Društvo

Raičević za CdM: Pokrenuću proceduru za određivanje lokacije za novi vrtić

Dušan Raičević

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević je najavio da će u okviru nadležnosti koje ima, pokrenuti proceduru za određivanje lokacije za novi vrtić u narednim danima. Nakon što je premijer Duško Marković zatražio da se obustavi gradnja vrtića u gradu pod Rumijom, Raičević je u intervjuu CdM rekao da mu je žao što će prvenstveno roditelji djece predškolskog uzrasta imati probleme koje su željeli da riješe što prije, jer je propuštena prilika da se u značajnoj mjeri riješi problem kapaciteta vrtića. Komenatrišući okupljanja grupe građana koji su protestovali zbog gradnje vrtića u dvorištu barske Gimnazije, Raičević ističe da su svo vrijeme govorili da se manipulisalo nezadovoljstvom građana, sa raznih strana, ali da nijesu naišli na razumijevanje jasnih argumenata. Raičević je CdM-u saopštio i da u lokalnoj upravi tog grada nema viška zaposlenih, i pojasnio šta sve rade kako bi glavna turistička sezona bila uspješna.

<<<Barani ostali bez vrtića, dobiće nove čemprese<<<

CdM: Kako komentarišete odluku premijera da obustavi izgradnju vrtića u Baru?
Raičević: Poštujem odluku Vlade koju je ove sedmice saopštio premijer Marković. Vlada Crne Gore je bila i jedina nadležna da donese odluku o raskidu ugovora za izgradnju vrtića u Baru, budući da je investitor projekta bilo Ministarstvo prosvjete, a da je sama Vlada obezbijedila kreditna sredstva od Banke za razvoj Savjeta Evrope još 2013. godine za realizaciju šireg projekta izgradnje vrtića, ne samo u Baru, već 12 vrtića širom Crne Gore. Ovaj projekat bio je od izuzetnog značaja za Bar. Vrtićem u najkraćem roku zadovoljili potrebe najmanje 410 porodica Bara, jer bi 370-oro djece imalo mjesto za boravak, uz najmanje 40 novih radnih mjesta. Planom je takođe bilo predviđeno 9,5m2 zelenih površina po djetetu, i 1530 novih sadnica. Podsjetiću samo da su za ovaj objekat bila obezbijeđena sredstva u iznosu od 2,5 miliona eura.

Međutim, svjesni nezadovoljstva jednog broja građana koje se manifestovalo na gradilištu, odluka je donesena i poznata javnosti. Vjerujem da je Vlada temeljno procijenila sve faktore koji su uticali na donošenje odluke o prekidu gradnje vrtića. U čitavoj situaciji raduje odluka da se urbanistička parcela na kojoj je bila predviđena izgradnja vrati koliko je to moguće u prvobitno stanje i dodatno oplemeni, gdje će se zasaditi novi čempresi. Nadam se da će novo uređenje ove lokacije biti na zadovoljstvo svih građana Bara.

CdM: Po Vašem mišljenju kako će se to u dužem periodu odraziti na Bar?

Raičević: Mislim da će se na duži period nažalost pokazati da je Bar propustio priliku da u značajnoj mjeri riješi problem kapaciteta vrtića, što će najviše pogoditi upravo Barane, kako najmlađe, tako i njihove roditelje. Jer poznato je da u Baru i dalje postoji velika potreba za dodatnim kapacitetom vrtića. Samo 51 odsto djece uzrasta za vrtić ima svoje mjesto u Javnoj predškolskoj ustanovi “Vukosava Ivanović Mašanović”.

Nedostatak mjesta u vrtićima stvara pored ostalog i značajne troškove roditeljima mališana predškolskog uzrasta, koji su primorani da plaćaju usluge čuvanja djece, bilo u privatnim, bilo u neformalnim mjestima za čuvanje djece. Cijena vrtića u postojećoj javnoj ustanovi mjesečno iznosi oko 47 eura, sa određenim popustima za samohrane roditelje, roditelje sa više djece i druge kategorije, dok se cijene privatnih vrtića kreću i do 130€ po djetetu. Ako uzmemo u obzir da se novi vrtić u okviru javne predškoske ustanove neće otvoriti u skorijem roku, vidimo koliki je trošak za roditelje samo za ovaj servis. Dakle, smanjene cijene za vrtić smo mogli da imamo za godinu dana za roditelje 370 mališana.

Ali podstrekači nezadovoljnih Barana, posebno oni koji su držali govore i dolazili u Bar na izlete nedjeljom, koji ne žive u Baru i čija djeca nemaju problem s tim da li imaju mjesto u vrtiću ili ne, nisu objasnili Baranima da će od ovoga imati direktne štete. Zbog toga smo svo vrijeme govorili da se manipulisalo nezadovoljstvom građana, sa raznih strana, ali nijesmo naišli na razumijevanje jasnih argumenata. Oni koji su politizovali projekat i cjelokupnu situaciju, nisu vodili računa o posljedicama. Oni nemaju tu vrstu odgovornosti prema građanima Bara.

Dušan Raičević

CdM: Da li je lokalna uprava mogla da uradi nešto više po tom pitanju?

Raičević: Opština Bar je sprovela sve aktivnosti iz svoje nadležnosti i sve odluke donijela u skladu sa Zakonom – od prostorno planskih dokumenata, preko održanih javnih rasprava o samoj lokaciji, gdje nije zabilježeno nijedno protivljenje građana. U posljednjoj fazi smo reagovali i na inicijativu građana i razmatrali je na sjednici lokalnog parlamenta, što je bio vanstatutarni, ali domaćinski gest, kako bi uvažili stav potpisnika i da bi dodatno analizirali nastalu situaciju. Time je Opština u vezi ovog projekta uradila sve što je bilo u njenoj nadležnosti, i više od toga.
Vlada je svojom odlukom uvažila nezadovoljstvo dijela građana, prekinula izgradnju vrtića, i sada se ideja o izgradnji novog vrtića vraća na sam početak. Opština Bar će u svom kapacitetu dati apsolutni prioritet pokretanju svih procedura koje će za rezultat imati novi projekat vrtića.

Kao predsjednik Opštine, u okviru nadležnosti koje imam, pokrenuću proceduru za određivanje lokacije za novi vrtić u narednim danima.

CdM: Šta mislite ko je glavni krivac što u dogledno vrijeme Barani neće dobiti novi vrtić?

Raičević: Ne bih se bavio određivanjem krivaca. Žalim što će, kako sam već kazao, prvenstveno roditelji djece predškolskog uzrasta u Baru imaće probleme koje smo željeli da riješimo što prije. Međutim, na nama koji vršimo vlast u Baru, ali i na državnom nivou je da se postaramo da iznađemo novo rješenje prihvatljivo građanima Bara i da realizujemo novi projekat.

CdM: Koliko vremena će biti potrebno da se odredi nova lokacija i obezbijede svi propisi kako bi se u Baru gradila nova predškolska ustanova?

