Ekonomija

Vlada: Privremeno boraviti i zaposliti se u Crnoj Gori može 15.454 stranih državljana

Vlada Crne Gore je danas donijela Uredbu o kriterijumima i postupku za utvrđivanje godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca i Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2019. godinu. Uredbom je propisano da se iz godišnje kvote izdvaja određeni broj dozvola za privremeni boravak i rad stranaca, koje nadležno ministarstvo može dodatno rasporediti za pojedine namjene, u skladu sa potrebama tržišta rada, a na zahtjev Zavoda za zapošljavanje. Odlukom je određena kvota od 15.454 stranih državljana koji mogu privremeno boraviti i privremeno se zaposliti u Crnoj Gori u 2019. godini.C

Donijeta je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kontrolnoj listi za izvoz i uvoz robe koja je tehnički usaglašena sa odgovarajućim aktima Evropske unije što je obaveza naše zemlja prema porazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Vlada je donijela Uredbu o dodjeli sredstava za podsticanje direktnih investicija i unapređenje konkurentnosti privrede usvojila Program za unapređenje konkurentosti privrede za 2019. godinu. S obzirom na to da se važeća Uredba odnosila isključivo na programe podrške vezane za direktne investicije, a u praksi se stvorila potreba za konstantnim stimulisanjem i jačanjem sektora malih, srednjih i velikih preduzeća koja je prepoznata u više strateških dokumenata kao jedan od ključnih stubova ubrzanog ekonomskog razvoja, za koji je potrebno kreirati uslove ipodsticaje kako bi se unaprijedila njihova konkurentna sposobnost, a time i konkurentnost privrede u cjelini, pristupilo se izradi nove Uredbe.

Programom za unapređenje konkurentosti privrede, za čiju realizaciju je opredijeljeno ukupno 1.640.000 eura, svi dosadašnji programi namijenjeni razvoju preduzetništva i sektora malih i srednjih preduzeća objedinjeni su u jedinstveni program, koji će se sastojati od 10 programskih linija.

Vlada je usvojila Informaciju u vezi utvrđivanja iznosa prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta za 2019. godinu. U cilju obezbjeđenja stabilnosti tržišta cigaretama, kao i očuvanja prihoda budžeta po tom osnovu, predloženo je zadržavanje iznosa prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta iz 2018. godine i tokom 2019. godine (2,10 eura po paklici). U tom kontekstu, zaključeno je da je prethodno neophodno pristupiti izmjeni zakonskih odredbi koje uređuju ovo pitanje, kako bi se stvorili uslovi da se predlog realizovuje.

Usvojena je Informacija o povećanju akcijskog kapitala Crne Gore u Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD) kroz generalno i selektivno povećanje kapitala i prihvaćen predlog za povećanje kapitala, kao i Indikativni plan upisa i plaćanja akcija.

Vlada je usvojila Informaciju o ustupanju Ugovora o koncesiji između Vlade Crne Gore i Konzorcijuma Adriatic Marinas d.o.o. i B.V. Holding Maatschappij Damen privrednom društvu “Montenegro Yacht Services” doo Tivat i prihvatila Sporazum o ustupanju Ugovora.

Imajući u vidu da, po zakonu, koncesionu djelatnost može obavljati samo privredno društvo koje je registrovano u Crnoj Gori, Ugovorom je predviđeno osnivanje privrednog društva koje će biti u vlasništvu firme iz Holandije, a čiji ce akcionari biti po 50 odsto Damen (ili sa njim povezana lica) i Adriatic Marinas (ili sa njim povezana lica) a na koje će se prenijeti Koncesija sa Konzorcijuma. Novoosnovana kompanija „Montenegro Yacht Services” doo Tivat (Konzorcijum) će nuditi sveobuhvatne usluge održavanja, popravke i konverzije za jahte i superjahte za različite tržišne segmente. Zajednički strateški cilj u osnovi ovog projekta je stvaranje nove održive i profitabilne djelatnosti sa potencijalom za budućnost, u okviru čiste i održive industrije.

