Ekonomija

U razvojne projekte prošle godine uloženo skoro 700 miliona eura, najviše na sjeveru

Vlada je juče, bez održavanja sjednice, usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2010-2014, za 2019. godinu u kojem se navodi da je u 2019. godini realizovano 86,4 odsto plana i da je uloženo ukupno 696.990.626 eura za realizaciju 571 razvojnog projekta, programa i aktivnosti. 

Kako ističu u Vladi, u sjeverni region uloženo je 353,7 miliona eura (51 odsto ukupnog ulaganja), središnji region 252,8 miliona eura (36 odsto) i Primorski region 90,4 miliona eura (13 odsto).

Vlada je zadužila ministarstva finansija, održivog razvoja i turizma, poljoprivrede i ruralnog razvoja, saobraćaja i pomorstva, prosvjete, nauke, rada i socijalnog staranja, zdravlja, kulture i vanjskih poslova, kao i Investiciono-razvojni fond i Zavod za zapošljavanje da programima i planovima koji se donose u skladu sa Zakonom i Strategijom regionalnog razvoja Crne Gore, odrede razvojne projekte, obim i vrstu mjera i sredstava za njihovo sprovođenje, primjereno stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave, odnosno regiona.

Donijet je i Akcioni plan za sprovođenje Strategije regionalnog razvoja Crne Gore za period 2014-2020. godina, za 2020. godinu za čije su sprovođenje planirana ulaganja od 811.987.995 eura, što je za 11 miliona eura više od sredstava planiranih u 2019. godini.

Usvojena je Informacija za nabavku dezinfekcionih i drugih sredstava, kao i aparata za mjerenje tjelesne temperature za potrebe predškolskih objekata.

Uprava za imovinu, kojoj je preusmjereno 46.000 eura, zadužena je da, u po hitnom postupku, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, nabavi dezinfekciona i druga sredstva i aparate za mjerenje tjelesne temperature za potrebe predškolskih objekata.

Vlada je usvojila i Informaciju o obezbjeđivanju dijela sredstava neophodnih za nesmetano funkcionisanje Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore i dala saglasnost na preusmjeravanje 180.000 eura neophodnih za nesmetano funkcionisanje Javnog preduzeća u cilju saniranja negativnih efekata izazvanih pandemijom COVID 19.

Usvojen je Izvještaj o sprovedenom nadzoru nad postupkom revizije muzejskog materijala i muzejske dokumentacije u JU Narodni muzej Crne Gore i o utvrđenom stanju, broju i vrijednosti muzejskog materijala u postupku revizije.

JU Narodni muzej Crne Gore je zadužen da:

  • u roku od 30 dana od donošenja zaključaka Vlade Crne Gore, na osnovu tih zaključaka, sprovede proceduru iz Pravilnika o načinu, postupku i rokovima revizije muzejskog materijala, koja se odnosi na donošenje mjera zaštite muzejskog materijala i muzejske dokumentacije;
  • u roku od 40 dana od izvršenja te obaveze počne postupak zaključivanja muzejske dokumentacije u skladu sa Pravilnikom o načinu vođenja, vrstama i sadržaju dokumentacije o muzejskom materijalu i odmah otpočne stručnu obradu muzejskog materijala, njegovo sistematizovanje u muzejske zbirke i njihovo raspoređivanje na muzejske jedinice i zaposlene, inventarisanje i reinventarisanje, u skladu sa odgovarajućim podzakonskim aktima, počev od onih muzejskih predmeta, bibliotečke i arhivske građe koji za koje je u postupku revizije konstatovano da nijesu inventarisani te
  • u roku od 60 dana od donošenja zaključaka Vlade Crne Gore dostavi Upravi za zaštitu kulturnih dobara podatke o uočenim promjenama kod predmeta sa statusom kulturnog dobra, kao dopunu elaborata o njihovoj revalorizaciji.

Konstatovano je da donošenjem ovih zaključaka Državnoj komisiji za nadzor nad postupkom revizije muzejskog materijala i muzejske dokumentacije JU Narodni muzej Crne Gore prestaje mandat.

Ministarstvo kulture je zaduženo da u kontinuitetu vrši nadzor nad sprovođenjem propisa i ovih zaključaka.

Donijeta je Uredba o izmjeni Uredbe o načinu planiranja i sprovođenja centralizovanih javnih nabavki. Radi ušteda promijenjen je Dio Uredbe koji se odnosi na nabavku goriva i motornih ulja tako da je centralizovana nabavka obavezna i za potrebe organa državne uprave nadležnog za poslove odbrane i organa uprave nadležnog za policijske poslove što u dosadašnjoj naredbi nije bila obaveza.

Vlada je usvojila Dvadeset šesti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period april – jun 2020. i Trinaesti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period januar – jun 2020.

U polugodišnjem izvještaju, koji sadrži spisak svih aktivnosti, navodi se da je Crna Gora u izvještajnom periodu zvanično obavijestila Evropsku komisiju o prihvatanju Nove metodologije pristupanja Evropskoj uniji te da je naša zemlja nastavila usklađivanje i sprovođenje pravne tekovine EU na liniji ispunjenja obaveza iz završnih mjerila te da je otvorila pregovaračko poglavlje 8 – Konkurencija.