Raičević: To je još jedna važna situacija koju je potrebno da građani razumiju. Novi projekat za izgradnju vrtića ne znači određivanje nove lokacije prstom i postavljanje objekta koji je bio planiran na drugu parcelu. Takođe ni korišćenje sredstava koja je Banka za razvoj Savjeta Evrope opredijelila za raniji projekat u ranije planiranim rokovima izgradnje i finansiranja.

Novi projekat zahtijeva pokretanje procedure od samog početka. Dakle, neophodna je izmjena planske dokumentacije, revizija, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, raspisivanje konkursa za idejno rješenje novog objekta vrtića, tenderska procedura za izbor novog izvođača, sklapanje finansijske konstrukcije, i druge odluke koje čine redovnu proceduru. U najoptimističnijem scenariju, kada bismo računali da sve procedure budu ispunjene u osnovnom roku, da se na svaki poziv u svakoj fazi pripreme projekta prijave adekvatni učesnici, da ne postoje pritužbe, žalbe, dopune dokumentacija i slično, novi vrtić ne bi mogao biti u funkciji prije školske 2021/2022. godine. Ipak, moramo biti svjesni da procedure mogu da traju, i podsjećam da smo na ovom projektu radili još od 2009. godine, dakle čitavu deceniju.

Bar

Naravno da ćemo kao odgovorna uprava raditi sa Vladom Crne Gore da se sve to maksimalno ubrza.

CdM: Ima li u Opštini Bar viška zaposlenih? Ukoliko ima, šta ćete preduzeti da se taj problem riješi?

Raičević: Broj zaposlenih s kraja 2018. godine u odnosu na kraj 2014. godine značajno je smanjen i to za 55 zaposlenih, što predstavlja smanjenje od 19 odsto. Do smanjenja je došlo prvenstveno zbog poštovanja mjera Vlade Crne Gore i obaveze lokalnih samouprava da se taj broj smanji, što je i rađeno svake godine, u kontinuitetu. Smanjenje broja zaposlenih postignuto je najvećim dijelom sporazumnim raskidom radnog odnosa na dobrovoljnoj osnovi, gdje su starješine cijenile sa kojim službenicima se može zaključiti sporazum, gdje postoji stvarna potreba za tim, a da se posao može u kontinuitetu i kvalitetno obavljati.

Krajem 2018. godine, broj zaposlenih je 229 i viška nemamo već imamo stvarnu potrebu za obnavljanjem strukture zaposlenih, prvenstveno mladima koji će kao ljudi svoga vremena, uz iskustva starijih kolega moći kvalitetno da odgovore izazovima koji su pred nas postavljeni.

CdM: Ima li Opština Bar dugovanja i da li je kreditno zadužena i koliko?

Raičević: Na današnji dan Opština Bar nema unutrašnjeg duga. Na osnovu odluka Skupštine opštine Bar iz prethodnog perioda, Opština je zadužena kod Ministarstva finansija za kredite kod njemačke razvojne banke KfW i stanje duga po ovom osnovu je na dan 31. 12. 2018. godine iznosilo 12.408.935,00 eura. Ova kreditna sredstva troše se za realizacuju niza projekata u oblasti vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda. Obaveze po osnovu Reprograma poreskog duga se uredno izmiruju i posljednja rata uplaćena je za januar 2019. godine, dok se tekuće obaveze po osnovu poreza i doprinosa redovno izmiruju uz lične dohodke. Rok za otplatu obaveze po osnovu Reprograma je jun 2020. godine.

CdM: Da li su počele pripreme za ljetnju turističku sezonu?

Raičević: Već krajem prethodne turističke sezone pokrenuli smo niz aktivnosti u cilju kvalitetne pripreme za narednu, s posebnim akcentom na rješavanje problema uočenih prethodne godine. Riječ je o inteziviranju aktivnosti na komunanom uređenju grada. Uspostavljena je saradnja i sa predstavnicima turističke privrede kako bismo efikasnije rješavali probleme koji se javljaju. Na sastancima sa privrednicima održanim u septembru i novembru, je razgovarali smo prije svega o rješavanju pitanja nelojalne konkurencije, saobraćajnim gužvama, komunalnim i drugim problemima.

Osim ovih, Turistička organizacija Bara kontinuirano sprovodi aktivnosti na promociji turističke ponude grada, a kao rezultat svega toga u srijedu smo bili svjedoci početka kruzing sezone u Baru, koja je otvorena ranije nego što je to bio slučaj prethodne godine, i koja će trajati do polovine oktobra. U planu je da u 2019. godini uplovi 27 kruzera sa preko 26.000 turista. Na tom planu, moram istaći dobru saradnju koju imamo sa Port of Adriom i kompanijom Allegra Montenegro, a od ove godine i sa Barskom plovidbom.

Takođe, planirano je da već narednih dana bude organizovana sjednica novoformiranog Koordinacionog tijela za praćenje turističke sezone koju čine predstavnici Opštine Bar, lokalne turističke organizacije, turističke privrede i državnih inspekcijskih službi i institucija koje su od važnosti za uspješnu i kvalitetnu realizaciju turističke sezone.

Marina Bar

CdM: Koje projekte planira Opština Bar da realizuje u narednom periodu?

Raičević: Prioritetni projekat lokalne uprave u narednom periodu biće rješavanje pitanja vodosnabdijevanja trećine naše opštine koja nije pokrivena lokalnom vodovodnom mrežom. Uporedo sa planovima za rješavanje pitanja vodosnabdijevanja tretiraćemo i pitanje odvođenja otpadnih voda. Trenutno se izvode radovi na izgradnji rezervoara Zaljevo I, vrijednosti cca 1.000.000,00€ kojim će se riješiti vodosnabdjevanje naselja Sveti Ivan i poboljšati vodosnabdijevanje naselja Zaljevo i Polje, i tako stvoriti pretpostavke da idemo u pravcu izgradnje vodovodne mreže na Velikom Pijesku i naselju Utjeha.

Takođe, u okviru pomenutog projekta sprovode se aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za izgradnju pumpne stanice Volujica.

U saradnji sa lokalnim vodovodnim preduzećem i JP Regionalni vodovod u toku je izrada Strategije vodosnabdijevanja bezvodnih područja kojom se po prvi put tretiraju i bezvodna seoska područja Krajine, Ostrosa i Crmnice.

Pored toga, Opština Bar u kontinuitetu izdvaja značajna sredstva za adaptaciju putnih pravaca na teritoriji svih 12 mjesnih zajednica. Za tu namjenu je ove godine Budžetom planirano 660.000 eura.

Kao rezultat uspješne saradnje sa Fudbalskim savezom Crne Gore i Crnogorskim olimpijskim komitetom, u narednim danima očekujemo početak radova na adaptaciji tribina i svlačionica sportskog terena na Madžarici te zamjeni atletske tartan staze. Time će Opština Bar spremno dočekati Igre malih zemalja u maju mjesecu ove godine, gdje ćemo biti domaćini jednom broju sportista i takmičenja.

