Društvo

Ministarstvo prosvjete finansira medijatore za RE populaciju, biće ih dvostruko više

Maraš Dukaj

Od ove godine romske medijatore finansiraće Ministarstvo prosvjete, a predviđeno je da ih bude dvostruko više 20, s tim da će se konačan broj znati onda kada se obrade i dobiju konačni upisni podaci za djecu RE populacije. Mediajtori su do sada su bili plaćeni oko 250e, a sada će neto zarada medijatora biti veća, saopštio je Maraš Dukaj, direktor Direktorata za obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i drugih nacionalnih zajednica u Ministarstvu prosvjete.

Podsjetio je da je do sada medijatore odnosno saradnike u socijalnoj inkluziji finansirao REF (Romski Obrazovni Fond) kroz projekte. Radilo je 10 medijatora: šest u Podgorici, dva u Nikšiću i po jedan u Beranama i Herceg Novom.

Prema njegovim riječima ova mjera je zapravo važan instrument kojim se želi povećati učešće mladih iz RE populacije u obrazovanju i njihova pravilna integracija, kao i prevenirati rano napuštanje školovanja.

“Centar za stručno obrazovanje je uz podršku REF-a (Romski obrazovni fond) i HELP organizacije, razvio četiri stručne kvalifikacije: Saradnik u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana i to u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravlja i socijalne zaštite. Te četiri stručne kvalifikacije prošle uvrštene su u Nacionalni okvir kvalifikacija im kako smo saopštavali, kao takve predstavljaju direktnu vezu sa tržištem rada”, naveo je Dukaj za CdM.

On je naglasio da je uloga medijatora ogromna, a može se sažeti u sljedećem: da prate kretanje učenika od kuće do škole i pruža im neposrednu podršku u ostavrenju prava na obrazovanje kroz podsticanje redovnog pohađanja nastave i vannastavnih aktivnosti, da u saradnji sa školskim institucijama pomogne pri identifikaciji i upisu RE djece u obrazovni sistem, posreduje prilikom savladavanja jezičkih barijera i u intenzivnoj komunikaciji sa roditeljima preduzima konkretne mjere kako bi se spriječilo napuštanje daljeg školovanja.

Dukaj je rekao da se pokazalo da uloga medijatora jeste jedna od najznačajnih mjera za integraciju romske djece u obrazovni sistem, što je bio osnovni razlog zbog koga smo preuzeli njihovo finansiranje.

“Školi u kojoj se obrazuje više od 70 učenika pripadnika romske i egipćanske populacije mogu se odobriti izvršioci na poslovima medijatora za socijalnu inkluziju, a na svakih dodatnih 70 učenika može se odobriti izvršilac na tim poslovima. Povećanjem broja medijatora, sigurni smo da ćemo postići još bolje rezultate za integracijom djece u obrazovni sistem”, kazao je on.

Ministarstvo prosvjete, dodaje, kontinuirano i planirano radi na integraciji RE djece u svim nivoima obrazovanja, počevši od predškolskog do visokog obrazovanja, i aktivnosti koje smo do sada sprovodili zaista su dale rezultate.

“Tako na primjer u devet predškolskih ustanova (Bar, Tivat, Herceg Novi, Kotor, Cetinje, Nikšić, Podgorica, Berane i Bijelo Polje) u toku juna se organizuju pripremni vrtići koje pohađaju uglavnom djeca RE populacije. Zavod za školstvo sprovodi obuku za vaspitače i finansijski podržava devet  medijatora za vrijeme trajanja ovog programa”, isakao je Dukaj.

Kada je riječ o osnovnom obrazovanju, Ministarstvo prosvjete je u saradnji sa Zavodom za školstvo, Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i NVO koje se bave pitanjima romske i egipdanske zajednice je uspješno sprovelo kampanju za upis u osnovnu školu, a dokaz je brojno prisustvo roditelja. Kontiunirano se obezbjeđuju udžbenici za svu romsku i egipćansku djecu od prvog do devetog razreda osnovne škole. A kontinuirano se organizuju i vannastavnke aktivnosti.

Formirani su i timovi za prevenciju napuštanja školovanja-sa naglaskom na djevojčice, i to: u Podgorici sve škole koja imaju u sastavu djecu RE populacije, tri škole u Nikšiću i dvije u Beranama.

Kada je riječ o srednjem obrazovanju, djeca imaju podršku, između ostalog, kroz tzv. Mrežu mentora, koja podrazumijeva da jedan ili više nastavnika budu zaduženi da prate grupu učenika romske i egipćanske zajednice i brinu se o redovnom pohađanju časova i uspjehu. Takođe, djeca su oslobođena plaćanja školarine za vanredno polaganje razreda.

“Od školske 2015/2016. do školske 2017/ 18 godine broj djece romske i egipćanske populacije u školama permanentno raste, te sa zadovoljstvom možemo konstatovati da svake godine imamo pozitivne trendove počevši od predškolskog do visokog obrazovanja. Takođe treba istaći da upravo u oblasti obrazovanja imamo najbolje rezultate u dijelu intergrisanja RE populacije u sistem, što nas naravno ne amnestira od daljih obaveza, već upravo podstiče na još bolje rezultate”, zaključio je Dukaj.

 

Send this to a friend