Društvo

Oko 30.000 osoba u Crnoj Gori ima problema sa alkoholom: Pogrešna uvjerenja – djeca od malih nogu stiču utisak da je alkohol prihvatljiv

Ilustracija

U borbi protiv najučestalije borbi zavisnosti – alkoholizma Crna Gora se suočava sa brojnim problemima. Prema dostupnim podacima iz raznih istraživanja, procjenjuje da je u Crnoj Gori oko 30.000 osoba pogođeno problemima povezanim sa upotrebom alkohola. Pogrešna uvjerenja o alkoholu su duboko ukorijenjena u društvu, često promovisana unutar porodica gdje djeca od malih nogu stiču utisak da je alkohol prihvatljiv i poželjan, upozorava u razgovoru za CdM psihološkinja Nikolina Radović iz NVO CAZAS. Ona naglašava da je proces liječenja alkoholizma složen i dugotrajan, te da su u borbi protiv alkoholizma važni edukacija, porodica, institucije, mediji…

<<<Ne zna se koliko je alkoholičara u Crnoj Gori: Najveći problem je kada zavisnik ne želi da se liječi<<<

Sagovornica CdM naglašava da Crna Gora trenutno nema uspostavljen registar za alkohol niti registar alkoholičara koji bi omogućio precizno praćenje i dokumentovanje broja osoba kojima je potrebno stručno liječenje.

“Nedostatak ovakvog registra, zajedno sa činjenicom da mnogi pojedinci pogođeni upotrebom alkohola ne traže pomoć, otežava dobijanje tačnih podataka o obimu ovog problema. Društvena stigma i tendencija da se problemi sa alkoholom minimiziraju ili tretiraju unutar porodičnog okvira bez traženja profesionalne pomoći dodatno komplikuju situaciju”, upozorava Radović.

Ona kaže da se prema dostupnim podacima iz raznih istraživanja, procjenjuje da je u Crnoj Gori oko 30.000 osoba pogođeno problemima povezanim sa upotrebom alkohola.

“Ovo ne utiče samo na pojedince koji konzumiraju alkohol, već i na njihovo okruženje, uzrokujući širok spektar negativnih socijalnih i ekonomskih posljedica. S obzirom na ove izazove, postoji jasna potreba za uspostavljanjem sveobuhvatnih sistema podrške i intervencije koji bi se bavili problematikom alkoholizma, uključujući i razvoj registra alkoholičara kao korak ka boljem razumijevanju i adresiranju ovog javno zdravstvenog pitanja”, smatra ona.

Radović upozorava da se Crna Gora suočava sa značajnim izazovima u kontekstu konzumacije alkohola među svojim stanovništvom, što je potvrđeno podacima Svjetske zdravstvene organizacije koji navode da se u našoj zemlji prosječno po glavi stanovnika konzumira 12,24 litara čistog alkohola godišnje.

Ova cifra pozicionira Crnu Goru na 12. mjesto u svjetskim okvirima po potrošnji alkohola, što ukazuje na značajnu prevalenciju ove prakse. Rdović napominje, da se posebno zabrinjavajući podaci odnose se na mlađu populaciju, gdje više od polovine mladih između 15 i 34 godine izjavljuje da su konzumirali alkohol u prethodnoj godini.

Odgovarajući na pitanje postoji li u Crnoj Gori dovoljno kapaciteta da se društvo bori sa ovom bolešću zavisnosti Radović naglašava da trenutno stanje u Crnoj Gori pokazuje da su kapaciteti za liječenje alkoholizma značajno ograničeni, kako u pogledu prostornih resursa, tako i u pogledu specifičnih programa za žene unutar psihijatrijskih odjeljenja.

Potrebno širenje kapaciteta za liječenja alkoholizma

“Postoji očigledna potreba za proširenjem ovih kapaciteta, što bi trebalo da se djelimično adresira izgradnjom nove Klinike za mentalne bolesti. Ova klinika ima potencijal da značajno doprinese dostupnosti tretmana i rehabilitacije za osobe koje se bore sa alkoholizmom”, kazala je ona.

