predloge u vezi nacrta Zakona o elektronskim komunikacijama

Goran Đurović

Media centar je dostavio Ministarstvu ekonomskog razvoja predloge u vezi sa nacrtom Zakona o elektronskim komunikacijama u sklopu nedavno okončane javne rasprave.

Media centar je predložio da se u nacrtu ukine nadležnost Vlade da razmatra izvještaj o radu i finansijski izvještaj Agencije za elektonske komunikacije i poštansku djelatnost.

“Samo Skupština treba da ima nadležnost da razmatra izvještaje o radu ove Agencije jer bi ovakva nadležnost Vlade mogla biti zloupotrijebljena zarad poltičkog pritiska na rad Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost”, kazao je Goran Đurović, direktor Media centra.

Sugestijama u vezi sa ovim nacrtom zakona, Media centar zastupa koncept u kojem je uloga Vlade svedena na minimum iz razloga jačanja samostalnosti Agencije.

“Razmatranjem izvještaja o radu i finansijskih izvještaja Agencije može se stvoriti mogućnost da usljed negativnih ocjena od strane Vlade bude stvoren pritisak prema Skupštini Crne Gore da kao osnivač utiče na samostalno donošenje odluka Agencije u okviru svojih nadležnosti. Ova nadležnost Vlade bi stvorila mogućnost neprimjerenog političkog uticaja na rad Agencije, što direktno urušava samostalnost i nezavisnost ove institucije i potpuno je suprotno Direktivi 2018/1972/EU o Evropskom elektronskom komunikacionom zakoniku. Direktiva EU jasno propisuje da nacionalna regulatorna tijela moraju biti nezavisna u svom radu”, ističe Đurović..

Media centar je predložio potpuno novi koncept imenovanja članova Savjeta Agencije za elektonske komunikacije i poštansku djelatnost i ponudio radnoj grupi koja priprema zakon predloge kojima se proces unapređuje u cilju stvaranja veće samostalnosti Agencije.

Media centar predlože koncept imenovanja članova Savjeta Agencije koji je sličan konceptu koji je zastupljen u nacrtu Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama.

“Predlažemo da Vlada bude potpuno isključena iz procesa imenovanja članova Savjeta kako bi se osigurala što veća samostalnost u radu ključnog upravljačkog organa. EU je više puta ukazala na potrebu osiguranja  samostalnosti Agencije, a sugestije Media centra su upravo na toj liniji”, dodao je Đurović.

Predlaže da se umjesto selekcije kandidata za Savjet Agencije od strane Vlade, kompletan proces prepusti Skupštini Crne Gore.

“Umjesto samostalnog prijavljivanja kandidata na konkursu, Media centar predlaže uvođenje kategorija ovlaštenih predlagača. Prednost ovog modela je u tome što se smanjuje uticaj političkih partija na izbor članova Savjeta jer poslanici mogu glasati samo o cjelovitoj listi kandidata o kojima, zapravo, odlučuju nadležni organi ovlaštenih predlagača.

Predlaže da se kao ovlašćeni predlagači uvedu univerziteti (dva predstavnika), Inženjerska komora (dva predstavnika) i nevladine organizacije iz oblasti medija, zaštite potrošača i zaštite ljudskih prava (jedan predstavnik).

“Na ovaj način se može doći do zastupljenosti stručnih lica iz oblasti koje su važne za rad Agencije (elektrotehnika, pravo, ekonomija). Vjerujemo da Inženjerska komora može predložiti stručna lica iz oblasti elektrotehnike, dok će univerziteti i NVO predložiti osobe stučne u oblastima pravo i ekonomija”, kazao je Đurović.

Sa druge strane, dodajem nadležni organi ovlašćenih predlagača kandiduju svoje predstavnike (koji ne moraju da budu iz reda predlagača) na čiji izbor, ukoliko su ispunjeni formalni propisani uslovi, kasnije ne mogu uticati poslanici na sjednici Administrativnog odbora kao ni na plenarnoj sjednici, jer se poslanici izjašnajvaju o cjelovitoj listi od pet kandidata.

“Ovim se smanjuje uticaj političkih partija na imenovanje članova Savjeta, čime se povećava stepen samostalnosti ključnog upravljačkog organa”, ističe Đurović.

Prema njegovim riječima, predlagač zakona ima vrlo jednostavan izbor: ili će zadržati predložena rješenja u nacrtu i omogućiti uticaj Vlade i poslanika na rad Agencije ili će prihvatiti naš predlog i povećati stepen samostalnosti ove institucije, na čemu insistira i Evropska komisija.

Media cenar predlaže da za sve kandidate postoje opšti uslovi koji podrazumijevaju deset godina radnog iskustva u VII1 nivou kvalifikacije obrazovanja u oblastima koje su od značaja za obavljanje djelatnosti Agencije (elektrotehnika, poštanski saobraćaja, ekonomija, pravo, mediji i dr.)

Send this to a friend