Prema Ugovoru, Koncesionar je u obavezi da adaptira, rekonstruiše, izgradi, opremi i iskorišćava brodogradilišnu luku na Koncesionom području u periodu od 30 godina, a ukupni planirani iznos za investiciju u prve tri godine je 20 miliona eura. Poslovnim planom na početku rada kompanije planirano je 35 zaposlenih, a nakon 5. godine 300 do 400 zaposlenih sa punim radnim vremenom.

Vlada je donijela Plan sanacije šuma u 2019. godini. Tim povodom, pored ostalog, zaključeno je da finansijska sredstva ostvarena prodajom drveta sa degradiranih površina budu usmjerena za sprovođenje šumsko-uzgojnih i mjera zaštite šuma.
Donijet je i Akcioni plan za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu (2019-2021). Cilj Akcionog plana je suprostavljanje svim oblicima bespravnih aktivnosti u šumarstvu, uključujući šumske krađe i protivpravno zauzimanje šumskog zemljišta, namjerno podmetanje šumskih požara, uništavanje graničnih linija između državnih i privatnih šuma, korupciju u šumarstvu, sa posebnim akcentom na bespravne aktivnosti u oblasti korišćenja šuma i prometa bespravno posječenog drveta.
Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji Programa gazdovanja šumama za 2018. godinu. Tim povodom, Uprava za šume zadužena je da obezbijedi punu primjenu programa i svih ugovorenih obaveza u dijelu realizacije blagovremene doznake stabala, prijema i otpreme drvnih sortimenata, kao i kontinuirani monitoring realizacije svih koncesionih ugovora, godišnjih ugovora o korišćenju šuma, obračuna i naplate prihoda, uz prethodno obezbjeđenje bankarskih garancija od strane koncesionara i drugih korisnika šuma. Uprava je zadužena da, za preduzeća koja ne ispunjavaju obaveze prema koncesionom ugovoru, pokrene proceduru za raskid ugovora.

Usvojena je Informacija o predlogu Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora za izbor snabdjevača posljednjeg izbora i ranjivih kupaca za snabdijevanje električnom energijom i prihvaćen tekst Javnog oglasa.

Vlada je usvojila Informaciju o praćenju realizacije Ugovora o zakupu zemljišta za izgradnju solarne elektrane na lokalitetu Briska Gora – Opština Ulcinj i formirala Radni tim za praćenje realizacije Ugovora zaključenog 28.decembra 2018. godine sa Konzorcijumom Fortum i Elektroprivrednom Crne Gore AD Nikšić. Radni tim je zadužen za bržu impelmetaciju svih osnova Ugovora, kao i ažurno dostavljanje podataka od obiju strana, u cilju efikasne realizacije ovog važnog projekta za energetski i ukupni ekonomski razvoj Crne Gore.

M.D. 

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Musa
Gost
Musa

Uopste se ne vodi računa kome se daju radne dozvole. Ovo je ok za sezonske radnike ali ima tu dosta kobajagi inz i menadzera sa Megatrenda koji s eprovuku i uzimaju poslove ovdje domicilnom narodu. Znači uopšte se ne ide u detalje.

Bnjj
Gost
Bnjj

Obaraju cijenu rada,samo da bogatasi imaju veci profit

Saša
Gost
Saša

Stao sam ljetos na ulicu ispred prodavnice u Canju uzeo pivo i zapalio cigaru kad dodje momak oko 20 tak godina i na ekavskom kaze da se udaljim i da se tu ne puši ! Dodje vrijeme da ma ceraju u Drzavi u kojoj sam rodjen ! Hvala Vladi !

ABC
Gost
ABC

Treba smanjiti broj dozvola za strane radnike. Ima mngo poslova koji bi se odradili preko Zavoda za zaposljavanje. Ljeti rade na nasem primorju uglavnom stranci, rodjaci rodjaka strañaca i td.

Bnjj
Gost
Bnjj

Ali onda Radulovic I drugi nebi imali veliki profit.Treba uvesti minimalac na 350eza 180sati

Send this to a friend