Osim navedenih projekata, Opština Bar u narednom periodu planira niz drugih značajnih kapitalnih projekata kao što su izgradnja mosta na Reni kod stare Agave, ali i izgradnja nadvožnjaka prema naselju Bjeliši, koji će omogućiti bolju povezanost sa užim gradskim jezgrom, i riješiti pitanje bezbjednosti učesnika u saobraćaju preko željezničke pruge.

U cilju otvaranja graničnog prelaza Ckla i valorizacije potencijala područja Ostrosa kroz bolju međudržavnu povezanost sa susjednom Albanijom, Opština Bar će finansirati izradu projektne dokumentacije za izgradnju ovog graničnog prelaza i prisupnih saobraćajnica.

U saradnji sa nadležnim državnim organima, Opština Bar će dati punu podršku realizaciji projekta rekonstrukcije Kuće maslina u Starom Baru, izgradnji objekta za djecu sa posebnim potrebama, te rekonstrukciji putnog pravca Virpazar-Sutorman-Bar-Vladimirske Krute, objekta fiskulturne sale Gimnazije “Niko Rolović” i izgradnji fiskulturne sale u Mrkojevićima.

Realizacijom ovih projekata pokazaćemo odgovoran odnos ka onome što je naš cilj, a to je poboljšanje kvaliteta života svih građana Bara, i vjerujem da će stavljanje ovih projekata u funkciju biti konkretan doprinos kvalitetu življenja koji će osjetiti svaka građanka i građanin Bara.

Aleksandra Obradović

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Polje
Gost
Polje

Podrška Raičeviću, mnogima je trn u oko!

Budvanin
Gost
Budvanin

Moglo je Baranima bit bolje ali su dozvolili da im ulicama vitlaju djeca iz gimnazije i bukadžije koja su djeca velika.

Sofro
Gost
Sofro

Hvala BOGU!

SEKULA DRLJEVIC
Gost
SEKULA DRLJEVIC

NECE VRTICE,OCE SRBI SRPSKU KUCU ONA SE NE BI BUNILI

Boban
Gost
Boban

A kako si sad dobar kad ti gori pod nogama.Pihhhhh

ooo
Gost
ooo

Da se ja pitam dobili biste zabranu gradnje vrtića u opštini na 30 godina.

Lavica
Gost
Lavica

Eto nam sad imaćemo čemprese a vrtić nije toliko važan može da sačeka.
Bravo !!!

Lukase
Gost
Lukase

I vrtic i cemprese gospojo.

Lavica
Gost
Lavica

Aha samo se nadajte

Mesar mickey
Gost
Mesar mickey

Kuci ces ti brzo….

Arhetip
Gost
Arhetip

Svaka čast građanima Bara što nisu dopustili građevinskoj mafiji da divlja po Baru! Barani, ne dozvolite da vam od vašeg urbanistički sređenog grada naprave Budvu. Čuvajte parkove i ne dozvolite građevinskoj mafiji da vam uništava lijep grad zarad svojeg profita, a da prosipa priču i krije se iza vaše djece (do sada su se krili iza države, ali ih je… Više »

Enigma
Gost
Enigma

Ko će đecu da vam čuva babe tetke ujne 😂

B91
Gost
B91

Cijela Crno Gora nam se divi, samo vi kompleksasi ovdje pljujete. Boli vas sto smo tako slozni i sto smo uspjeli sto niko osim stanovnika Beransela nije uspio jos u ovoj drzavi. Svaljujete ovo na nekakvu opoziciju, Srbiju, Rusiju, marsovce… Ovo je pobjeda prvo djaka (sadasnjih i buducih) gimnazije Niko Rolovic i ekonomske skole i njihovih profesora (onih ciju podrsku… Više »

JaviSe
Gost
JaviSe

Svi mlate kako im mladost visi po telefona i kockarnica. Sad kad se vodi borba o poslednjim oazama u gradu kao igralista i parkovi gdje bi se uredjenjem djeca animirala da vise vremena provode na otvorenom, sad se brani kre_tenizam betoniranja. Makar stavite ucene ljude da vam botuju a ne ove sto se guse u sreci sto dps gradi vrtic… Više »

Region
Gost
Region

Ja sam mislio da su Vrtići u službi djece, a ne “kretenizam betoniranja”

ime
Gost
ime

ti da mislis ne bi komenarisao

JaviSe
Gost
JaviSe

Ponijelo me

JaviSe
Gost
JaviSe

Nisi ni procitao dobro ili ne razumijes…. Ali ako mislis da saljes mladost u one sume ka 1991….

Eon
Gost
Eon

Novi park za zavisnike?Odlicna ideja,ali samo za dilere…

Mare
Gost
Mare

Eon kakavi ti je to odgovor? Zato sto je grad i policija nesposobni da skolne narkomane iz parka, sto bi trebalo da je ponos jendog grada ti svaljujes to ljude koji se bore za svoja prava. Jadna je ova zemlja sa takvim kao ti…

Eon
Gost
Eon

Mare,onaj park da bude ponos grada?Vjerovatno se sprdas

Lukase
Gost
Lukase

Ti bi i onaj iza dvorca Kralja Nikole valorizovao u cilj borbe protivu narkomanije.Izvrstan argument.

Nemam
Gost
Nemam

Gradiće se vrtić ovamo dje treba da se gradi, a ne onamo dje je gradjevinska mafija iz Dps-a zamislila da bi uzeli po jedan koverat.

Podgoricanin
Gost
Podgoricanin

Zasto ne pisete da su dva autobusa puna prosla granicni prelaz CG bez ikakve kontrole.Jer se sprema nocas neke nerede da namjeste.

Crna Gora
Gost
Crna Gora

Na ovakav vjetar malo će ko biti na ulici, ako je iko i mislio da izlazi

1040 MLN eura
Gost
1040 MLN eura

Angela Merkel mjere štednje trebaju baranima. Jer su povezani kao sicilijanska mafija. To treba razbiti. Sve klanovi severni klan. Crmnicki klan itd.

Nia
Gost
Nia

Izgrdanja vrtica je od vise koriste za sve, prvo za roditelje pa onda sto se ce nova radna mjesta otvoriti, ali onaj dio naroda koji je se bunio je bio zapravo dio opozicije i to je dio naroda koji su manjina u Baru ali neka im cempresi, kad ce svakako se vrtic izgraditi na drugog lokaciji.

JaviSe
Gost
JaviSe

Pricaju o centru grada Bara, ne o bari u sumi. Ja sam to tako razumio.

1040 MLN eura
Gost
1040 MLN eura

Iz ničega u niđe nadvožnjak za bjelise i most kod stare agave pa to je most od dva metra toliko je široka rena. U bar se ništa ne radi samo sklapaju pare. Mogu zamislit kakav će nadvožnjak za bjelise biti. Mora da ga rade kinezi. Hihi.