Nikolina Radović
Nikolina Radović

Dodatno, ističe ona, razvoj mreže anonimnih alkoholičara, koji su se nedavno reaktivirali u Podgorici, predstavlja ključan korak naprijed u pružanju podrške zajednici.

“Ovi programi su globalno priznati za svoju efikasnost i mogu imati značajan uticaj na pojedince u procesu oporavka. Takođe, CAZAS nudi besplatne servise podrške, uključujući savjetovanje sa stručnjacima različitih profila i iskustva sa osobama koje su prošle kroz proces oporavka. Ovakvi servisi su dostupni ne samo osobama koje imaju problema sa alkoholom, već i njihovim bližnjima”, rekla je Radović.

Što se tiče institucionalnog liječenja, dodaje ona, trenutno je u Crnoj Gori moguće pristupiti tretmanu u nekoliko specijalizovanih ustanova, uključujući Specijalnu bolnicu za psihijatriju “Dobrota”, Javnu ustanovu Kakaricka gora, psihijatrijsko odjeljenja unutar Kliničkog centra, kao i odjeljenje psihijatrijske bolnice u Nikšiću.

Međutim, isiče sagovornica CdM-a, broj mjesta u ovim ustanovama je ograničen i tretman se često primjenjuje kroz tradicionalni medicinski model bez integracije sa programima podrške u zajednici ili saradnjom sa socijalnim ustanovama.

“Izgradnja Klinike za mentalne bolesti bi trebalo da donese značajno poboljšanje u pogledu prostornih kapaciteta, kao i da poveća broj dostupnih mjesta za liječenje, posebno za žene, čija su potreba često zanemarena ili nedovoljno adresirana. Ovo predstavlja korak naprijed u pružanju sveobuhvatne podrške osobama koje se suočavaju sa alkoholizmom u Crnoj Gori”, smatra ona.

Proces liječenja je složen i dugotrajan

Prema riječima Radović uspješno liječenje zavisnosti od alkohola započinje od razvoja svijesti pojedinca o problemu i voljom da se potraži pomoć.

“Proces liječenja je složen i dugotrajan, obuhvatajući više faza koje integrišu različite tretmane, uključujući farmakoterapiju, psihoterapiju i socioterapiju. Početna faza detoksikacije, koja se sprovodi u bolničkim uslovima, ključna je za eliminaciju alkohola iz organizma, pri čemu su simptomi apstinencijalnog sindroma različiti i mogu biti intenzivni”, istakla je ona.

U Crnoj Gori, pojašnjava Radović, specijalizovana javna ustanova za tretman zavisnosti je Javna ustanova na Kakarickoj gori, koja funkcioniše kao terapeutska zajednica sa jasno definisanim ulogama i pravilima. Ona podsjeća da se bolesti zavisnosti takođe tretiraju u Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Dobroti, kao i u psihijatrijskim klinikama opštih bolnica širom zemlje, što je navedeno u prethodnom pitanju.

Takođe, napominje ona, strateški dokumenti predviđaju dodatne mjere podrške, kao što je dodjela socijalnog radnika zavisniku od alkohola nakon završetka bolničkog liječenja, kako bi se prevazišao problem izolacije pacijenata nakon otpusta.

“Kada govorimo o našoj organizaciji, trudimo se da osobama koje se bore sa ovom vrstom zavisnosti pružimo podršku i usluge koje su u okvirima našeg djelovanja, kao što su besplatne usluge savjetovanja sa stručnjacima (psihologom, ljekarom ili socijalnim radnikom) savjetovanja sa osobama koje su prošle kroz sam proces liječenja. Svi ovi napori ukazuju na postojanje sistema podrške, ali i na potrebu za kontinuiranim unaprijeđenjem usluga i pristupa liječenju zavisnosti u Crnoj Gori, kako bi se pojedincima omogućio sveobuhvatan i kontinuiran tretman i podrška. CAZAS pruža usluge savjetovanja, podrške i usmjeravanja za osobe koje su pogođene bolestima zavisnosti od droga i alkohola, kao i njihove članove porodica, partnere i prijatelje – BESPLATNO, ANONIMNO i POVJERLJIVO.
 Osobe zainteresovane za ovu vrstu usluge mogu nas kontaktirati na [email protected]
 ili putem telefona 067602345 i 067600988”, kazala je Radović za CdM.

