Ekonomija

Vlada utvrdila Predlog Zakona o izmjenama Zakona o koncesijama

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama.

To bi značilo da se uvode mineralne sirovine od strateškog značaja koje se utvrđuju propisom Vlade, a ova odredba ima odloženu primjenu nakon isteka šest mjeseci od dana početka primjene ovog zakona.

U međuvremenu će se izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima i Zakona o rudarstvu uvesti pojednostavljena procedura dobijanja prava na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina koje nisu od strateškog značaja, dok je izmjenama je predviđeno ukidanje mogućnosti produženja roka trajanja koncesiju za još polovinu ugovorenog perioda.

Državni sekretar Ministarstva ekonomije Nikola Vujović kazao je da su predložene izmjene i dopune Zakona o koncesijamaizraz namjere predlagača da se brojna pitanja iz prakse, koja su se do sada rješavala odredbama ugovora o koncesijama, normiraju, pogotovo ona koja se odnose na sredstva obezbjeđenja i način osiguranja predmeta koncesije.

„Takođe, opredjeljenje Države je da se navedenim izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, režim koncesije proširi i na privredna društva koja koriste prirodna bogatstva, dobra u opštoj upotrebi i druga dobra od opšteg interesa za obavljanje koncesione djelatnosti, a u kojima na dan stupanja na snagu ovog zakona država i/ili opština imaju neposredno ili posredno preko privrednog društva, više od polovine akcija ili udjlea, a koja nemaju zaključen ugovor o koncesiji. Ovim izmjenama je propisano da će način utvrđivanja koncesione naknade za navedena privredna društva ili pravna lica propisati Vlada u roku od šest mjeseci od dana primjene ovog zakona”, zaključio je on.

Send this to a friend