Hronika SPORAZUM O POLICIJSKOJ SARADNJI U JUGOISTOČNOJ EVROPI O RAZMJENI PODATAKA

Automatsko pretraživanje DNK, otisaka i registracija vozila između devet država

DNK

Automatska razmjena DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registraciji vozila između devet zemalja Jugoistočne Evrope značajno će istražiteljima olakšati otkrivanje i vođenje istraga krivičnih djela, kao i pomoć u utvrđivanju identiteta nestalih lica i neidentifikovanih ljudskih ostataka u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, pišu Dnevne novine.

Naime, Vlada je na nedavnoj sjednici usvojila predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između strana Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi o automatizovanoj razmjeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registraciji vozila. Ovim sporazumom ugovorene države namjeravaju da ojačaju prekograničnu policijsku saradnju u pogledu borbe protiv prijetnji po javnu bezbjednost u smislu sprečavanja, otkrivanja i vođenja istraga krivičnih djela kako to predviđa Konvencija o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi.

U tom cilju, ovaj sporazum sadrži pravila o automatizovanoj razmjeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registraciji vozila i potom razmjeni dostupnih podataka o ličnosti i predmetu u slučaju poklapanja. Sporazum je potpisalo devet članica Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi, Crna Gora, Albanija, Austrija, Mađarska, Bugarska, Sjevrena Makedonija, Srbija, Rumunija i Moldavija.

Sporazum je predviđeno da svaka država potpisanica otvara i vodi nacionalnu datoteku o analizi DNK zbog istraga krivičnih djela i pružanja pomoći u utvrđivanju identiteta nestalih lica i neidentifikovanih ljudskih ostataka u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom. Obrada podataka koji se drže u tim datotekama, sprovodi se u skladu sa ovim sporazumom, uz poštovanje Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi i nacionalnog zakonodavstva koje reguliše obradu podataka.

“U svrhu sprovođenja sporazuma, države obezbjeđuju dostupnost referentnih podataka iz nacionalnih datoteka o analizi DNK. Referentni podaci ne sadrže podatke na osnovu kojih se direktno može utvrditi identitet lica na koje se podaci odnose. Svaka strana obavještava depozitara o nacionalnim datotekama o analizi DNK na koje se primjenjuje automatizovano pretraživanje”, navodi se u sporazumu.

U cilju vođenja istraga krivičnih djela i pružanja pomoći u utvrđivanju identiteta nestalih lica i neidentifikovanih ljudskih ostataka, države potpisanice ovog sporazuma omogućavaju pristup referentnim podacima u datotekama o analizi DNK, uz ovlašćenje da vrše automatizovane pretrage upoređivanjem DNK profila. Pretrage se mogu vršiti samo u pojedinačnim predmetima i u skladu s nacionalnim zakonodavstvom države koja to traži. Ako automatizovana pretraga pokaže da se dostavljeni DNK profil poklapa sa DNK profilima koji su unijeti u pretraženu datoteku država koja je tražila podatke automatizovanim putem prima referentne podatke za koje je utvrđeno poklapanje. Ako nema poklapanja, dostavlja se automatizovano obavještenje o ovome.

“U cilju vođenja istraga krivičnih djela i pružanja pomoći u utvrđivanju identiteta nestalih lica i neidentifikovanih ljudskih ostataka, države, uz uzajamnu saglasnost, preko svojih nacionalnih kontakt tačaka upoređuju DNK profile svojih nepoznatih DNK profila sa svim DNK profilima iz referentnih podataka u drugim nacionalnim datotekama o analizi DNK. Profili se dostavljaju i upoređuju u automatizovanom obliku. Nepoznati DNK profili dostavljaju se na upoređivanje samo kada to predviđa nacionalno zakonodavstvo države molilje. Ako neka država, nakon upoređivanja utvrdi da se neki dostavljeni DNK profili poklapaju s onima iz njenih datoteka o analizi DNK, tada ona, bez odlaganja, dostavlja nacionalnoj kontakt tački druge države referentne podatke o DNK s kojima je ustanovljeno poklapanje”, navodi se u sporazumu.