Ne zna se koliko je alkoholičara trenutno na liječenju

Radović ističe da imajući u vidu da trenutno u Crnoj Gori ne postoji zvaničan registar alkoholičara, nemamo konkretne informacije o broju osoba koje su trenutno na liječenju.

“Smatramo da bi razvoj registra značajno doprinio unaprijeđenju samog pristupa liječenju, dao nam konkretne podatke o potrebi unaprijeđenja kapaciteta i boljem razumijevanju i adresiranju ovog problema sa kojim se neminovno suočavamo”, napomenula je ona.

Dešava li se da se neka osoba više puta liječi od alkoholizma?

Radović ističe da ponavljanje liječenja od alkoholizma nije neuobičajeno i može se dogoditi kod nekih osoba koje se bore sa ovom zavisnošću.

“Proces oporavka od alkoholizma može biti dugotrajan i često nije linearan, što znači da neke osobe mogu proći kroz više ciklusa liječenja prije nego što postignu dugoročnu apstinenciju. To može uključivati povratke (relapse), koji su dio procesa oporavka za mnoge osobe koje se bore sa ovom vrstom zavisnosti. Kada su u pitanju konkretni podaci o broju osoba koje su se više puta liječile od alkoholizma, takvi podaci mogu biti ograničeni ili nedostupni zbog različitih faktora, od kojih je prvi nepostojanje zvaničnih registara”, kazala je ona.

Takođe, ističe Radović, nedostatak ovih podataka može biti uzrokovan i izazovima u praćenju pacijenata nakon liječenja kao i privatnošću i povjerljivošću podataka pacijenata.

“Međutim, važno je napomenuti da bi u praksi zdravstvene i socijalne službe trebalo da pruže kontinuiranu podršku i intervencije usmjerene na sprječavanje povrataka i promovisanje dugoročnog oporavka. Ova podrška bi trebalo da uključuje različite programe i servise, kao što su grupe za podršku, savjetovanja, terapijske zajednice i programi za resocijalizaciju koji su usmjereni na adresiranje osnovnih uzroka zavisnosti i jačanje vještina za suočavanje bez upotrebe alkohola”, ocijenila je ona.

Radović je jasna – ključni aspekt u tretmanu bolesti zavisnosti, uključujući alkoholizam, jeste sveobuhvatno prihvatanje procesa liječenja od strane zavisnika, njegove porodice i šire okoline.

“Ovo podrazumijeva aktivno učešće i spremnost na promjene ne samo kod zavisnika već i kod svih članova porodičnog sistema. Okruženje osobe koja ulazi u proces liječenja, ima veliku ulogu u samom ishodu liječenja i često se porodica percipira kao najznačajniji resusrs podrške koji često ima ulogu u nadzoru nad farmakoterapijom ali i učestvuje u individualnim savjetodavnim razgovorima sa članovima terapijskog tima. Sinergija i stručno vođene aktivnosti u timu pacijenta, porodice i terapijskog tima, su temelj za gradnju efikasne motivacije za liječenje”, rekla je ona.

Važnu ulogu u ovom dijelu, naglasila je sagovornica CdM-a, svakako da imaju Centri za mentalno zdravlje koji pružaju usluge podrške mentalnom zdravlju i često predstavljaju sistem podrške porodici.

“Važno je naglasiti ulogu šire društvene zajednice u ovom procesu. Kroz zajedničko djelovanje sa porodicom, specijalizovanim ustanovama za liječenje zavisnosti i izabranim ljekarima, zajednica može značajno doprinijeti bržem uključivanju zavisnika u program liječenja. Ovaj integrativni pristup ne samo da podržava zavisnika tokom procesa ozdravljenja već i jača porodične veze i promoviše zdravije društveno okruženjeić.”, pojasnila je Radov

Značaj prevencije

Prevencija zavisnosti od alkohola u Crnoj Gori, upozorava Radović, trenutno se suočava sa izazovom nedostatka održivih i strukturisanih programa.

