Hronika

Advokat Asanović tvrdi da ga Tužilaštvo i Poreska uprava diskriminišu

Nebojša Asanović

Nakon što je Pobjeda objavila a CdM prenio tekst pod naslovom Dva advokata se terete za utaju poreza i doprinosa, reagovao je advokat Nebojša Asanović koji tvrdi da ga Osnovno državno tužilaštvo i Poreska uprava diskriminišu.

Reagovanje advokata Asanovića prenosimo integralno:

Molim Vas da mi na osnovu člana 26 zakona o medijima objavite sledeći odgovor i reagovanje: U izdanjima CdM portala dana 09.01.2019. godine objavljena je informacija da je Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo predmete protiv dvojice advokata zbog sumnje da su počinili krivično djelo utaja poreza i doprinosa ,kao i da je protiv advokata Nebojše Asanovića u septembru 2017. godine podnijeta prijava zbog sumnje da je od 2013. do 2016. godine utajio 24.338 eura poreza, a kako je Pobjedi saopšteno iz ovog tužilaštva.

S tim u vezi i da preskočim uobičajeno pozivanje na čast,ugled i dostojanstvo,obraz i slično i povredu istih,osjećam za potrebu da u odnosu na gore navedenu i objavljenu informaciju a koja se tiče mene,navedem samo neke konkretne činjenice i dokaze.

Dakle, pod pritiskom i pod uticajem mojih brojnih prijava nadležnim organima, a sve zbog nezakonitog rada poreskog organa, Poreska uprava, Područna jedinica Podgorica donosi rješenje broj 03/8-3224/2-17 od 13. marta 2017. godine u kome utvrđuju da ja kao advokat koji je poreski obveznik ne samo što ne dugujem nijedan iznos neplaćenih poreskih obaveza, već da sam ja u još većoj preplati poreza i doprinosa koja sada preplata po navedenom rješenju poreskog organa iznosi 3.324,63 EUR-a, a koja preplata poreza je postojala i unazad i to 2013. godine i 2014. godine, a koje godine su bile period inspekcijskog nadzora poreskog organa kod mene.

U međuvremenu kao još jednim materijalnim dokazom mojih tvrdnji da se prema meni vrši diskriminacija od strane Poreske uprave,Uprave policije i Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici navodim i rješenje broj 03/8-643/2-17 od 25. maja 2017. godine donijetog od strane Ministarstva finansija, Poreska uprava, Područna jedinica Podgorica u kome utvrđuju da ja kao advokat koji je poreski obveznik ne samo što ne dugujem nijedan iznos neplaćenih poreskih obaveza u 2016. godini već da sam ja zaključno sa 2016. godinom u još većoj preplati poreza i doprinosa koja preplata po navedenom rješenju poreskog organa iznosi još dodatnih 1.173,93 EUR-a.

Zbog svega navedenog ili sa istim u vezi, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore ombudsman je po mojoj pritužbi posle dužeg postupka, svih mogućih provjera i svih potrebnih radnji donio mišljenje broj 318/17 od 09.05.2018. godine sa kojim je u mom slučaju koji je predmet moje pritužbe, konstatovao da javno pravni organ-poreski organ na koji se odnosi pritužba nije dokazao da je u konkretnom slučaju prema podnosiocu pritužbe postupao jednako kao i prema drugim poreskim obveznicima koji se bave advokatskom djelatnošću u uporedivo
istoj ili sličnoj situaciji pa na osnovu svega prednjeg utvrđuje diskriminaciju u oblasti postupanja pred javnopravnim organom po osnovu pretpostavljene političke pripadnosti a u vezi sa članom 17 Ustava Crne Gore.

U tački 70 navedenog mišljenja ombudsman je jasno naveo kao jednu od svojih brojnih ocjena da je “mjerama poreskog nadzora došlo do miješanja poreskog organa u prava i slobode poreskog obveznika”, a u tački 77 navedenog mišljenja je naveo da je članom 2 Zakona o diskriminaciji zabranjen svaki oblik diskriminacije, pa se tako sistematskim tumačenjem dolazi do zaključka da je zabranjena i diskriminacija u postupanju pred javnopravnim organom, naročito kada je u pitanju ostvarivanje nekog prava i slobode propisanog Ustavom, međunarodnim ugovorom i zakonom,a na kraju navedenog mišljenja u preporuci istog Zaštitnik daje Preporuku Poreskoj upravi Crne Gore “Da se u budućim postupanjima u okviru obavljanja poslova iz svoje nadležnosti vode načelom nediskriminacije i ne krše antidiskriminacione propise,odnosno na jednak način postupaju u činjenično i pravno analognim situacijama”.