Gost
Gost
Gost

Ništa se ne radi? Sportska dvorana, nadvožnjak, prilazni bulevari, pa u skorije kanalizacija, deponija Itd Itd ništa niste zapazili? Možda nijeste iz Bara? Pa evo radilo bi se mnoštvo razvojnih projekata, kao sto je upravo vrtic, da nije raznoraznih opstrukcija, koje opet, da biste ih vidjeli, morate biti malo vise pametniji nego sto ste, ali da, vi ste svakako od… Više »

Kosta
Gost
Kosta

Bar je uvijek bio uz Barane i da im nije bilo DPS ne bi ni imali ovo sto imaju, jer sve sto su obecali ispunili su, i sad ovo oko vrtica ako je narod tako htio neka im, ali ce sami shvatiti da su pogrijesili jer im sigurno cempresi nece djecu cuvati.

Nemam
Gost
Nemam

Ne no cete ih vi DPS senvičari sačuvat.

Biohazard
Gost
Biohazard

Shvatili su oni odavno , nego je problem sto su bili pasivni , a na izborima su pokazali svoje misljenje ! Problem su opozicioni aktivisti , koji se po uzoru na svoje ‘ vodje ‘ ponasaju kao ekstremisti , ne bi li ih oni potapsali po ramenu i rekli , bravo bravo ! Evo i ja im kazem , bravo… Više »

Eon
Gost
Eon

Izmedju djece i cempresa Barani su izabrali ovo drugo,grobljansko drvo.Bolesno

B91
Gost
B91

Izabrali smo djecu (i u predskolskom i u srednjim skolama, a i u osnovnoj BJO) i cemprese tj. dvoriste koje pripada ucenicima, a nismo izabrali koverte.

Eon
Gost
Eon

Izabrali ste da branite ruglo grada

B91
Gost
B91

da smo dozvolili fu vrtic tad bi bilo pravo ruglo

Arhetip
Gost
Arhetip

Izmedju organizovane kriminalne grupe koja se zove gradjevinska mafija DPS i prirode za svoju djecu, gradjani Bara su izabrali budućnost svoje djece. sendvičari kao ti mogu samo da kmeče po portalima. to vam je intelektualni nivo.

Eon
Gost
Eon

Izabrali ste sto ste izabrali,neka vam je sa srecom.Ja kao roditelj 3 djece samo mogu da ti kazem da ste ispali sebicni.Imam novca da platim cuvanje djece,ali sto sa onim drugim ljudima.?Nijeste se nesto bunili kad se hram podizao,koliko se drveca tada posjece?Ima tu nesto jos gore,2 djece se udavi na neobezbijedjenom gradilistu hrama.Dje bijaste da protestujete?

Lukase
Gost
Lukase

Ovi protesti su jedna zdrava priča počela iz čiste i iskrene ljubavi prema gradu,svakoj njegovoj ulici i kultnom mjestu đe smo većina nas odrastali.Sada se pokušava manipulisati i pripisati da opozicija stoji iza protesta,što veze sa istinom nema.U organizaciji a i na ulicama vidio sam baš mnogo ljudi svih političkih i vjerskih opredeljenja..i to je ono što neke boli i… Više »

Spearhawk
Gost
Spearhawk

Sto se niko nikad niko bije organizovao da se sredi taj isti park. Bio je ruglo grada. Tada niko nije izlazio da se buni da se uredi park. Nijesam ni znao da se ono naziva parkom.

B91
Gost
B91

Da nece djeca da uce ljude sto sjede u opstini da vode racuna o tome? To je DVORISTE 2 skole. I ne moze se nista graditi u dvoristu, a ovamo tolike livade zjape.

Hektor
Gost
Hektor

Ono sto je bilo u planu to ce se realizovati, i na kraju ce isti ti koji su protestovali reci hvala Opstini i Vladi za vrtic i shvatit ce koliko je nepotrebno bilo protestovati.

Tomos
Gost
Tomos

Ukoliko se ne pođe od interesa građana, već se dozvoli politici da se umješa u proteste, dolazi do ovog ni drveće ni vrtić, a slave. Ovo mi liči na noć nakon izbora, kada slave i ono što znaju sigurno da su izgubili. Pa da se ne bi tražila njihova pol.odgovornost par mjeseci ne priznaju izbore, ulažu žalbe.. dok se strasti… Više »

Mitar Topolica
Gost
Mitar Topolica

Protestanti zabrljali ste. Kako ćemo sad vas da kaznimo posto ste vi kaznili moju djecu??

Lukase
Gost
Lukase

Moju djecu koja idu u Gimnaziju niko nije kaznio.Nego im je sačuvao dvorište.

Milicaa
Gost
Milicaa

Jeste posto bas ta djeca iz gimnazije i ekonomske koriate dvoriste kako da ne,njima su dvoriste kafane

Gost
Gost
Gost

Opozicionare sad za rukave pa ih dovedite doma da vam cuvaju djecu.

Crni barani
Gost
Crni barani

Kukate kako niko nista ne radi i kako nema posla, a sad kad je trebalo da se zaposli odredjen broj ljudi vi protestujete….. nije se rodio taj koji je narodu ugodio

Tesko nama
Gost
Tesko nama

Zamislite opoziciju koja protestuje protiv izgradnje vrtica i jos gori narod koji to podrzava.

Ilusion
Gost
Ilusion

Planom je takođe bilo predviđeno 9,5m2 zelenih površina po djetetu, i 1530 novih sadnica. Podsjetiću samo da su za ovaj objekat bila obezbijeđena sredstva u iznosu od 2,5 miliona eura.

Uros
Gost
Uros

Naci ce se nova lokacija nije to problem, ali da gradjani nasijedaju na prazne price opozicije i da sebi uskracuju vrtic koji ce im biti od koristi pa to nema nidje u svijet.

Predrag
Gost
Predrag

Citav protest je isceniran od strane pojedinaca koji su naravno bili finansirani od opozicije da to rade. To zna citav Bar, a i oni gradjani koji su se pokajali zbog protestovanja.

Sasa
Gost
Sasa

Najvise su gradjani Bara izgubili, jer su nasjeli na opozicionu pricu, cempresi su bili samo izgovori sto se dalo vidjeti jer opozicija se nije ogradila od protesta.

Gosa
Gost
Gosa

Sad cempresi nek vam cuvaju djecu.

B91
Gost
B91

cuvali bi oni ali ih nema. Neko (?) ih je ukrao.

Baranin
Gost
Baranin

E moji dobri barani sami ste sebi nanijeli stetu i ostavili najmladje bez vrtica. Umjesto djeca da nam idu u Obrazovnu ustanovu ici ce u park u kojem su se u poslednjih par decenija okupljali samo narkomani.

