Ekonomija

Planirani turistički kompleks, marina sa 150 vezova, hoteli, privezište lungo mare…

FOTO: Boka news

Od rta Kobila do ušća Sutorine planirani su turistički kompleks, marina sa 150 vezova, hoteli, privezište lungo mare… To je predviđeno odlukom o donošenju državne studije lokacije Sektor 1 – Rt Kobila – Njivice – Ušće Sutorine, koju je donijela Vlada.

Cilj je da se državnom studijom lokacije uradi šira provjera urbanizacije ukupnog prostora na nivou urbanističkog koncepta namjene površina i infrastrukturnih sistema saglasno sadržaju i nivou izrade plana.

Za turistički kompleks (turističko naselje) na Rtu Kobila, pored smještajnih kapaciteta planiraće se kupališni i rekreativni sadržaji, zelenilo i interne komunikacije. Preporuka plana je da se kapaciteti maksimalno prilagode konfiguraciji terena i ostvare slobodne vizure ka moru. Objekte je potrebno uklapati u okruženje, kako okolno izgrađeno tako i prirodno (postojeća, zatečena vegetacija).

U arhitekturi turističkih objekata treba tražiti rješenja koja se naslanjaju na iskustva i forme tradicionalne autohtone arhitekture ili predstavljaju njenu savremenu reinterpretaciju u formi i materijalima.

Od ostalih uslova za uređenje turističkih zona, obavezno je uređenje zelenih, slobodnih, sportskih i rekreativnih površina. Zabranjena je svaka gradnja na kupalištima, osim pratećih sadržaja za potrebe rekreacije, zabave i usluga u vidu sezonskih objekata.

Za potrebe turističkog kompleksa planirana je marina kapaciteta 150 vezova. Za postojeći hotelski kompleks u Njivicama, predviđena je rekonstrukciju sa dogradnjom i nadogradnjom postojećih objekata i izgradnjom novih hotelskih kapaciteta visoke kategorije. Postojeće hotelske komplekse je dozvoljeno dograđivati i na njima građevinski intervenisati radi podizanja njihovog komfora i prostornih standarda, prilagođavanja ukupnom ambijentu ukoliko njihov izvorni arhitektonski izraz nije bio u skladu sa njim. Prilikom ovih intervencija u najvećoj mogućoj mjeri neophodno je sačuvati autohtoni biljni fond plaže i zaleđa te morfološke karakteristike predjela.

Hotel visoke kategorije na mjestu Pećine

Za lokalitet Pećina u planu je izgradnja hotelskog kompleksa kategorije četiri ili pet zvjezdica, tako da se kapaciteti maksimalno prilagode konfiguraciji terena i slobodnim vizurama ka moru, sa nizom pratećih sadržaja kompatibilnih kategoriji kompleksa (SPA centar, prodajni i poslovni prostori, restorani i kafei, sportski sadržaji…). Objekte je potrebno uklopiti u okruženje, kako izgrađeno tako i prirodno. Za potrebe hotelskog kompleksa u planu je i privezište.

Za naseljske strukture u Njivicama i prema ušću Sutorine, u mjeri koliko je to moguće, predviđene su površine za stambene, turističke, poslovne i javne sadržaje, te razne oblike urbanog zelenila. Gradnja objekata moguća je u vidu ograničenog pogušćavanja uz obezbeđivanje slobodnih i zelenih površina. Na pojedinim djelovima stjenovite obale uz minimalne intervencije moguće je predvidjeti pristupne staze i kupališta za komplekse koji se nalaze u neposrednoj blizini te izgradnju šetališne staze (lungo mare).

Eventualne sadržaje u akvatorijumu i na samoj obali (kupališta, privezišta –ponte, mandraći i druge javne površine) neophodno je urbanistički riješiti tako da se obezbijedi nesmetan pristup i očuva njihov javni karakter dobra u opštoj upotrebi.

Bez interesovanja na tenderima za zakup zemljišta od Njivica do Sutorine

Podsjetićemo da je Tenderska komisija objavila nekoliko javnih poziva za učešće na Međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji između Njivica i ušća Sutorine. Riječ je o dugoročnom zakupu, na period od 31 do 90 godina, a u taj period ulazi i gradnja i upravljanje turističkim kompleksom.

Na posljednjem javnom pozivu za zakup, objavljenom krajem jula prije dvije godine, Tenderska komisija izmijenila je ukupnu površinu zemljišta koja se nudila u zakup, 30,43 hiljade metara kvadratnih, umjesto ranijih 30,6 hiljada metara kvadratnih. Lokacija obuhvata i prostor akvatorijuma od oko 17,3 hiljade kvadrata.

U okviru Prostornog plana područja posebne namjene za morsko dobro predviđeno je formiranje 5.000 m 2 plaže, izgradnja hotela sa oko 1000 m2 poslovnih i zajedničkih prostorija, apartmanski kompleks koji sadrži do 100 apartmana, kompleks poslovnih prostora, jahting servis.

Planirana je izgradnja poslovno-apartmanskih sadržaja sa ukupno osam apartmana i izgradnja privezišta sa 40 vezova u hotelskom dijelu i 15 vezova za lokalne brodove.

Povodom Nacrta o DSL Sektor 1 organizovan je i okrugli sto u Opštini u okviru javne rasprave, 20. oktobra 2016.
Mještani Njivica bili su nezadovoljni predloženim rješenjima resornog Ministarstva za ovaj potez, ukazali su na niz, prema njihovim riječima, nepravilnosti sa kojima nijesu saglasni, a za neke od njih prije par godina potpisali su i peticiju sa preko hiljadu potpisa, koja nije imala efekta u resornim Ministarstvima.

Između ostalog, zahtijevali su od MORT-a da se obavi ponovna parcelacija kao one koju je tretirao plan Izmjene i dopune DUP-a Njivice iz 2012 godine, da se dozvoli stambena i izgradnja malih turističkih smještajnih kapaciteta na svim parcelama na kojima je po Nacrtu ucrtana zelena površina, prioritetno rješavanje odvođenja fekalnih voda i izgradnja kolektora.

Njivičani su takođe bili izričito i protiv ponovnog pokušaja da se „na mala vrata“ udovolji zahtjevima dijela profesionalnih ribara, koji su uporni u namjeri da se na jednom priobalnom dijelu Njivica izgradi luka/privezište za ribarske brodove. Protiv toga su, 2011. peticijom prikupili 1500 potpisa, proslijedili je resornim Ministarstvima. Povratnih reakcija nije bilo.

5 Komentara na "Planirani turistički kompleks, marina sa 150 vezova, hoteli, privezište lungo mare…"

avatar
1000
:   NAJNOVIJI | NAJSTARIJI | POPULARNI

Send this to a friend