AUTOMATIZOVANU IDENTIFIKACIJU OTISAKA PRSTIJU

U svrhu sprovođenja ovog sporazuma, države obezbjeđuju i dostupnost referentnih podataka iz datoteke nacionalnih sistema za automatizovanu identifikaciju otisaka prstiju koji su uspostavljeni u cilju prevencije i vođenja istraga krivičnih djela i pružanja pomoći u utvrđivanju identiteta nestalih lica i neidentifikovanih ljudskih ostataka. Referentni podaci uključuju samo daktiloskopske podatke i referentni broj i ne sadrže podatke na osnovu kojih se direktno može utvrditi identitet lica na koje se podaci odnose.

U cilju prevencije i vođenja istraga krivičnih djela i pružanja pomoći u utvrđivanju identiteta nestalih lica i neidentifikovanih ljudskih ostataka, države omogućavaju nacionalnim kontakt tačkama drugih država, pristup referentnim podacima u sistemima za automatizovanu identifikaciju otisaka prstiju koje su uspostavile u tu svrhu, uz ovlašćenje da vrše automatizovane pretrage upoređivanjem daktiloskopskih podataka. Pretrage se mogu vršiti samo u pojedinačnim predmetima i u skladu s nacionalnim zakonodavstvom države molilje.

Potvrdu poklapanja daktiloskopskih podataka sa referentnim podacima države koja upravlja datotekom vrši nacionalna kontakt tačka države molilje automatizovanim dostavljanjem referentnih podataka koji su potrebni za pogodak. Ako postupci pokažu da postoji pogodak između DNK profila, ili ako postupci pokažu da postoji pogodak između daktiloskopskih podatka, dostavljanje dodatnih dostupnih podataka o ličnosti i drugih informacija, pored osnovnih podataka o ličnosti, u vezi sa referentnim podacima uređuje nacionalno zakonodavstvo zamoljene države, uključujući pravila u vezi sa pružanjem pravne pomoći.

NACIONALNE KONTAKT TAČKE

U svrhu dostavljanja podataka i naknadnog dostavljanja dodatnih dostupnih podataka o ličnosti i drugih informacija u vezi sa referentnim podacima, svaka država određuje nacionalne kontakt tačke. Država imenuje nacionalnu kontakt za DNK podatke, nacionalnu kontakt tačku za daktiloskopske podatke, nacionalnu kontakt tačku za podatke o registraciji vozila i nacionalnu kontakt za podatke o ličnosti. Nacionalna kontakt tačka dostavlja naknadne podatke o ličnosti u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom države koja je odredila nadležnu kontakt tačku. Nije potrebno koristiti druge raspoložive kanale pravne pomoći, osim u slučaju potrebe u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom strana, uključujući pravila u vezi sa pružanjem pravne pomoći.

PRETRAGA O REGISTRACIJI VOZILA

U ciLju prevencije i vođenja istraga krivičnih djela i pružanja pomoći u utvrđivanju identiteta nestalih lica i neidentifikovanih ljudskih ostataka i prilikom rješavanja drugih prestupa koji su u nadležnosti sudova ili javnog tužilaštva države koja vrši pretragu, kao i radi održavanja javne bezbjednosti, države omogućavaju nacionalnim kontakt tačkama drugih država pristup sljedećim nacionalnim podacima o registraciji vozila, uz ovlašćenje da vrše automatizovane pretrage u pojedinačnim predmetima i to prema podacima koji se odnose na vlasnike ili korisnike i podacima koji se odnose na vozila.

Pretrage se mogu vršiti samo preko cijeLog broja šasije i cijelog registarskog broja. Pretrage se mogu vršiti samo u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom države koja vrši pretragu.

U svrhu dostavljanja podataka, svaka država određuje nacionalnu kontakt tačku za dolazeće zahtjeve. Ovlašćenja nacionalnih kontakt tačaka uređuje važeće nacionalno zakonodavstvo. Pojedinosti tehničkih aranžmana vezanih za postupak utvrđuje Korisničko uputstvo za podatke o registraciji vozila.

2

avatar
1000
2
0
0
 
2
Danilohawara
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Danilo
Gost
Danilo

ORVEL ?

hawara
Gost
hawara

a ako gradjani ne zele da im otiske ima tamo neko u rumuniji?

Send this to a friend