Ekonomija

EPCG: Investicije prošle godine iznosile 27,67 miliona eura

Odbor direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, tokom današnjeg sastanka utvrdio je prijedloge odluka o poslovanju kompanije i konsolidovanih finansijskih iskaza zaključno sa 31. decembrom prošle godine.

“Tokom 2017. godine Elektroprivreda Crne Gore grupa (EPCG, CEDIS, ZETA Energy i EPCG Beograd) je poslovala u ekonomskom okruženju punom izazova a smanjena proizvodnja uslovljena lošom hidrološkom situacijom uticala je na poslovni rezultat. I pored pune pogonske spremnosti naših elektrana, loši hidrometeorološki uslovi tokom prošle godine, prouzrokovali su slabu raspoloživost vodenog kapaciteta akumulacija što direktno uticalo na manju proizvodnju i finansijski rezultat protekle godine”, saopšteno je iz EPCG.

Ističu da su poslovni prihodi u 2017. godini iznosili su 234,35 miliona eura, i veći su 0,85 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

“EBITDA (Dobit prije odbijanja kamate, poreza na prihod i troškova amortizacije) od 23 miliona eura ostvarena u 2017. godini je za 65,07 odsto manja u odnosu na 2016. godinu, dok je EBIT (Dobit prije kamata i oporezivanja) u iznosu od -15,75 miliona eura manji 243,42 odsto u odnosu na isti period 2016.godine”, navode u EPCG-u.

Ukupna ostvarena proizvodnja električne energije u 2017. je iznosila 2.190 GWh (26 odsto manje u odnosu na 2016. godinu), od čega je 925 GWh proizvedeno u hidroelektranama (47 odsto manje u odnosu na 2016 godinu) a 1.265 GWh je proizvela termoelektrana Pljevlja (4 odsto više u odnosu na 2016. godinu). Uvoz električne energije za internu upotrebu je iznosio 1.182 GWh, 57 odsto veći nego u 2016. godini. Ukupan konzum električne energije u 2017. godini bio je za 9% veći u odnosu na isti period prošle godine i iznosio je 3.152 GWh”, istakli su u EPCG-u.

Kapitalna izdvajanja u 2017. godini iznosila su 27,67 miliona eura ali se i dalje ulažu značajni napori u optimizaciji raspoloživosti postrojenja, modernizaciju i rekonstrukciju objekata, smanjenju gubitaka na distributivnoj mreži i smanjenju troškova, kao i povećanje ukupne efikasnosti, a sve u cilju poboljšanja sigurnosti snabdijevanja potrošača i stabilnosti i održivosti elektroenergetskog sistema države.

Odbor je utvrdio i prijedloge odluka o pokriću gubitaka iz prethodne godine kao i odluke o raspodjeli akomulirane dobiti i isplati dividende. Članovi odbora su utvrdili prijedloge odluka o kupovini sopstvenih akcija i izboru revizora kao i odluku o sazivu redovne Skupštine akcionara društva za 20. avgusta 2018. godine na kojoj će se donijeti predložene odluke te izabrati Odbor direktora.

Send this to a friend