Ekonomija

Upravni odbor NPCG usvojio Godišnji finansijski izvještaj

Upravni odbor (UO) Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore (JPNPCG) usvojio je Godišnji finansijski izvještaj za prošlu godinu.

Kako je saopšteno, na sjednici UO JPNPCG, danas je razmatrano više tačaka dnevnog reda od značaja za upravljanje i poslovanje NPCG i usvojeno nekoliko odluka, uključujući Godišnji finansijski izvještaj JPNPCG za 2016. godinu i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JPNPCG.

„U vezi sa Statusom realizacije zaključaka sa prethodnih sjednica, UO je istakao da su oni u najvećoj mjeri realizovani, kao i da će se neimplementirani zaključci realizovati kada se za to steknu svi neophodni preduslovi. Takođe je UO upoznat sa Izvještajem o implementaciji mjera i preporuka Državne revizorske institucije, kao i sa Akcionim planom za sprovođenje preporuka iz Izvještaja nezavisnog revizora“, kaže se u saopštenju.

Usvajajući Godišnji finansijski izvještaj JPNPCG za 2016. godinu, UO ocijenio je da je riječ o dokumentu koji je dobra polazna osnova za finansijski plan za narednu godinu.

„Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JPNPCG usvojen je jednoglasno, a na sjednici je istaknuto da je njegova izmjena dobar način da se preduzeće kadrovski osvježi, kao i da se unaprijedi rad i efikasnost pojedinih službi u okviru istog“, kaže se u saopštenju.

UO JPNPCG, kako se navodi, nije se izjasnio o Odluci o visini i načinu plaćanja naknada za korišćenje dobara nacionalnih parkova, obavljanje djelatnosti i pružanja usluga, već će se nakon dodatih korekcija izjasniti o istoj i uputiti je nadležnom Ministarstvu održivog razvoja i turizma na saglasnost.

Odgođeno je i izjašnjavanje o Pravilniku o upravljanju šumama u nacionalnim parkovima kako bi se pribavila dodatna stručna mišljenja od za to nadležnih institucija.

Send this to a friend