Društvo

Pored manastira Dajbabe niče park šuma

U Podgorici su počele javne rasprave o više nacrta urbanističkih planova Glavnog grada, a jedan od njih se odnosi na Dajbabsku goru, kojim je između ostalog planirano da se pored manastira Dajbabe uredi park šuma sa pratećim sportsko-rekreativnim sadržajima.

Prostor u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana Dajbabska gora ograničen je sa sjeverne strane ulicom Vojislavljevića i DUP ovima Dahna i Zabjelo 8, sa istočne DUP-om Zabjelo B1, sanacionim DUP-om Zabjelo 10 i sa južne strane DUP-om Dahna 2 i DUP-om Zabjelo-Zelenika.

Nacrtom detaljnog urbanističkog plana Murtovina obuhvaćene su površine za stanovanje (male gustine), mješovitu namjenu, hidrotehničku infrastrukturu, vjerske objekte, pejzažno uređenje-površine javne namjene, saobraćajne i ostale infrastrukture.

Površine za stanovanje (male gustine)

U zoni DUP-a, po planiranim intervencijama predviđena je izgradnja objekata stanovanja, uz ispunjavanje propisanih uslova. Maksimalna površina objekata za stanovanje je 500 m2, a spratnosti objekata je P+2. Moguće je da se u stambenim objektima prizemlje i suteren koriste i kao poslovni prostori.

Površine za mješovitu namjenu

U zavisnosi od potreba investitora, a u skladu sa predviđenom namjenom na urbanističkim parcelama mogu se planirati i graditi stambeni i stambeno-poslovni objekti, poslovni objekti, objekti koji ne ometaju stanovanje, a koji služe za opsluživanje područja, kao što su prodavnice, ugostiteljski objekti, objektia društvenih djelatnosti, za smještaj turista, privredni objekti, skladišta, stovarišta, koji ne predstavljaju bitniju smetnju pretežnoj namjeni, kao i objekti komunalnih servisa koji služe potrebama stanovnika ovog područja.

“Površine za centralne djelatnosti Urbanističke parcele 86 i 93 su planirane sa namjenom centralni sadržaji. Na ovim parcelama, zbog veličine, nije bilo opravdano planirati parametre (indeks izgrađenosti i spratnost) kao na parcelama u okruženju, ali svojim položajem mogu biti pogodne za manji prizemni ugostiteljski, trgovački, poslovni i komunalno-servisni objekti”, navoi se u nacrtu ovog plana.

Površine hidrotehničke infrastrukture

Na urbanističkoj parceli 123 planirana je izgradnja rezervoara za vodosnabdijevanje sa pratećim sadržajima. Za ovu lokaciju rađena je LSL Vršak. Urbanističko-tehnički uslovi, definisani ovim planskim dokumentom, su sastavni dio ovog plana.

Površine telekomunikacione infrastrukture

Na urbanističkoj parceli nalazi se glavni kontrolno-mjerni centar za monitoring radio frekvencijskog spektra Crne Gore sa partećim sadržajima. Ovim planskim rješenjem predviđa se intervencije na postojećim objektima u cilju njihovog tekućeg održavanja.

Površine za vjerske objekte

Na urbanističkoj parceli 125 nalazi se manastir Dajbabe. Na UP Z1 i UP Z2 planirane su površine za pejzažno uređenje. UP Z1 Planirano uređenje urbanističke parcele kao park šume sa sportsko-rekreativnim sadržajima planirano je kroz raspisivanje javnog konkursa za izradu urbanističko arhitektonskog idejnog rješenja. Usvojeno urbanističko-arhitektonsko idejno rješenje putem javnog konkursa predstavljaće sastavni dio plana.

Javna rasprava počela je juče i trajaće 15 dana, do 18. septembra. Centralna javna rasprava održaće se 13. septembra 2018. godine u Multimedijalnoj sali KIC-a Budo Tomović u 12 časova.

A.O.

7 Komentara na "Pored manastira Dajbabe niče park šuma"

avatar
1000
:   NAJNOVIJI | NAJSTARIJI | POPULARNI

Send this to a friend