Društvo

Murtovina postaje savremeno prigradsko naselje: Gradiće se novi objekti, parkovi, saobraćajnice…

Nacrt plana za Murtovinu

Nacrtom detaljnog urbanističkog plana Murtovina, koji je od danas na javnoj raspravi, planirano je da se formira savremeno prigradsko naselje, sa ruralnim obilježjima iz nasljeđa Doljana, Zlatice i Murtovine. Značajno je da je ovim planom data mogućnost proširenja OŠ Dragiša Ivanović, kao i da je planirana je izgradnja novih objekata za potrebe školstva i socijalne zaštite.

Ovim planskim dokumentom detaljno su  obuhvaćene površine za stanovanje, školstvo i socijalnu zaštitu, centralne djelatnosti, mješovite namjene, zaštitu kulturnih dobara, kao i površine za sport i rekreaciju, pejzažno uređenje-površine urbanog zelenila, saobraćajne i ostale infrastrukture.

Pretežna namjena površina u zahvatu plana po PUP-u je “površine za stanovanje malih gustina” i “mješovita namjena”.

“Iz analiza postojećeg stanja se vidi da dio zahvata plana nije izgrađen i da je ostavljena mogućnost da se sprovedu smjernice date PUP-om Podgorice, na način da se u okviru površina za stanovanje formira prigradsko naselje lokalnih centara sa urbanom fizionomjom i ruralnim obilježjima iz nasleđa Doljana, Zlatice i Murtovine. Maksimalna spratnost objekata biće P+2”, navodi se u Nacrtu detaljnog urbanističkog plana Murtovina

Naglašeno je da je u zoni mješovite namjene, planirano da dominantna namjena bude poslovanje. Preporuka plana je da se u koridoru magistralnog puta razvija poslovanje sa uslužnim djelatnostima. Takođe, i ovdje je predviđeno da maksimalna spratnost objekata bude P+2.

“Površine za centralne djelatnosti su površine koje su planskim dokumentom pretežno namjenjene smještaju centralnih-poslovnih, komercijalnih i uslužnih djelatnosti i obilježja su centara naselja. Maksimalna spratnost objekata je P+2”, piše između ostalog u ovom planskom dokumentu.

Površine za školstvo i socijalnu zaštitu su površine koje su planskim dokumentom namijenjene prvenstveno obrazovanju, nauci i socijalnoj zaštiti. Ovim planom se daje mogućnost proširenja OŠ Dragiša Ivanović, dok su novi objekti namjene školstva i socijalne zaštite planirani na urbanističkim parcelama UP 195, UP 207, UP 208, UP 209.

Površine za sport i rekreaciju

U okviru građevinskih linija na urbanističkoj parceli postojećeg otvorenog stadiona moguće je planirati izgradnju objekta namjenjenog sportskim sadržajima ili sadržajima koji su u funkciji sporta.

Zaštićena kulturna dobra -arheološko nalazište Zlatica

Smjernice za plan intervencija koje se odnose na ovu lokaciju su preuzete iz Urbanističkog projekta Arheološki lokalitet-Zlatica rađenog 2007. godine. Stručnim, planskim pristupom, uz poštovanje opštih principa zaštite spomenika kulture, naučno, kulturno i turistički valorizovan i prezentovan lokalitet bi postao značajan faktor u podsticanju privrednog i kulturnog razvoja.

Kao saobraćajne površine u planu su opredijeljne površine za kolovoze, trotoare, parkinge, staze i prilaze.

Prostor u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana Murtovina smješten je u sjevero-istočnom dijelu Podgorice uz kompleks šume Zlatica. To je prostor omeđen Bulevarom Vilija Branta i ulicama Orjenska, Franca Rozmana i zahvatom važećeg DUP-a Murtovina 2. Površina zahvata utvrđena kartografskim mjerenjem iznosi 129,76 ha.

Nacrt Detaljnog urbanističkog plana Murtovina u Podgorici sa Izvještajem o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu stavlja se na javnu raspravu od danas je na javnoj raspravi koja će trajati 15 dana, odnosno do 18. septembra.

Centralna javna rasprava održaće se 11. septembra 2018. godine u Multimedijalnoj sali KIC-a Budo Tomović, u 12 časova.

A.O.

12 Komentara na "Murtovina postaje savremeno prigradsko naselje: Gradiće se novi objekti, parkovi, saobraćajnice…"

avatar
1000
:   NAJNOVIJI | NAJSTARIJI | POPULARNI

Send this to a friend