Ivan
Gost
Ivan

Daj ostavku bruko

Morpheus
Gost
Morpheus

Pokreni ti proceduru ostavke nakon ovakve bruke

Bar_pamti
Gost
Bar_pamti

E ne treba ga ni gradit casti mi,pa neka djecu o cempres zakace dok dodjj s posla

qwertz
Gost
qwertz

A đe si prije bio sokole? Neko čekaš nadređene da misle tvojom glavom

Tomos
Gost
Tomos

Bravo, nova lokacija. A to će da traje, jer su Barano dokazali da du za zakon, pa onda mira i da se ispoštuje, a to zahtjeva vrijeme. Jer nije Opštinska vlast luda sa dva puta napravi ustu grešku, da odmah ucrta vrtić pa neka druga grupa da se buni. Mora se napraviti ozbiljna studija. Ponavljam da događaj nije ispolitizovan, ti… Više »

Marija
Gost
Marija

Bravo predsjednice! Bar je uz Vas!💪🏻

Vasiljka
Gost
Vasiljka

Neka vam sad Zonjo i Božena čuvaju đecu.

Maja
Gost
Maja

Vrtic i cempresi su kolateralna steta, protesti su imali politicki cilj.

B91
Gost
B91

a je li? Koji je to politicki cilj?

Gost
Gost
Gost

Da se destabilizuje situacija u gradu i da se spriječi realizacija kapitalnih projekata, naravno. Ono sto je vječni i nažalost jedini cilj opozicije, posto programskih nemaju. Nijeste to vidjeli a i dalje ne uvidjate? Šteta.

Maja
Gost
Maja

Vrtic i cemoresi su kolateralna steta, protesti su imali politicki cilj

Tomos
Gost
Tomos

Tako je…

JaviSe
Gost
JaviSe

Kao drvosjeca i clan Vektrinog zlatnog tima slazem se. A sta se tice prostora i mi doma svi gradimo jedni do i uz druge. Ostalu zemlju cuvamo za kupine.

Ko? Ja!
Gost
Ko? Ja!

Ma kakav vrtic, eno kafane pune djece a majke im ne rade. Ne bacaj pare…stani zar Dulo nije rekao da ih barani ne zasluzuju???

Bak
Gost
Bak

Nijeste ga pitali kad ce podnijet ostavku

Andrija
Gost
Andrija

Na nasu stecu ostavku nece podnijeti, a pogotobo ne tebi jer ga ti na ovom mjestu nisi ni postavio. Nego bolje se dohvati nekog posla pa privrijedni nesto, nego sto lajes po portala, a nemas pojma ni sta lajes

Zeljko
Gost
Zeljko

Oce li, ili nece dati ostavku ne pitas se ni ti, ni ja, a ponajmanje on. Isto kao sto je iz novina saznao da se vrtic nece graditi, tako ce iz novina saznati za ostavku.

Andrija
Gost
Andrija

E pitam se ja o vecina gradjana koja mu je dala podrsku. Nije on trebao ni da zna oce li se ili nece graditi vrtic jer ga OPSTINA NE GRADI KOLIKO PITA TREBA TO DA VAM SE PONOVI GLUPA RULJO

Drago
Gost
Drago

Pokreni podnosenje svoje ostavke

Andrija
Gost
Andrija

Bas je razmisljao tebi da je podnese, kako da ne, ti si ga postavio

Bazinga
Gost
Bazinga

Bar, 300 roditelja ove djece će plaćati 90€ više privatni vrtić od državnog, kojiko je to para mjesečno? 300×90=27.000€ će se sliti u privatne vrtiće. Ko je od ovoga imao korist? Jer 27.000€ za dvanaest mjeseci 27.000×12=324.000€, za godinu će ići u privatne vrtiće i tako možda 2-3 godine a to je između 650.000 i 970.000€, znači blizu milon eura… Više »

Milicaa
Gost
Milicaa

Postovani, bas briga pokretace protesta koliko ce para biti utroseno dok se ne realizuje prijekat, oni imaju para koje dobijaju sa strane da bi pravili ovo sto prave. Najveca greska je sto se zbog sake ljudi zaustavila gradnja, ali neka vidjece se sve za par godina ali kajanju je kasno

Zanteresovana
Gost
Zanteresovana

Jes’, i ja sam čula da su ona đeca dobila grdne pare da ono čine. Dupli honorar ako puste suzu.

Hogar
Gost
Hogar

Jesu. Knezević im je poslao u koverat. Vidim da si upucena.

B91
Gost
B91

nismo mi dps-ovce pa da smo te ”srece” da dobijamo koverte

Bazinga
Gost
Bazinga

Ljudi nije važno uopšte, koverte i gluposti već nisu se pitali u ovom slučaju roditelji i djeca koji će ovo ispaštati. A oni koji su ovo propagirali neka se zapitaju koliku su im štetu nanijeli! A 600 ljudi to jeste roditelja koji su imali riješeno ovim projektom neko životno pitanje sada ga nemaju, ali zbog one 4000 građana koje za… Više »

Milicaa
Gost
Milicaa

Nisu djeca ne banalizuj ali jesu ovi sto su digli dzevu oko toga a dosta njih je sjedjelo i odbornicke klupe kada se plan usvajao pa nije komantarisao niko od njih o lokaciji vrtica vec su na javnim raspravama gledali da svoje licne interese pretoce u plan. Malo bolje sagledajte situaciju i priznajte da nisu u pitanju cempresi vec je… Više »

Lavica
Gost
Lavica

Neka i treba da plaćaju imaju čemprese pa će im lakše past

Momir
Gost
Momir

Ovom odlukom da se ne gradi vrtic ostali smo bez najmanje 40 radnih mjesta, i bez adekvatnog prostora za nase najmladje.. Ostali stanovnici bara ce vremenom shvatiti kakvu su gresku napravili, i da su samo bili marionete u rukama drugih

Ćita banana
Gost
Ćita banana

Tačno je da ste ostali bez 40 novih radnih mjesta x 4 u familiji = 160 novih birača

Volim Bar
Gost
Volim Bar

Kako da ne posto bas svi zaposljeni glasaju DPS ha ha ha a dje zivis ti casti ti? Vrati se u kolosjek dok ti ne bude kasno pa razmisljaj svojom glavom a ne glavom ljudi koji su placeni da ovo rade

bulat
Gost
bulat

hahaha, allooo, koji to vrtic idje zaposljava 40 ljudi!?!?!?!?!?!?

Lukase
Gost
Lukase

Dje ste bili dusebriznici da pitate šta je sa vrtićem od 1993.Sad ste se sjetili,kada su se savjesni građani pobunili da ne čine ovu glupost.

Vaspitac
Gost
Vaspitac

Mladi gradonacelnik ne “izbija” iz Forest Restorana u Podgorici, sto pokazuje koliko ga je gradnja vrtica”pogodila”

Za vrtic u Baru
Gost
Za vrtic u Baru

Dobro ga ti uhodis da ne radis slucajno u paparazzo lov

Tanja
Gost
Tanja

Mucno mi je bilo da gledam svakodnevne proteste, koji su prvenstveno imali politicku osnovu, jer svi ljudi koji su bili tamo su podrzavali opoziciju, Bar je mali grad, sve se zna! Tako da je bolje bilo da su malo razmislili i uvidjeli da su svima nama naskodili!