Takođe su osporena rješenja poreskog organa ništavna jer je Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama-Savjet Agencije donijelo rješenje br.05-18-845-16/16 od 04. 05. 2016. godine.

Naime, u izreci navedenog rješenja od strane tuženog decidno je navedeno da se usvaja prigovor i dopuna prigovora poreskog obveznika i da se NAREĐUJE Poreskoj upravi da prikupljene podatke u postupku utvrđivanja, naplate i kontrole poreza advokata Nebojše Asanovića koje se odnose na podatke o štednim ulozima i tekućem računu fizičkog lica Nebojše Asanovića otvorenih kod Societe generale bank Podgorica izbriše u roku od osam dana od dana prijema ovog rješenja.

U obrazloženju predmetnog rješenja decidno se navodi i da podaci koji se odnose na tekući račun, odnosno račune štednje fizičkog lica Asanović Nebojše kao privatni računi ne mogu biti predmet poreske inspekcije, odnosno ne podliježu nadzoru po osnovu poreske kontrole, a što predstavlja neproporcionalno miješanje u pravo na zaštitu ličnih podataka što je suprotno članu 2 stav 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Bitno je istaći i da je na osnovu samog zakona o sprečavanju nelegalnog poslovanja, a posebno iz njegovih kaznenih odredbi je jasno da se isti odnosi i da po istom odgovaraju samo pravna lica i preduzetnici, a fizička lica samo po osnovu člana 19 istog zakona, a sa kojima ja kao fizičko lice nema nikakve veze, pa ni nikakve odgovornosti i obaveze po istom zakonu.

U međuvremenu sam, a na osnovu moje pritužbe podnijete na rad Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, dobio od Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore-ombudsmana mišljenje sa preporukom broj 01-461/18 od 22.10.2018. godine. U navedenom mišljenju ombudsman je kao zaključno ocjenu decidno naveo da je na osnovu sprovedenog ispitnog postupka i utvrđenih činjenica,nesumnjivo proizilazi da je pritužba Nebojše Asanovića, advokata iz Podgorice,o postupanju Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, u predmetu Kt.br.1063/17, osnovana.

U najbitnijem i najkraćem u istom mišljenju ombudsman je utvrdio da Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici u navedenom predmetu nije blagovremeno preduzimalo radnje i mjere, kako bi se postupak okončao u zakonskom roku, te da postupanje navedenog tužilaštva u predmetu Kt.br.1063/17 nije ispunilo zahtjev razumnog roka i da je ovakvim postupanjem Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, osim povrede prava na odluku u razumnom roku, podnosiocu pritužbe, tj. meni, povrijeđeno je i pravo na odbranu. Pravo odbrane na uvid u spise
predmeta i rezultate istrage koju su sproveli nadležni državni organi u krivičnom postupku, ulazi u minimalna prava odbrane zajamčena Ustavom Crne Gore i međunarodnim pravnim dokumentima u oblasti ljudskih prava i ono predstavlja najvažniji aspekt mogućnosti za pripremu odbrane i spada u srž prava na pravičan postupak.

Dakle iz gore navedenog mišljenja ombudsmana je jasno da sam ja u postupku koji se vodi protiv mene, osim što sam u tom postupku diskriminisan zbog mog političkog opredjeljenja i osim što mi je povrijeđeno pravo na slobodu ličnosti, sada mi je voljom tužilaštva povrijeđeno pravo na odluku u razumnom roku i povrijeđeno mi je pravo na odbranu i to minimalna prava na odbranu ili bolje reći svako pravo na odbranu.

Najkraće rečeno sve što je bilo moguće od prava mi je od strane tužilaštva i drugih navedenih državnih organa povrijeđeno. Nijedno ljudsko pravo i sloboda za mene ne važi, za mene ne važi Ustav Crne Gore i za mene ne važi Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i sloboda i sve to voljom i radnjama pomenutog tužilaštva i drugih i sve ja to prijavljujem, pišem pritužbe, pišem krivične prijave i nikome ništa i čak naprotiv svaki put kada dobijem neku odluku u moju korist meni je još gore i dešavaju mi se još gore i teže stvari.

