Društvo

U avgustovskom roku biće upisano 18 studenata

Foto: Vedran Ilić

Fakultet za crnogorski jezik i književnost na Cetinju raspisao je konkurs za upis na prvu godinu osnovnih akademskih četvorogodišnjih studija za 2017/2018. godinu, a prijave se podnose 28. i 29. avgusta.

U avgustovskome roku biće upisano 18 studenata koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore.

Pravo prijave na konkurs imaju kandidati sa završenim četvorogodišnjim srednjim obrazovanjem.

Uz prijavu za upis kandidati podnose originalna svjedočanstva o završenome 1, 2, 3. i 4. razredu srednjega obrazovanja, originalnu diplomu o položenome maturskom/stručnom ispitu koji se polaže eksterno, ličnu kartu ili kopiju izvoda iz matične knjige rođenih i ovjerenu kopiju diplome “Luča“ ili njoj ekvivalentne diplome, ako je posjeduju.

Kandidati koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit mogu polagati testove iz Crnogorskoga – srpskoga, bosanskoga i hrvatskoga jezika i književnosti i iz stranoga jezika, čime stiču mogućnost da ostvare ekvivalentan broj bodova kao oni koji su stručni ispit polagali eksterno.

Polaganje testova iz ta dva predmeta biće 30. avgusta.

Rezultati konkursa biće objavljeni na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta 1. septembra, a upis će biti tri dana kasnije.

Send this to a friend