Ekonomija

Podrška mladim sa posebnim obrazovnim potrebama

Alisa Dizdarević

U cilju što boljeg razumijevanja i rada sa osobama sa invaliditetom, savjetnici za profesionalnu orijentaciju kontinuirano se edukuju i sarađuju sa institucijama, nevladinim sektorom i udruženjima koja se bave ovom ciljnom grupom.

Predstavnici CIPS-a, savjetnici za profesionalnu orijentaciju i savjetnici za profesionalnu rehabilitaciju, iz svih biroa rada Zavoda za zapošljavanje, pohađali su trodnevnu obuku pod nazivom „Izrada i realizacija individualnog tranzicionog plana -ITP1i 2“ u osnovnim i srednjim školama, u organizaciji Centra za stručno obrazovanje i KulturKontakta – Austria.

“Osnovna uloga u izradi ovog plana je pomoći mladima sa posebnim obrazovnim potrebama u momentu prelaska iz osnovnog u srednje obrazovanje-ITP1, a ITP2- daje smjernice u povezivanju nivoa obrazovanja, tržišta rada  i mogućnostima zapošljavanja. Ključne preporuke za dalje usmjeravanje ka tržištu rada proizilaze iz ostvarenih učenikovih postignuća, usvojenih znanja i vještina tokom srednjeg stručnog obrazovanja”, kaže savjetnica za profesionalnu orijentaciju u CIPS – u Podgorica Alisa Dizdarević.

Seminaru su prisustvovali i predstavnici stručnih službi škola i prosvjetni radnici koji će biti dio tima koji će sarađivati u vidu komisije za izradu ITP1,2 za profesionalno usmjeravanje. Dizdarević objašnjava da ovakvo povezivanje treba da doprinese što većem zadovoljavanju profesionalne i životne potrebe svakog učenika sa posebnim obrazovnim potrebama.

“Kroz interaktivan rad učesnika ukazana je potreba da se radi na povećanju i operacionalizaciji saradnje osnovnih i srednjih škola sa CIPS-ovima i lokalnim biroima rada. Neophodno se orijentisati ka profesionalnom osposobljavanju, razvijati nove kvalifikacije bazirane na standardima različitog nivoa stručnog obrazovanja”, ističe Dizdarević.

Članovi tima analiziraju primijenjene metode, oblike rada, pomagala, didaktička sredstva i preduzeta prilagođavanja, potrebe i mogućnosti učenika za radni angažman.

Savjetnik za profesionalnu rehabilitaciju u lokalnom birou rada Zavoda za zapošljavanje zadužen je za oblast ostvarivanja prava na profesionalnu rehabilitaciju, mjere i podsticaje za zapošljavanje.

Kao član ITP 2 tima posreduje pri utvrđivanju stepena invalidnosti, odabiru, angažovanju izvođača profesionalne rehabilitacije, motivisanju i informisanju poslodavaca, o subvencijama, prilagođavanju i opremanju radnog mjesta…

Kroz projekat Inkluzivno stručno obrazovanje- karijerno vođenje i savjetovanje, kao podrška u pristupu relevantnom obrazovanju i obuciI-VET, savjetnici za profesionalnu orijentaciju su bili aktivni učesnici na workshop-ovima.

Nosilac projekta je organizacija KulturKontakt iz Austrije, u saradnji sa Udruženjem roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju “Staze” iz Podgorice i NVO Speranta iz Moldavije.

Iz ovog projekta, proistekao je “Vodič za za karijerno vođenje i savjetovanje đece i mladih posebnim obrazovnim potrebama“, koji će biti od velike koristi svim stručnjacima koji se bave profesionalnom orijentacijom.

Send this to a friend