Društvo

Univerzitet Crne Gore: Nemamo dugovanja

Foto: UCG

Tekst „Univerzitet duguje 720.000 eura“ objavljen u Danu, a koje su prenijeli i ostali mediji, po svojoj sadržini predstavlja krajnje neprofesionalan i neozbiljan pristup analizi finansijskih pokazatelja poslovanja Univerziteta Crne Gore kojima se želi stvoriti pogrešna slika o indikatorima poslovanja UCG, saopšteno je danas iz te ustanove.

<<< Univerzitet Crne Gore duguje 720 hiljada eura<<<

“Izostankom stručnog i profesionalnog pristupa izostao je i zaključak da iskazani pokazatelji poslovanja upravo pokazuju suprotne tendencije, odnosno rast prihoda u odnosu na ostvarene rashode, što novinar “Dana” nije uzeo u obzir kao jedini relevantan faktor. Ističemo, o dugovanjima prema zaposlenima po osnovu zarada i naknada zarada, nema ni govora”, kažu u Univerzitetu.

Kako ističu, UCG je finansijski stabilna institucija, što se lako da zaključiti kada se uporede prihodna i rashodna strana finansijskog izvještaja za 2018. godinu koji je javno dostupan na sajtu Univerziteta.

“Evidentirano stanje na kraju izvještajnog perioda je posljedica efikasnog, efektivnog i krajnje ekonomičnog poslovanja. U finansijskom izvještaju UCG stanje neizmirenih obaveza od 723.474 eura odnosi se na obaveze nastale u 2018. godini, a dospijevaju za naplatu 2019. godine, tako da prikazani iznos duga ne predstavlja opterećenje u smislu problema u finansijskom poslovanju, već je dio redovnih finansijskih tokova, što takođe novinar “Dana” ne konstatuje”, kažu u UCG.

U tekstu se, naglašavaju, pokušava manipulisati podacima, jer je navedeno ukupno stanje obaveza na kraju izvještajnog perioda 2018 godine, a prikaz pojedinačnih prihoda i izdataka se vrši podacima prihoda i izdataka iz 2017. godine, što su neuporedive i ekonomski neprihvatljive kategorije.

“U datom tekstu pogrešno su navedeni podaci o isplati sredstava za plate i doprinose Univerziteta Crne Gore, za ostala lična primanja, rashode za materijal, tekuće održavanje objekata, iznajmljivanje prostorija, ostali izdaci, transfere institucijama i pojedincima, kapitalne izdatke, otplatu kredita i dugova i otplatu dugova. Svi navedeni izdaci odnose se na 2017. godinu, a ne na 2018. godinu kako se netačno navodi u tekstu”, dodaju u UCG-u.

Kako su rekli u toj ustanovi, netačno se tumače i javno dostupni podaci na sajtu Univerziteta Crne Gore, kako kod iskazanih rashoda tako i podaci o iskazanim prihodima.

“I podaci o sopstvenim prihodima i prihodi od donacija se odnose na 2017.godinu. Još jedanput napominjemo da ovakva nestručnost u tumačenju i nedostatak profesionalnosti u izvještavanju dovode javnost u zabludu i nanose štetu ugledu Univerziteta Crne Gore. Dobronamjerno savjetujemo, da ubuduće angažujete stručno lice koje će vam tačno interpretirati finansijske izvještaje”, zaključuje se u saopštenju Univerziteta.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Odisej
Gost
Odisej

Imaš, Dule, imaš! Neka se javnost upozna sa vašim dugom prema honorarnim saradnicima Filološkog fakulteta za prošli semestar, koje ste u međuvremenu ostavili bez posla. (Neka ti isti novinari Dana posjete sajt Filološkog, elektronsku sjednicu Vijeća od 21. 2. 2019, tačku 5, da se vidi koliko dugujete ljudima za časno odrađen posao.)

Send this to a friend