Ekonomija

Uprava za inspekcijske poslove zapošljava 13 inspektora mimo plana

Uprava za inspekcijske poslove, na čijem je čelu Alija Košuta, tražila je odobrenje od Vlade za popunu radnih mjesta mimo Kadrovskog plana za 2020. godinu. Uprava je tražila saglasnost da angažuje 13 sanitarnih inspektora, piše Dan.

U dopisu upućenom Vladi navodi se da je uprava, u skladu sa mjerama za optimizaciju javne uprave, uputila izvršnoj vlasti predlog izmjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, u kojim izmjenama je napravljeno uvećanje za 13 novih radnih mjesta.

U obrazloženju se navodi da je povećanje broja izvršilaca u zvanju „sanitarni inspektor“ u Odsjeku za zdravstveno-sanitarnu inspekciju izvršeno zbog povećanog obima posla u vrijeme pandemije virusa korona i sprovođenja unutrašnjeg nadzora i kontrole uvoza i prometa robe na carinskim terminalima, slobodnog saobraćaja brodova u lukama i u cilju sprečavanja unošenja i širenja zarazne bolesti na graničnim prelazima.

“Međutim, imajući u vidu trenutnu situaciju vezanu za korona virus, a da bi se postupak zapošljavanja mogao otpočeti, neophodno je pribaviti i prethodnu saglasnost Vlade u skladu sa članom 38, stav 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima. Zakonom je propisano da izuzetno, starješina državnog organa može donijeti odluku o pokretanju postupka za popunu radnog mjesta čija popuna nije bila planirana kadrovskim planom, ako je to radno mjesto upražnjeno prestankom radnog odnosa državnog službenika, odnosno namještenika u državnom organu, ili ako zbog organizacionih izmjena i neophodnosti popune radnog mjesta pribavi saglasnost Vlade”, navodi se u zahtjevu Košute.

Mujičić umjesto Orban

Vlada je dala saglasnost da se za glavnog zdravstveno-sanitarnog inspektora imenuje Karmela Mujičić, zubni ljekar. Nju je na tu poziciju predložio Košuta.

Godinama unazad tu dužnost je obavljala Višnja Orban.

 

Send this to a friend