“Efikasna prevencija zahtijeva primjenu dokazanih metoda koje su pokazale pozitivne rezultate. U kontekstu borbe protiv alkoholizma, školske prezentacije nisu dovoljne; ključno je fokusiranje na programe koji mladima i djeci jačaju vještine potrebne za odupiranje vršnjačkom i društvenom pritisku, posebno u okruženju kao što je naše gdje postoji visoka društvena tolerancija prema konzumiranju alkohola”, istakla je ona.

Radović upozorava da se pogrešna uvjerenja o alkoholu su duboko ukorijenjena u društvu, često promovisana unutar porodica gdje djeca od malih nogu stiču utisak da je alkohol prihvatljiv i poželjan.

“Muška djeca posebno se suočavaju sa uvjerenjem da količina konzumiranog alkohola odražava njihovu zrelost i muževnost. Iz tog razloga, smatramo da bi bilo esencijalno da sama prevencija počne unutar porodičnog okvira, a zatim se proširi na vrtiće, škole, zajednicu i medije. Alkohol je često prva supstanca sa kojom se mladi susreću, a upotreba alkohola se promoviše kroz medije u pozitivnom kontekstu, što dodatno komplikuje percepciju alkohola kao nečeg negativnog”, kazala je ona.

Prema njenim riječima socijalna prihvatljivost konzumiranja alkohola, pristupačnost i niska cijena alkoholnih pića dodatno doprinose problemu.

“Edukativni programi, podrška i savjetovanje za mlade su ključni u prevenciji zavisnosti od alkohola, omogućavajući mladima da razviju vještine potrebne za suočavanje sa društvenim pritiscima i izgradnju zdravih životnih navika. Takođe, kao što je već pomenuto edukacija i savjetovanje roditelja su od vitalnog značaja kako bi se poboljšale roditeljske vještine i komunikacija sa djecom”, istakla je Radović.

Ona podsjeća da je konzumacija alkohola riziko faktor za više od 60 različitih bolesti i stanja i stav Svjetske zdravstvene organizacije je da ne postoji bezbjedna količina alkohola za upotrebu i zato je važno komunicirati ka mladima i široj javnosti upravo takve zdravstveno potvrdjene podatke.

Razviti i primjenjivati efikasne preventivne strategije

Na pitanje šta društvo u cjelini treba da radi da bi se ukazalo na opasnosti od alkoholizma sagovornica CdM-a kaže da bi se adekvatno ukazalo na opasnosti od alkoholizma, društvo u cjelini mora razviti i primjenjivati efikasne preventivne strategije koje obuhvataju različite segmente zajednice, od obrazovnog sistema do medija.

“Implementacija ciljanih edukativnih i preventivnih programa o alkoholu je ključna, a njen početak treba da bude već u najranijim razredima osnovnih škola. Takvi programi bi omogućili djeci da od najmlađeg uzrasta razvijaju zdrave stavove prema alkoholu i osnaže ih da se odupru društvenim pritiscima koji glorifikuju konzumaciju alkohola kao neizostavan dio zabave i društvenih okupljanja”, smatra ona.

Osim edukacije u školama, kaže Radović, važno je raditi na promjeni društvenih normi i uvjerenja vezanih za alkohol, kako bi se razbili mitovi i pogrešne pretpostavke o alkoholu koje su često ukorijenjene u kulturi.

“Ovo zahtijeva širu saradnju između obrazovnih institucija, zdravstvenih organizacija, medija i zakonodavaca, kako bi se osiguralo da poruke o rizicima vezanim za alkoholizam dospiju do što šireg spektra ljudi. Mediji igraju ključnu ulogu u oblikovanju javnih stavova i mogu doprinijeti promociji zdravih životnih stilova kroz odgovorno izvještavanje i smanjenje glorifikacije alkohola. Takođe, zakonodavne mjere koje ograničavaju reklamiranje alkohola i njegovu dostupnost mladima mogu biti efikasne u smanjenju konzumacije alkohola među mladima”, navela je ona.

