Ekonomija

Nagrađeni najbolji službenici Uprave carina

Povodom Dana carinske službe 18. oktobra 2019. godine, na Kolegijumu direktora konstatovano je da je Uprava carina svjesna svoje uloge i odgovornosti, na svim nivoima svog funkcionisanja i izvršavanja zadataka. Kontinuitet dobrih rezultata ostvaruje se iz godine u godinu.Takav trend potvrdjen je i u 2019 godini.

“Postignuta je dobra dinamika u sprovođenju EU projekata za koje je nadležna Uprava carina. Očekujemo da realizacija ključnih projekata, prije svega u oblasti izgradnje informacionih sistema i modernizacije opreme za sprovođenje kontrola obezbijedi Upravi carina poziciju pouzdanog i kredibilnog partnera modernim evropskim i svjetskim carinskim administracijama”, navode u toj instituciji.

Dodaju da je za uspjeh svake aktivnosti neophodna intenzivna i posvećena saradnja, uz stalni rast međusobnog razumijevanja i povjerenja među partnerima.

“Uprava carina je primjer institucije koja je obezbijedila efikasne mehanizme saradnje na nacionalnom i međunarodnom nivou, kroz razvoj informatičkih aplikacija za razmjenu informacija, potpisivanje sporazuma, memoranduma itd”, naglasili su u Upravi.

Na nacionalnom nivou ostvarena je izvanredna saradnja sa Upravom policije, nadležnim tužilaštvima, kao i drugim organima za sprovođenje zakona, pri čemu su postignuti značajni rezultati u borbi protiv carinskih prevara, suzbijanju krijumčarenja, borbi protiv sive ekonomije.

“Na međunarodnom planu, osim efikasne saradnje koja je iz godine u godinu sve intenzivnija, važno je istaći podršku koju Uprava carina u kontinuitetu dobija kroz EU projekte, pri čemu uspijevamo da se afirmišemo kao zainteresovan, posvećen i odgovoran partner, koji svoje obaveze ostvaruje u skladu sa preuzetim odgovornostima – jačajući svoj ugled”, ističu u Upravi.

Poručuju da će nastaviti da ostvaruju svoju ulogu i u narednom periodu, svjesni kako šansi, tako i izazova i ograničenja kojima su izloženi.

“Dosadašnji rad i rezultati, kao i pozitivne ocjene od strane EU monitoring misija, daju nam za pravo da konstatujemo da sprovodimo ispravnu i efikasnu poslovnu strategiju i da možemo očekivati dalji razvoj i jačanje efikasnosti Uprave carina, na dobro svih poslovnih subjekata i svih građana Crne Gore”, ocjenjuju u toj instituciji.

Saopštili su i da su povodom Dana carinske službe nagrađeni službenici koji su tokom protekle godine u svojim organizacionim jedinicama postigli zapažene rezultate:

  • Stojanka Milošević, načelnica u Odsjeku za vrijednost i porijeklo robe – Sektor za carinsko – pravne poslove;
  • Radoje Novosel, samostalni carinski savjetnik I – vodeći projektant u Odsjeku za projektovanje, razvoj i održavanje aplikativnog softvera – Sektor za carinsko-informacioni sistem;
  • Vladana Gligorović, samostalna carinska savjetnica I u Odsjeku za zastupanje i saradnju sa drugim organima u radnim sporovima – Sektor za planiranje i upravljanje ljudskim resursima,
  • Miodrag Mustur, samostalni carinik – za subijanje krijumčarenja u Odsjeku za za subijanje krijumčarenja – Sektor za carinsku bezbjednost i kontrolu;
  • Milanka Šuković, samostalna carinska referentica u Odjeljenju za naplatu prihoda;
  • Anton Koljčević, carinik – viši saradnik I – vođa smjene u CI Aerodrom Podgorica – PJ Carinarnica Podgorica;
  • Mitar Jovović, samostalni carinik u CI Slobodna zona Bar – PJ Carinarnica Bar;
  • Olivera Aleksić, samostalna carinska inspektorka I u CI Luka Tivat – PJ Carinarnica Kotor;
  • Obren Pupović, samostalna carinik u CI Ranče – PJ Carinarnica Bijelo Polje.
Send this to a friend