Ekonomija

Država se zbog reforme poreske administracije zadužuje još 4,8 miliona eura

Država će se zadužiti još 4,8 miliona eura kako bi realizovala projekat Reforme poreske administracije.

To je saopšteno iz Vlade, nakon što je na današnjoj sjednici usvojena Informacija o pregovorima sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD) u vezi sa zaključenjem Ugovora o zajmu za dodatno finansiranje projekta Reforme poreske administracije, kao i zaključenju Amandmana Ugovora, te donijeti zaključci kojima su prihvaćeni predloženi ugovori.

“Uslovi za zaključenje aneksa ili dodatnog ugovora za finansiranje projekta Reforme poreske administracije obezbijeđeni su Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu. Kreditni aranžman u ukupnom iznosu od 4,8 miliona eura biće zaključen na period od 24,5 godina, koji će uključivati i 4,5 godina grejs perioda, sa kamatnom stopom Eurbor, uvećan za fiksnu kamatnu marginu koja u ovom trenutku iznosi 1.05 odsto”, naveli su u Vladi.

Usvojen je i Izvještaj o postupku davanja koncesije na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Skrbuša“ na dijelu vodotoka Skrbuša, donijeta Odluku o davanju koncesije, prihvaćen je Ugovor o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Skrbuša“ i ovlašćena ministarka ekonomije Dragica Sekulić, da, u ime Vlade, potpiše Ugovor sa privrednim društvom „Hydro Logistics” Podgorica.

“U skladu sa Zakonom, Ministarstvo ekonomije je 2017. godine donijelo Rješenje kojim je tom privrednom društvu izdata energetska dozvola za izgradnju male hidroelektrane, instalisane snage 900 kW i procjenjene godišnje proizvodnje od 3,43 GWh na dijelu vodotoka Skrbuša, u KO Trunića do, Opština Kolašin na osnovu energetske dozvole”, podsjećaju u Vladi.

Takođe, Vlada je usvojila Izvještaj o postupku davanja koncesije na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Bare Kraljske“ na dijelu vodotoka Vranještica, donijela Odluku o davanju koncesije, prihvatila Ugovor o koncesiji i ovlastila ministarku ekonomije da, u ime Vlade, potpiše Ugovor sa privrednim društvom “PM Hydra” Podgorica.

“Rješenjem Ministarstva ekonomije iz 2017. godine, tom privrednom društvu je izdata energetska dozvola za izgradnju male hidroelektrane instalisane snage 995 kW i procijenjene godišnje proizvodnje 3,35 GWh, „Bare Kraljske“ na dijelu vodotoka Vranještica, u Opštini Kolašin”, dodaju u Vladi.

U raspravi povodom te dvije tačke dnevnog reda naglašeno je da je čitav postupak sproveden po zakonskoj proceduri predviđenoj za izgradnju energetskih objekata za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1 MW.

Radi održavanja i daljeg unapređenje kvaliteta usluga u vazdušnoj plovidbi, donijeta je Odluka o načinu obračuna terminalne naknade za korišćenje usluga u vazdušnoj plovidbi.

“Ovim dokumentom se utvrđuje način obračuna terminalne naknade, odnosno određivanje visine jedinice terminalne naknade na 135 eura za vazduhoplove čija je maksimalna certifikovana masa na polijetanju manja od deset metričkih tona, odnosno na 260 eura za vazduhoplove čija maksimalna certifikovana masa na polijetanju iznosi deset i više metričkih tona”, ističu u Vladi.

Donijeta je i Odluka o izmjeni Odluke o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2019. godinu.

“Izmjenama se pristupilo usljed raskida dugogodišnjih koncesionih ugovora na prostoru područne jedinice Pljevlja, čime se raspoloživa bruto drvna masa, putem javnog oglašavanja nudi potencijalnim kupcima, koji se bave i koji su registrovani za bavljenje djelatnostima iz oblasti šumarstva i drvoprerade”, naglasili su.

Vlada je u okviru kadrovskih pitanja imenovala donedavnu šeficu Stalne misije Crne Gore pri NATO-u Draganu Radulović na dužnost savjetnice predsjednika Vlade za vanjsku i bezbjednosnu politiku. Na dužnost generalnog konzula Crne Gore u Istanbulu imenovan je Selim Lika, dosadašnji generalni direktor Generalnog direktorata za konzularne poslove Ministarstva vanjskih poslova. Za poslovnog direktora JU Muzički centar Crne Gore imenovan je Željko Šofranac.

Send this to a friend