Društvo

Na provjeri cjenovnik Deponije

Ustavni sud donio je rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o cijenima usluga deponovanja komunalnog otpada na deponiji Livade, a na osnovu inicijative koju je 1. novembra 2019. godine podnio Filip Kažić, advokat iz advokatske kancelarije Komnenić i saradnici, prenosi Dan.

Cjenovnik ovog preduzeća usvojio je odbor direktora 7. maja 2007. godine, a njime je propisano da cijene usluge deponovanja komunalnog otpada plaćaju korisnici koji su podijeljeni u 14 kategorija, te da su sve cijene različite u zavisnosti od kategorije.

Kažić u inicijativi navodi da odluka o cijenama usluga deponovanja komunalnog otpada na deponiji Livade nije u skladu sa Ustavom i Zakonom o komunalnim djelatnostima i Zakonom o zaštiti potrošača.

“Zakonom o komunalnim djelatnostima propisano je da se cijene komunalnih usluga utvrđuju na osnovu elemenata troškova angažovanja potrebne radne snage, utrošene energije, troškova tekućeg održavanja, troškova investicionog održavanja komunalne infrastrukture i pripadajuće opreme… Propisano je da bliže elemente i metodologiju za određivanje cijene komunalne usluge, osim za regulisane komunalne djelatnosti, utvrđuje Vlada. Propisano je da cijena komunalnih usluga, odnosno komunalnih proizvoda no jedinici mjere ne smije da bude različita za pojedine korisnike, odnosno pravna i fizička lica”, piše u inicijativi.

U inicijativi je naznačeno da zakon propisuje da se cijene mogu uvoditi samo zakonom, odnosno da visina određene naknade i način obračuna moraju biti utvrđeni no mjerilima propisanim zakonom i donijeti od organa koji u okviru svojih nadležnosti, na osnovu zakona, obavljaju određene javnopravne poslove u vezi utvrđivanja obračuna i naplate odgovarajuće naknade.

Advokat Kažić ukazuje da je Zakonom o zaštiti potrošača propisano da je trgovac dužan da prije utvrđivanja cijene usluge od javnog interesa zatraži mišljenje organizacija za zaštitu potrošača koje imaju ovlašćenje za podnošenje kolektivne tužbe. On ukazuje i da u postupku ocjene ustavnosti treba ispitati i način na koji je cjenovnik donesen.

“U postupku ocjene ustavnosti, odnosno zakonitosti neophodno je ispitati da li je pobijani akt donsen od strane ovlašćenog organa, odnosno lica, da li je imao zakonsko ovlašćenje za njegovo donošenje i odgovara li propis po svom sadržaju okvirima koje mu je odredio zakon. Pravni režim obavljanja komunalnih djelatnosti, a s tim u vezi i ovlašćenja organa lokalne samouprave za donošenje propisa i drugih akata kojima se uređuju određena prava i materijalne obaveze građana, uređena su sa tri zakona, i to Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o komunalnim djelatnostima i Zakonom o zaštiti potrošača. Na pobijani cjenovnik Skupština Glavnog grada Podgorica, po saznanjima podnosioca inicijative, nikada nije dala saglasnost, niti je saglasnost za cijene utvrđene navedenim cjenovnikom Deponija tražila, odnosno dobila od organizacije za zaštitu potrošača”, navodi se u inicijativi.

1

avatar
1000
1
0
0
 
1
Struka
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Struka
Gost
Struka

Da bi deponija radila bez gubitaka min. cijena je 50 Eura po toni otpada.

Send this to a friend