Konačno, poručuje, potrebno je osnažiti i podržati porodice i zajednice u pružanju podrške i edukacije o alkoholizmu, kao i u izgradnji otpornosti kod mladih.

“Ovo uključuje programe savjetovanja i podrške za roditelje, kako bi se poboljšala komunikacija unutar porodice i omogućilo roditeljima da efikasno komuniciraju sa svojom djecom o opasnostima alkohola. Sveobuhvatnim pristupom koji uključuje edukaciju, promjenu društvenih normi, odgovorno izvještavanje medija i zakonodavne mjere, moguće je efikasno ukazati na opasnosti od alkoholizma i doprinijeti izgradnji zdravijeg društva”, kazala je ona.

U kom dijelu Crne Gore ima najviše zavisnika od alkohola?

“Imajući u vidu da trenutno u Crnoj Gori ne postoji zvaničan registar alkoholičara, nemamo konkretne informacije o dijelu Crne Gore u kom postoji najveći broj zavisnika od alkohola”, zaključila je Radović u razgovoru za CdM.

Ninoslav Kićović

37

avatar
1000
24
13
0
 
29
FrulašWwwDanjelaPrc mneCica
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Frulaš
Gost
Frulaš

Ja samo pijem kad letujem ljeti dok je vrućina

Prc mne
Gost
Prc mne

Povedite vi računa o broju onih koji konzimiraju drogu,taj broj je višestruko veći od ovog kojeg prikazujete za alkohola,mada je i ovo netačna cifra!!!!Uđite u lokale vikendom,ni za jednim stolom nećete naći sok,kisjelu vodu,samo ALKOHOL!!!!Pored zabrane konzumiranja alkoholnih lica maloljetnicima,sto je u svakom lokalu istaknuto isti to ne poštuju nego gledaju samo lični interes i sto veći pazar!!!!

Cica
Gost
Cica

Posto sam u porodici imala alkoholicare uvijek sam se plasila da se i ja ne navucem na to zlo..ne konzumiram cigarete, alkohol…jedino sto se navukoh na ovo online klađenje…🫣🫣🫣😢

Www
Gost
Www

Bolje ti je alkohol da piješ nego što se kladiš..

Homjel
Gost
Homjel

Crnogorska rakija ovaj najljepše rakija! Ja sam volim rakiju. Više za sve lozu ili krušku, takođe sam volim “Travku”. Živjeli svima!))

Monika
Gost
Monika

Pogledajte samo zensku populaciju, od 30 pa na gore to ne pije to se ne trjezni.
Pitaju jos se ni si udala, a kako ce od boce i tel.
Od mame i tate.

Danjela
Gost
Danjela

Istina ziva, usle su u bocu…
A ovo drugo, mama je mentor za momka da bi mogo njoj da ugodi trci za nju.

Alkos
Gost
Alkos

Ja tu ne vidim PROBLEM

Sofha
Gost
Sofha

@alkos.Pa i ne mozes viđet, kad si jedan od tih…

Hogar
Gost
Hogar

Legendarno 😁

Narcis Zgubidan
Gost
Narcis Zgubidan

Hahaha dobro je ne nego odlično da je tako,ja bih doda još jednu nulu za svaki slučaj,lako je oduzet ako treba.

😂😂😂😂😂
Gost
😂😂😂😂😂

Doda…😂😂😂😂😂

Ivangrad
Gost
Ivangrad

Poš.gospodo kod nas caruju prije svega kocka pa alkohol.Kod nas se djeca kockaju a takođe kupuju alkohol u trgovinama slobodno.Pa uradite nešto po tom pitanju.

