Društvo predviđen upis 24 studenta

Na specijalističkim studijama Muzičke akademije sva budžetska mjesta

Na Muzičkoj akademiji Univerziteta Crne Gore predviđen je upis za 24 kandidata na specijalističkim studijama i sva mjesta su budžetska, saopšteno je iz UCG.

Prodekanica za nastavu Muzičke akademije Tatjana Krkeljić navodi da je po pet mjesta predviđeno za programe Opšta muzička pedagodija, Duvački instrumenti, Gudački intrumenti i Klavir, dok je po dva mjesta predviđeno za Gitaru i Harmoniku.

Konkurs za upis na specijalističke studije Univerziteta Crne Gore objaviće se krajem septembra.

„Specijalističke studije na studijskom programu Opšta muzička pedagogija omogućavaju studentu da po završetku studija poznaje različite metodske pristupe u savremenoj muzičkoj pedagogiji, prezentuje umjetnička dostignuća na koncertima kao horski dirigent i umjetnička dostignuća ansambla kojim rukovodi, koristi stručnu literaturu iz različitih muzičkih oblasti i razvija kritičku misao“, objašnjava prodekanica.

Kada je riječ o svim ostalim studijskim programima koji su vezani za instrumente, kako dodaje Krkeljić, oni omogućavaju studentu da po završetku studija vlada profesionalnim sviranjem instrumenta u solističkom i kamernom smjeru.

„Studenti unapređuju različite vidove tehnika sviranja na instrumentu, analiziraju sopstveni umjetnički proces i rad drugih koncertnih izvođača, prezentuju umjetnička dostignuća na koncertima u skladu sa profesionalnim standardima, razlikuju muzičke epohe i pravilno interpretiraju muzičke stilove, prilagođavajući ih sopstvenom senzibilitetu“, kazala je Krkeljić.

Pravo prijave na konkurs za upis na specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita. Stranac ima pravo upisa pod jednakim uslovima, kao i crnogorski državljanin.

“Kandidat za upis dužan je studentskoj službi Muzičke akademije podnijeti prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova: original diplomu o završenim osnovnim studijama, odnosno uvjerenje o završenim osnovnim studijama. Upis na specijalističke studije Univerziteta Crne Gore bliže je uređen Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama, dostupnim na sajtu Univerziteta Crne Gore (www.ucg.ac.me)”, ističe se u saopštenju.

Send this to a friend