Zbog svega gore navedenog i zbog nezakonitog rada poreskog organa, Uprave policije i Osnovnog državnog tužilaštva i konkretno navedenih lica u istima ja sam pokrenuo brojne druge postupke, a koji su još u toku.

Smatram da je sa svim navedenim u vezi,bitno da navedem i to da je na skupštini Advokatske komore CG održane dana 08.12.2018. godine u hotelu “Ramada”, predsjednik Advokatske komore CG Zdravko Begović je pred skoro 300 advokata javno i jasno izjavio da je dobio informaciju od nadležnih lica da je zbog mene i zbog mojih prijava i postupaka koje sam pokrenuo protiv državnih službenika poreskog organa, uprave policije i tužilaštva, od strane tužilaštva i nadležnih organa pokrenut postupak protiv 20 advokata zbog krivičnog djela utaje
poreza.

Ja sam tada pred svim prisutnim kolegama advokatima izjavio prvo žaljenje što je zbog mene i mojih prijava tužilaštvo pokrenulo postupke protiv navedenih 20 advokata koji su po meni izabrani po kriterijumu tužilaštva poznato kao izvlačenje zečeva iz šešira, kao i da tužilaštvo, a ni drugi nadležni organi u svom radu i postupanju ne smiju da pokreću krivične i druge postupke zbog mene ili bilo koga drugoga,već mogu da pokreću postupke samo na osnovu zakona i Ustava ove države i iz razloga tačno određenim propisima i da je svako pokretanje krivičnog i drugog postupka od strane tužilaštva i drugih nadležnih organa protiv drugih advokata ili bilo koga drugog zbog mene je nezakonito, protivustavno je i predstavlja grubu povredu ljudskih prava i sloboda, kao i tešku zloupotrebu službenog položaja i nesavjesan rad u službi izvršen od strane državnih tužilaca i drugih državnih službenika koji tako nešto rade.

Pozivam ovim putem Vrhovnog državnog tužioca, Specijalnog državnog tužioca ili drugog nadležnog tužiooca da provjeri ove navode, kao da o ovoj informaciji sasluša mene,zatim predsjednika Advokatske komore i bilo koga od prisutnih skoro 300 advokata i da u vezi sa tim pokrene odgovarajuće postupke radi utvrđivanja odgovornosti protiv državnih tužilaca i drugih državnih funkcionera koji su mom predsjedniku Advokatske komore dali ovakav podatak i informaciju i ovako nezakonito rade i postupaju kršeći zakone,Ustav i ljudska prava i slobode pomenutih 20 advokata.

Naravno,ovo sve pod uslovom da postoji odgovornost tužilaca i drugih državnih funkcionera zbog kršenja zakona i Ustavnih prava i sloboda građana, ali iz makar moje prakse koju imam po tom pitanju, moje mišljenje je da u ovoj državi ne postoji nikakva volja da bilo ko iz tužilaštva i drugih državnih organa odgovara zbog kršenja zakona i Ustavnih prava i sloboda građana. Kao dokaz ovom mom mišljenju mogu da navedem da postoje na stotine odluka ombudsmana, odluke Ustavnog suda i Evropskog suda za ljudska prava i slobode u kojima su konkretno utvrđena kršenja i povrede ljudskih prava i sloboda u odnosu na konkretne građane i druga lica, a od strane državnih organa,a koliko ja znam zbog toga od strane bilo kog nadležnog organa u Crnoj Gori nije pokrenut nijedan postupak,niti je na bilo koji način odgovarao nijedan državni funkcioner ili državni službenik.

Ako ovo nije tačno,očekujem da me neko od odgovornih demantuje konkretnim primjerom ili podatkom da je bilo koji državni funkcioner ili službenik ove države konkretno odgovarao u njihovom postupanju a zbog brojnih (na stotine) utvrđenih kršenja i povreda ljudskih prava i
sloboda građana ili drugih lica.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Miljan
Gost
Miljan

Tako prolazi ko nije za DPS, SD. Neće predsjednika komore ne boj se…

Jana
Gost
Jana

Sve ti je živa istina advokate, kriju se iza svojih funkcija za svoja nedjela nikad nijesu odgovarali! Pravda za Nebojšu!

Send this to a friend