“Crna Gora je otvaranjem svih poglavlja u pristupnim pregovorima potvrdila poziciju lidera evropskih integracija i započela zahtjevnu fazu pregovora u kojoj će u fokusu biti poglavlja u kojima je postignuta interna spremnost za njihovo privremeno zatvaranje”, navedeno je u Izvještaju.

Vlada je usvojila Informaciju o pripremi planske dokumentacije detaljne razrade za potrebe izgradnje razvojnih i infrastrukturnih projekata koja se odnosi na realizaciju Odluke o izradi ovog planskog dokumenta donijetoj na sjednici Vlade održanoj 18. aprila 2019. godine radi stvaranja planskih uslova za realizaciju izgradnje razvojnih i infrastrukturnih projekata.

Riječ je o četiri lokalna planska dokumenta, i to: Prostorno urbanističkom planu Opštine Gusinje, Izmjeni i dopuni Prostorno urbanističkog plana Opštine Ulcinj, Izmjeni i dopuni Prostorno urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice i Lokalnoj studiji lokacije prevođenja dijela voda rijeke Zete u akumulacije „Krupac“ i „Slano“, Opština Nikšić.

Data je saglasnost na Odluku o objavljivanju javnog poziva za podnošenje ponuda za zakup obale za izgradnju novog kupališta prema planskim dokumentima, na lokaciji u Perastu, dio morskog dobra ispred hotela „Jadran Iberostar“, u cilju realizacije projekta izgradnje i opremanja novog kupališta u skladu sa planskim dokumentima koju je donio Upravni odbor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji projekta „Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura na Jadranskoj obali – Bokokotorski zaliv” i prihvatila Sporazum o prosljeđivanju finansijske pomoći između Ministarstva održivog razvoja i turizma i Vodacom  Tivat.

Usvojena je Informacija o problemima u realizaciji ugovora o koncesiji kojima je predviđena izgradnja malih hidroelektrana na vodotocima Raštak, Ljeviška i Reževića rijeka. Koncesionarima su određeni rokovi od 30 odnosno 60 dana za izvršenje pojedinih ugovorenih obaveza.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi obezbjeđivanja finansijskih sredstava iz tekuće budžetske rezerve za potrebe eksproprijacije, u vezi sa izgradnjom zajedničkog graničnog prelaza „Vraćenovići“ i graničnog prelaza „Ranče“. Data je saglasnost za korišćenje 247.884 eura iz Tekuće budžetske rezerve za potrebe eksproprijacije zemljišta za gradnju ovih prelaza.

Usvojena je Informacija o korišćenju sredstava Tekuće budžetske rezerve. Opštini Bijelo Polje preusmjereno je 165.199,20 eura za otkup zemljišta sa proširenje muslimanskog groblja u naselju Loznice po zahtjevu za finansijsku pomoć koji je dostavila Islamska zajednica.

Vlada je usvojila Informaciju o obezbjeđivanju sredstava iz Tekuće budžetske rezerve za realizaciju obaveza iz Sporazuma o obezbjeđivanju sredstava za rješavnje stambenih potreba zaposlenih u prosvjeti, SZ „Solidarno“. Odobreno je preusmjeravanje 250.000 eura ovoj zadruzi.

Usvojena je Informacija o zaključivanju međunarodnog Sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena (ECMWF) o pristupanju Crne Gore Konvenciji o osnivanju Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena i povezanim uslovima. Prihvaćen je Sporazum između Vlade Crne Gore i ECMWF o pristupanju Crne Gore Konvenciji o osnivanju Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena i povezanim uslovima.

Punopravno članstvo Crne Gore u ECMWF, čija je naša zemlja pridružena članica od 2007, preduslov je za svrsishodno i efikasno funkcionisanje, nadogradnju i unapređenje meteorološke službe.

Podsjećamo, Vlada je juče usvojila i Informaciju o produženju Programa subvencionisanja zarada u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID19.

<<<Vlada produžava isplatu subvencija za još dva mjeseca<<<

Pod uslovima definisanim Programom, odobrava se produženje primjene Programa za dva mjeseca, odnosno isplata subvencija oktobarskih i novembarskih zarada. Pravo na subvenciju oktobarskih zarada odobrava se privrednim subjektima koji posluju u djelatnostima navedenim u Informaciji o produženju primjene programa subvencionisanja zarada u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID 19. Privrednim subjektima koji ispunjavaju Programom definisane uslove za dobijanje subvencija, a koji su iz bilo kojih razloga zakasnili da u prvobitnim rokovima apliciraju za julske i avgustovske subvencije, odobrava se dodatni rok za podnošenje zahtjeva i to u periodu od 20. do 31. oktobra 2020. godine.

U okviru II i III paketa mjera do sada su subvencionisane zarade za više od 73.000 zaposlenih u 15.500 privrednih subjekata. Iznos isplaćenih sredstava je dostigao 50.000.000 eura.

Send this to a friend