Čong Li
Gost
Čong Li

Krenite iz Herceg Novog za Titograd autom… naici ce te na desetine bilborda dje se reklamiraju restorani i hoteli sa casom vina u prvom planu ! Pa cemu to vodi nego masovnom alkoholizmu !
Drzava da reaguje pod hitno da se smanji reklamiranje alkohola kockarnica itd !

goran.jovanovic
Gost
goran.jovanovic

Slabo vi to brojite…

Eto tako
Gost
Eto tako

Ne znaju ljudi da budu sretni i veseli dok se ne obleje…

Montenegrin HN
Gost
Montenegrin HN

Aj živjeli.😝

Suzana
Gost
Suzana

Pa uradite nesto! Samo konstatujete , dok sve ne ode u k. Cijene alkoholnih pica treba enormno dici, duvana takodje…

Pop Porfirije
Gost
Pop Porfirije

Gora je kocka od Alkohola …….

Planeta majmuna
Gost
Planeta majmuna

Sve to isto – Alkoholicar, Kockar, Drogas. Tesko svakoj familiji sto nesto od navedenog ima Doma. Sve su spremni da daju za taj momenat “radovanja”. Kockar igra radi kocke a ne sto bi dobio – njemu je to potpuno svejedno! Definicija takvog stanja: Za momenat “radovanja” ti i tvoji prolazite dovivotni pakao.

Lazni moral
Gost
Lazni moral

brat i sestra

dobra fora
Gost
dobra fora

ahahaha a kakvih 30 000, ima preko 200 000 samo pitanje je koliki je problem.

WTF
Gost
WTF

Dobra tema, i istinita na žalost.
Ljudi nalaze spas u piću to jeste,alkoholu.

Boat.Monte
Gost
Boat.Monte

Kada imamo, mlade ozenjene udate koje izdrzavaju roditelji sto vise ocekivat.
Ne rade nista, osim objavljivanja snimaka slikanja u lift kafanu itd.
A alkohol im je usputna stanica, zive lazne zivote.

Śako
Gost
Śako

Ja nemam para za alkohol. Pricajte malo o tome …

Katarina
Gost
Katarina

Imamo primjera gdje roditelji, daju djeci umoci lizni probaj alkohol.Novokoponovani sistem, djeca ispred tv a roditelji na igrice tel.

Bole
Gost
Bole

Prije 40 godina, meni je djed dao iz cepa da probam pivo. Novokomponovani sistem?

Danjela
Gost
Danjela

Jesi bio na tel, prije 40god?
Jesi bio po vas dan ispred Tv?
I da ti se upali crtani?

Kole
Gost
Kole

Koliko narkomana to bog sami zna , prvi smo u region po tome garant.

Suzana
Gost
Suzana

E kujala nam jadta!

Zaza
Gost
Zaza

Vise je zensko danas pijano no musko, nadrogirane tabletama i alkoholom.
To pije krijuci kuci, al bitno da su na ulicu svetice…
Blago kuci s njima.

Hogar
Gost
Hogar

Jeste..
#i u takvom stanju ide pod Ostrog,roditeljima kaže “odoh sa drugaricom da prekonačim”..a gore u konak ojha.Znam,sve znam,ništa mi ne moraš reć’.

Stasha
Gost
Stasha

Dame ( visokog morala) mamine princeze, nalicu se sve o postenju pricaju.A najmanje postene, najgore sto su zenske vise u kafanu i pijane nego muskarci.
Doslo je vrjeme da zene, na zalost ne obracaju paznju na ponasanje…
I kolko popiju.
To su ine samo zvane idem u grad na koktel.
Moram bit kuci, do 1h ja sam poslusna tatina i mamina princeza.

Eto tako
Gost
Eto tako

To su sve samo ne, dame…

Samo Toliko
Gost
Samo Toliko

To su tropovi.Pihhhh
Izdrzavaju ih roditelji veliki br, upravljaju njima zive pod njihovim krovom.Debili u prevodu.

King Henry
Gost
King Henry

Realan broj je mnooooogo veci.

mitar
Gost
mitar

Sve je to iz zdravstvenih razloga!

Send this to a friend