B91
Gost
B91

Znamo da ti je mucno bilo. Ovo su bili gradjanski protesti. Veze sa opozicijom nema.

DUKLJA
Gost
DUKLJA

Barska delijo, aktiviraj se ti ,i kao gradonačelnik Bara,pokreni incijativu da se ispoštuje zakon i makne onaj “Kontejner ” sa Rumije .

vazi
Gost
vazi

Ajde, pa da ga oburdamo isti dan. Ako sam ne da ostavku zbog ove katastrofe sa parkom.

B91
Gost
B91

Crkva na Rumiji ce vjecno stajati tamo

Mimi
Gost
Mimi

Barani su odavno znali da ce vrtic da bude na tom mjestu prema urbanistickom planu i prema svim dokumentima koji su godinama sklapani sa ciljem da se najmladjima obezbijedi prostor dje ce kvalitetno vrijeme da provode! Zao mi je sto su porodice sa vise djece izlozene problemu, do kojeg nijesu oni doveli, vec mnogi organizatori koji cak i ne zive… Više »

ajde more
Gost
ajde more

Nije tacno, ne manipulisite vise! Vrtic je planiran na Topolici III kod dvorane. Dilom vlasnika gradjevinske kompanije bliske vlasti i gradonacelnika je prebacen u dvoriste gimnazije kako bi njima ostala cista parcela.

Za vrtic u Baru
Gost
Za vrtic u Baru

Kako mi se svidja sto vi “znate” dje je sta trebalo, a sada da vas pitamo dje u Opstini Bar treba da podjete da vidite planska dokumenta ne bi ni glavni ulaz potrefili, ajde more ne sviraj molim te. Mora da vam je Becic napisao komentare isto kao svoj magistarski

Realan
Gost
Realan

Haha, gleda li iko na ovog cojeka ozbiljno

Rasta
Gost
Rasta

Zalosno je sto je odredjeni dio gradjana bio izmanipulisan i doveden na ulice.. Nijesu uzeli u obzir da ce najvise stete da imaju upravo oni!

Serdar
Gost
Serdar

Bar nikad nije imao lošijeg gradonačelnika.

Ribar
Gost
Ribar

Moj gradonacelnice, ti si taj koji je trebao da zatraži da se obustavi gradnja vrtica! Ovako si pokazao da ne zasluzujes to mjesto. Go home!

Zoki
Gost
Zoki

Neka Saška Leković uzme da vam čuva djecu u septembar.Bolje bi joj bilo da se brine o ono svoje četvoro no što mlati ulicama Bara po cio dan.Bivsi sudija piši joj pamet.

mali je Bar
Gost
mali je Bar

Saska Lekovic je institucija. Sudija koja je dala ostavku jer nije htjela da preinaci presudu covjeku bliskom vlasti, nego ga je spakovala u zatvor i casno dala ostavku.

Ćita banana
Gost
Ćita banana

Zoki lagano,šta ste poblejali svi danas?život se nastavlja Zoki nije posle DPSa smak svijeta

Lukase
Gost
Lukase

Ja predlažem baba Branku ionako je dokona

Mesar mickey
Gost
Mesar mickey

Kakvo si ti tiskalo

Jovo
Gost
Jovo

Barani,ne bih vam gradio vrtic pa da cete svi do sezone na glavu dubit

Pero s\' pumpe
Gost
Pero s\' pumpe

Ali si na svu sreću nebitan …

Jovo
Gost
Jovo

I bice tako kao sto ja kazem,mozda dobijete vrtic ekspresno za 5-6 godina…

JaviSe
Gost
JaviSe

Mijenja se objekat u sivoj fazi na Gorici za objekte u Baru prilagodljive za skolu i vrtic.
Sifra: 2000m2 bez vlasnika

Bazinga
Gost
Bazinga

[email protected] Vaši izvori su dno dna, spremni na sve samo da diskredituju. A na kraju diskredituju sami sebe. Mi živimo u državi đe je počelo kriminalcima da se vjeruje više nego institucijama, a to je poražavajuće. Danas je dovoljno samo da kriminalac kaže ili napiše da nijie kriv a pola države će reći da nije kriv, ali postoji jedna istina… Više »

nebojša
Gost
nebojša

Mislim da je svakome objektivno jasno da se gradonačelnik Bara što se tiče Bara,a ne vrtića, ne pita ništa.Ako gazda kaže vrtića će biti,vrtića će biti,ako kaže vrtić će biti tu,vrtić će biti tu,ako kaže vrtića neće biti,vrtića biti neće.

21 MAJ
Gost
21 MAJ

Da se ja pitam ne bi gledali vrtica u narednih 100 godina….srbadijo barska.

DUKLJA
Gost
DUKLJA

Barska delijo, aktiviraj se ti ,i kao gradonačelnik Bara,pokreni incijativu da se ispoštuje zakon i makne onaj “Kontejner ” sa Rumije .

Prc CG
Gost
Prc CG

Srusite onaj stari(onu baraku u makedonskom)i na njegovom mjestu možete izgraditi najnovi i najmoderni vrtić sa mnogo većim kapacitetom…

Atlas
Gost
Atlas

A dje ce do tad ic? U koji vrtic? Kapirate li vi ljudi da NEMA mjesta za djecu. Prvo mora da se napravi novi pa posle neka ruse i grade i renoviraju.

Topolica
Gost
Topolica

Mjesta za djecu ima, jer je otvoren drzavni vrtic sa nekoliko stotina mjesta kod volija, i u njemu su male grupe, jer nema toliko djece za upis. Ne manipulisite vise botovi, obraza nemate.

Prc CG
Gost
Prc CG

Ajde ne lupaj a gdje su djeca išla iz škole Anto Đedovic kad se škola radila……ako nemate državnih vrtića,onda gospodo ima privatnih dosta pa neka država odnosno opstina snosi troškove dok se ne izgradi novi vrtić ….

Prc CG
Gost
Prc CG

I još nešto u baru imate vrtić kod volija koji je poluprazan jer nema dovoljno djece za upis….Prema tome ne plasirajte neistine, bitovi dps-a,svuda lu samo tražite način da vi niste krivi a krivi ste za sve u državi…

JaviSe
Gost
JaviSe

Mijenja se objekat u sivoj fazi na Gorici za objekte u Baru prilagodljive za skolu i vrtic.
Sifra: 2000m2

JaviSe
Gost
JaviSe

Koja je ovo buda_a. Sve je protiv njega i umjesto da cuti on i dalje laje.

