Hronika

Savjet za građansku kontrolu rada policije: Prekinuti praksu javnog objavljivanja snimaka

Savjet za građansku kontrolu rada policije preporučio je Upravi policije i Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore da se odmah prekine praksa javnog objavljivanja video snimaka policijskih akcija kako bi se obezbijedila zaštita ljudskih prava i osigurao visok stepen zaštite privatnosti i pretpostavke nevinosti, što je u skladu sa praksom policija država sa tradicijom u demokratiji i u demokratskom nadzoru.

<<<Da li građani treba da gledaju kako policija hapsi?<<<

Savjet je postupao po pritužbi građanina V.P. koji je tražio provjeru primjene policijskih ovlašćenja pri hapšenju njegovog sinovca N.P, 16. maja ove godine, u Baru.

On je ukazao na postojanje video snimka na kojem je javno prikazano hapšenje njegovog sinovca N.P. V.P. je, ističući neprimjerenost snimka, iznio je “da samo treba uzeti u obzir aktuelnu situaciju sa više hiljada pokradenih eksponata iz Narodnog muzeja Crne Gore na Cetinju i zamisliti situaciju eventualnog hapšenja odgovornih i onih koji su prisvojili te eksponate. Građanin se zapitao kako bi bilo da na njihovim leđima nižu eksponate”.

Savjet je od Uprave policije zatražio da detaljno saopšti šta je, 16. maja 2018, preduzela prema N.P, kao i da direktor Uprave policije dostavi stručno i profesionalno objašnjenje potrebe i razloga da se snimljeno hapšenje javno objavi a naročito momenta kada se broje novčanice i postavljaju na leđa uhapšenog.

“Uprava policije je u odgovoru Savjetu navela “da snimanje policijskih akcija nije zakonom zabranjeno, te da sami čin snimanja akcije ne ugrožava njenu efikasnost. Pored ovoga, navodi se u dopisu Uprave policije, “ni objavljivanje snimka nije eksplicitno zabranjeno te je Uprava policije mišljenja da takvi snimci mogu služiti samo kao dokaz transparentnosti i zakonitosti rada policijske organizacije”. S iznijetim u vezi, Uprava policije je navela “da brojanje novčanica na licu mjesta predstavlja samo fiksiranje materijalnog dokaza da je novac u tačno određenom iznosu i oduzet od ovih lica te da potiče iz krivičnog djela zbog kojeg su i lišeni slobode””, saopštio je Savjet.

Savjet je konstatovao da nijesu prepoznati momenti prekoračenja ovlašćenja u smislu upotrebe prinude kao i da su građani prema kojima su preduzimana policijska ovlašćenja postupali po svim izdatim naredbama pa nije bilo potrebe i osnova da se prema njima primjenjuju sredstva prinude.

“Međutim, primjena policijskih ovlašćenja u svakom trenutku mora biti profesionalna pa i javno objavljivanje snimljenih policijskih akcija mora imati jasno pravno utemeljenje i obrazloženu svrhu. Uprava policije kod građanske kontrole rada policije nije u razumnoj mjeri pojasnila pravni osnov i svrhu odluke da se pojedini segmenti snimljenog hapšenja građanina N.P. javno objave. Uprava policije nije jasno ukazala Savjetu na pozitivni pravni propis koji daje pravo i obavezu Upravi policije da, u svrhu obavještavanja javnosti, objavljuje video snimke koji su nastali tokompolicijskih akcija (hapšenja, pretresanja i slično). U postupku pred Savjetom nije problematizovana potreba Uprave policije da snima svoje operativne akcije. Naprotiv, snimanje može biti višestruko korisno ali u potpunosti problematizuje njihovo javno objavljivanje, posebno onda kada se istima prikazuje privatni ambijent i postoji mogućnost da dođe do identifikacije lica, kršenja prava na privatnost i pretpostavke nevinosti”, ističu u Savjetu.

Savjet je ocjenio da javno objavljeni video zapis, u konkretnom slučaju, je nesrazmjeran i prevazilazi nivo, potrebu i kvalitet objektivnog informisanja javnosti o aktivnostima i rezultatima rada Uprave policije.

“Javno objavljivanje snimljenog hapšenja građanina N.P. predstavlja povredu prava. Objavljivanje konkretnog video zapisa predstavlja kršenje prava na privatnost i pretpostavku nevinosti građanina N.P. koji je uhapšen, a o čijoj će se odgovornosti odlučivati u kasnijim fazama krivičnog postupka čime je afirmisana prezumpcija krivice. Prepoznajući i podržavajući posvećenost ministra unutrašnjih poslova, Mevludina Nuhodžića, u sprovođenju reforme Policije, Savjet ga poziva da neodložno naloži da se unaprijedi, u MUP Crne Gore, profesionalna pažnja u vezi sa zaštitom ličnih podataka građana i njihovog neovlašćenog korišćenja”, zaključuju u Savjetu.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Send this to a friend