Društvo

Strategija manjinske politike dobar pomak za unapređenje prava

Dobar pomak za unapređenje manjiskih prava u Crnoj Gori predstavlja Strategija manjinske politike 2019. – 2023. kojom se potvrđuje kontinuitet namjere samnjivanja etničke distance u Crnoj Gori, saopšteno je na konferenciji “„Manjinski narodi u kontekstu evropskih integracija – Od multikulturalizma ka interkulturalizmu“ koju je oranizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava 1. i 2. avgusta u Ucinju.

Generalni direktor direktorata za unapređenje manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica Leon Gjokaj, istakao da je novom strategijom predviđen set specifičnih mjera usmjerenih na podizanje svijesti manjina i opšte javnosti o statusu, pravima i obavezama manjina, kako bi se njihov položaj dodatno poboljšao.

Prema riječima Gjokaja, ovim dokumentom je postavljen strateški cilj kojim će se unaprijediti poštovanje principa multikulturalnosti i multietničnosti u obrazovnom sistemu Crne Gore, kroz dalje jačanje kapaciteta obrazovnih ustanova i primjene pricipa afirmativne akcije.

“Važno je istaći da su obrazovanje, zapošljavanje, kultura i identitet manjina i politička participacija bitni kako bi se manjine što efikasnije integrisali u crnogorsko društvo“, rekao je Gjokaj.

Kako je dodao, ono na šta treba dodatno posvetiti pažnju ubuduće jeste upotreba jezika manjina da se manjinskim narodima omogući i olakša upotreba jezika u privatnom i javnom aspektu u skladu sa zakonima Crne Gore.

Predavač Bojan Božović kaže da konferencije ovoga tipa predstavljaju idealan primjer za otvaranjem dijaloga i vođenje razgovora u svim normativnim i faktickim pitanjima zaštite manjinsih prava u Crnoj Gori.

On je kazao da samo kroz razgovor možemo doprinjeti povećanju stepenu zaštite ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori a samim tim i prihvatiti najviše stadarde koji su na snazi u Evropskoj Uniji.

Na konferenciji Igor Lakić je rekao da posebnu zaštitu imaju albanski i romski jezik u Crnoj Gori jer se bitno razlikuju, i da su oni zaštićeni Evropskom poveljom o regionalnim ili manjinskim jezicima, dok bosanski i hrvatski jezik imaju samo opštu zaštitu.

Takođe, veoma su bitni mediji na jezicima manjina, poželjno je imati bar jednu televiziju i jednog radija na manjinskom jeziku.

“Manjinskim savjetima su ojačani kapaciteti kroz povećanje sredstava, te da ministarstvo očekuje reultate i realizaciju preporuka koje savjeti dobijaju od revizora, kako bi dobili što kvalitetnije izvještaje”, zaključio je Gjokaj.

Cilj ove konferencije bio je da se učesnici/ce upoznaju sa pojmovima multikulturalizma i interkulturalizma, sterotipima, predrasudama, afirmativnom akcijom, kao i značaju jačanja svijesti o građanskom društvu.

Send this to a friend