Zeljko
Gost
Zeljko

Neiskusan. Umjesto da cuti i vegetira on sam sebe dovodi u situaciju da ce morati podnijeti ostavku

DUKLJA
Gost
DUKLJA

Barska delijo, aktiviraj se ti ,i kao gradonačelnik Bara,pokreni incijativu da se ispoštuje zakon i makne onaj “Kontejner ” sa Rumije .

Nikola
Gost
Nikola

ostavku nesposobni

Pjetro
Gost
Pjetro

Sto ces ti da nam trazis i gradis? A bjezi jadan bio, tebe vise niko ne vidi ni ka cojka a ne gradonacelnika. Mici se sa te funkcije. Mozda cete kuci vise postovat.

Lazar
Gost
Lazar

Prije nedelju dana je izričito i veoma samouvjereno govorio da ce se graditi pa makar gromovi pucali! Zalizani poltroni milogore.

Lukase
Gost
Lukase

U opštini nema viška zaposlenih-svaka istina mu je takva.Pripreme za izgradnju vrtića su počele 1993 kada je određena lokacija pored BJOrlandić škole.25 godina je prošlo niste bili u stanju da napravite jedan vrtić,a za tih 25 u tom kvartu je dupliran broj stanovnika osnovana je jos jedna srednja skola i muzička je prebačena.Trebate da pjevate što ovo nije prošlo jer… Više »

Slavko
Gost
Slavko

To je dps, oni samo umiju da uniste… DANAS SVI NA PROTEST!

Sasa
Gost
Sasa

Radili su na projektu 10 godina ,dovoljno ste rekli ,velika briga oko djece traje deceniju…plus gradnja…

Simke
Gost
Simke

E sad fino svi roditelji koji u septembru ne budu mogli upisati dijete u drzavni vrtic jer nema mjesta, da podju i razliku novca koliko je skuplji privatnI od drzavnoga da traze od CEMPRESARA. Stefana Djukica zubara Kalinica Lekovica NVO TV Vjesti…e I od ostalih dzankija koji su tu sa njima protestvovali ne mogu traziti nemaju…jedino rizle malo da im… Više »

Hm, hm...
Gost
Hm, hm...

Jutros, izgleda, nije bilo ni paštete. Vidiš li da buncaš, mrčio se…

Simke
Gost
Simke

Citaj sta pisem nemoj biti ostrascen/a. Al izgleda jesi pa nikako da sagledas stvari realno…nazalost.

Lukase
Gost
Lukase

Ovo se i radilo za gradjevinske tajkune.Ubacis vrtic đe bi bilo providno zgrade zidati i onda rusis stari vrtic i zidas zgradu.U Soho kvartu izbrises iz Dupa vrtic i skolu i udri po izgradnji stanova.Sta obican Baranin ima od toga?Inače dobro si primjetio da je ovo GREŠKA.

Simke
Gost
Simke

Lukase, ja zivot shvatam kao mjeru moguceg u datom trenutku A NE KAO SNOVE. A snovi su bili definitivno ovo sto traze Djukic i ove ostale NVO itd da se prekine gradnja vrtica i odma za 1 godinu dobije lokacija i vrtic i to je tako. Ljudi koji su protestvovali nisu toga svijesni i misle da zive u Svajcersku pa… Više »

Halld
Gost
Halld

Simke, kaže se protestovali, ali nema veze. Sad možeš po sendvič.

Simke
Gost
Simke

Greska priznajem, nisam visoko obrazovan isto priznajem. Ali isto tako ti kazem da veze nemam sa sendvicima i tim stvarima citaj malo sto pisem a nemoj samo biti LEKTOR dok citas, jer onda ispadas samo KOLEKTOR skupljas smece samo a ne citas sustinu 😉 . Shvati sta zelim reci, ako mozes ako nisi ostrascen/na a mislim da jesi 🙂

D. Pejović
Gost
D. Pejović

Sendvič i jogurt za gospodina.

Simke
Gost
Simke

D. Pejovicu probaj da raspravljas sa argumentima jer djelujes ti kao botina ostrascena sa ovakvim komentarima. Procitaj sta sam napisao i u odgovoru LUKASE koji me komentarisao pa probaj nesto da opovrgnes. Ali ili nisi iz Bara pa ne znas sve cinjenice najtacnije, ili nisi naucen da slusas drugo misljnje sa uvazavanjem, al znas da napises ovu parolu koju si… Više »

Hm, hm...
Gost
Hm, hm...

Dobro ste ga pronašli, e mu ni kući ne znaju đe je. A, uradiće sve, samo da sačuva fotelju. Ali, svemu dođe kraj.

razocarang i
Gost
razocarang i

Raicevic nebi smio proci bez pdgovornosti,za sve sto se desavalo,predhodnih mjeseci u Baru.On je najodgovorniji,iz prostig razloga,sto je ignorisao glas gradjana.
Svi,koji zive u Baru,znaju da postoje DESETAK lokacija,koje odgovaraju Vrticu,sto je on stalno negirao.Sada,kada je Premijer donio mudru odluku,iz jednom,Raicevic pronalazi novu lokaciju.Ne odgovorno za jednog Predsjednika.

Brabus
Gost
Brabus

Mora da mu je goran jevric radio marketing….dusane bjezi od jevrica ako mislis da politicki prezivis

Ojs
Gost
Ojs

Mora se graditi u skladu sa prirodom, gradonacelnice, jer mi nijesmo CG naslijdeili od đedova, nego smo je pozajmili od unuka!

DUKLJA
Gost
DUKLJA

Barska delijo, aktiviraj se ti ,i kao gradonačelnik Bara,pokreni incijativu da se ispoštuje zakon i makne onaj “Kontejner ” sa Rumije .

ime
Gost
ime

ostavku…

DUKLJA
Gost
DUKLJA

AKO IMA BOGA I PRAVDE,POD HITNO POZER I MANIPULATOR KAO MINISTAR SPORTA JANOVIĆ

Cempresi
Gost
Cempresi

Jao, jao, kakav marketing. Branite neodbranjivo. Izmjestili ste vrtic sa Topolice 3 u dvoriste gimnazije, sto je van svake pameti, da bi udovoljili i
gradjevinskim investitorima. Kad ti se 4000 sugradjana potpise na peticiju, odmah treba da se zamislis i da zastanes malo, pa nicega ne bi bilo od ove frke.

Bazinga
Gost
Bazinga

A na Topolici ima već državni vrtić. To niko ne napisa.JPU “Vukosava Ivanović Mašanović“ pod nazivom „ Mala luka“ kapaciteta oko 150-ro djece. Koliko se ja Bara sjećam to je Topolica isto. Dva vrtića na jednom mjestu jedan pored drugog, da li je to vaše urbanističko rešenje?

svasta
Gost
svasta

Vi gospodine Bazinga niste iz Bara ocigledno. Mislite li da je Topolica 100m2, to je veliko podrucje. Pa cempresi su u centru Topolice, samom centru. Vrtic kod Volija je u sirem centru, a Topolica 3 je kod dvorane gdje je vrtic po prvom planu i trebao da se gradi. I jos nesto, kad vec pominjete Malu luku, grupe u tom… Više »

Đe vam je vrtić
Gost
Đe vam je vrtić

Posljednji trzaj botova!
Kako lijepo izgledate ovako tužni..
Mada ko gubi ima pravo da se ljuti.. jbg.. xD

Seka
Gost
Seka

Ko je uzeo pare za čemprese?

Jovan
Gost
Jovan

Svaka cast za odluku! Proci ce jos tri godine ocigledno dok Bar ne dobije vrtic ali to gradjanima treba da objasne oni koji su bili protiv izgradnje istog. p.s Nadam se da se Barani imati 2-3 milona kad se iznadje lokacija i zavrsi projekat.

Baltazar B.
Gost
Baltazar B.

Nikad im ga nebi trebalo napraviti. Dovoljan im je,, vrtić u prirodi”

Tuđemil 1042.
Gost
Tuđemil 1042.

Tako i treba. Pa neka sad protestanti objašnjavaju narodu što im je skup vrtić i što ga neće dočekat dok su im đeca mala. Taman će novi bit za djecu ove djece iz Gimnazije što su ih popaljivali da idu s njima.

Vojo
Gost
Vojo

Ela raicevicu vidji za tu lokaciju a ti to najbolje znas izabrati vidji izaberi nedje dje ima da se pobere velika suma mozda u neki park je si li mislio o tome

Milena
Gost
Milena

Bojim se da ce prebacit vrtic na lokaciju Sumice

tako
Gost
tako

pokrenuti je jedno, realizovati ili barem reci sta je i koliko uradjeno drugo

Ranko
Gost
Ranko

Sta rade ovi ljudi? Kaze od 2009 rade na ovom projektu. Da je srece poslije ove izjave odma’ da podnese ostavku.. Koji su to uhljebi?

bandiera rossa
Gost
bandiera rossa

Nevjerovatna drskost. Ponaša se kao se ništa nije dogodilo. Jedan onakav čempres vrijedi 4-5.000€, pa neka pomnoži i vidi koliku je štetu nanio. To je cijena osionosti i gordosti, koju u konačnom plaćaju građani. Kompleks više vrijednosti je zaista kompleks niže vrijednosti.

Ana
Gost
Ana

Ko je nanio štetu? On? Da li ste dovoljno vispreni da možete shvatiti da je investitor Vlada, te da su čempresi isječeni u okviru tada planirane izgradnje? Ne, izgleda da nijeste. A shvatili biste, vjerovatno, da nijeste u tolikoj mjeri ograničeni pa ste dozvolili da budete izmanipulisani od stane onih koji se zalazu isključivo za zaustavljanje razvojnih projekata, kako u… Više »

Damjan
Gost
Damjan

Zapravo, da bi se dobilo kreditiranje za projekat, 90ak stogodisnjih stabala nije bilo ni zavedeno kao zeleni fond. Ocito citav vek nije dovoljan da ih Opstina primeti i ubelezi, verovatno zato sto im niko normalan ne bi dao kredit za projekat koji podrazumeva unistavanje dvorista sa, ponavaljam, 90ak stogodisnjih stabala, i to u ekoloskoj drzavi. Prijatan sendvic 🙂

Neko treci
Gost
Neko treci

Sramota, da se narod ne pita o nečemu što se njih najviše tiče i njihove djece nego govori o tome je nadležna bila samo vlada…

Velimir
Gost
Velimir

Fala Mirzi i Zonjo,i ostalim nesretnici a,neka im služi na čast što ostadoše deca bez vrtića!
Oni su dobro naplatili svoje !

Lukase
Gost
Lukase

Jedini koji će nešto naplatiti si ti,sendvičom.

Barba
Gost
Barba

Bravo za Duska Markovica koji je zaustavio barski klan sjecikesa, i ovako su sve nagrdili..a ti mali bolje cuti i klimaj glavom kao i do sada..pravi si za to 👌

brkoo
Gost
brkoo

To ste mogli i ranije a ne da demonstrirate silu.

Tragikomedija🎭
Gost
Tragikomedija🎭

Ovaj je kao staro dijete.

Drkokresi
Gost
Drkokresi

Sto vec nijesi pokrenuo? Da si to na vrijeme uradio vec bi imao novu lokaciju !

df-ura-demokrat
Gost
df-ura-demokrat

Da ste se vi na vrijeme ukljucili i ucestvovali u javnim raspravama kao civilizovani ljudi ne bi morali hajkat po ulica

Lukase
Gost
Lukase

Da se učestvovalo na javnim-tajnim raspravama to bi nešto promijenilo?Nisu htjeli da uvaže onolike potpise građana skupljene za 2 dana a uvažili bi argumente na javnoj raspravi.Kako da ne.

Ana
Gost
Ana

Da, promijenilo bi, jer, zamislite, javne rasprave tome i služe. Potpisi su uvaženi ako se sjećate. Uprkos tome sto su prikupljeni od strane ljudi koji nemaju nikakve veze ni sa Topolicom, ni sa djecom, ipak su uvaženi, o njima je raspravljala SO Bar, iako nije morala. Ali shvatam, jedino sto bi Vi i oni poput Vas, smatrali uvazavanjem, značilo bi… Više »

sendvicari
Gost
sendvicari

Kako to nemaju veze botu? Dace ti Branka i sok uz sendvic. Koja javna rasprava, citava opozicija vam je bila protiv tog dup-a. Ne moze se nac sudija u barskom sudu da prihvati jedan slucaj u kom ste zbog istog tuzeni. Sto ste izmjestili vrtic sa prvobitno planirane lokacije? Jer nije predvidjeno da bude u dvoristu gimnazije, nego kod dvorane!… Više »

Jaaaaa
Gost
Jaaaaa

Jesi li lud ili ti noge smrde? Dusan je na funkciji predsjednika pola godine, a plan je donesen mnogo ranije. Oslobodite ovog momka pa ako smijete obratite se ministrima ministarstva cije je zemljiste. Sjasite mu sa glave vise neuki narode

Roro
Gost
Roro

Ovaj još nije podnio ostavku?Koga više briga što poltron Dpseovski priča.

Podgoricanin
Gost
Podgoricanin

Ovome se po faci vidi da je posten…Dzaba vam je vise koristiti fore narod se probudio.. 18h za slobodnu CRNU GORU!

Bazinga
Gost
Bazinga

Vidiš, on kaže da se vrtić ne izgradi zbog takvih sa strane, a meni se čini da si ti sa strane, i da si zastranio što i Han potvrđuje. Nego ova država nije nastala ulicom već izborima, a tačno je da su prije toga ulicom stvorili staru državu i tad su pitome zamjenili divlji, kao što i dovlji zaustaviše gradnju… Više »

NekoTamo
Gost
NekoTamo

Podnesi ostavku. Ima i pametnijih iz DPS-a u Baru.

Send this to a friend