Kultura

Nezavisna kulturna scena važan element ukupnog sistema kulture

Nezavisna kulturna scena čini važan element ukupnog sistema kulture i nezaobilazan segment kulturno-umjetničkog stvaralaštva i kulturne baštine, ocijenjeno je na sastanku NVO  koje sprovode aktivnosti od značaja za ostvarivanje javnog interesa u domenu kulturno-umjetničkog stvaralaštva i kulturne baštine održan je juče u Ministarstvu kulture na Cetinju. Cilj sastanka bio je stvaranje Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini.

Nacrt analiaze predstavili su Milica Martić, šefica Odsjeka za implementaciju strategija u Direktoratu za kulturnu baštinu i Ilija Subotić, savjetnik za kinematografsku djelatnost.

Pozitivno su ocijenjene aktivnosti nevladinih organizacija na unapređivanju gotovo svih oblasti kulture, njenog razvoja, jačanja i vidljivosti, uprkos zakonskim ograničenjima Ministarstva kulture da direktno finansijski podržava njihov rad.

Bilo je riječi i o djelovanju nevladinih organizacija na polju stvaralaštva, koje je do sada bilo važno kroz realizaciju inovativnih projekata, kao i njihovoj nezaobilaznoj ulozi u brizi o kulturnom nasljeđu, bilo da se radi o organizacijama i udruženjima koja djeluju samosatalno ili u saradnji s nacionlanim i lokalnim ustanovama kulture.

Konsultacijama su prisustvovale nevladine organizacije koje se bave pitanjima od značaja za: mlade, naročito onih sa hendikepom, kulturni turizam, tradicijsku kulturu, kinematografiju, zaštitu nematerijalnog kulturnog nasljeđa, aktivnosti iz oblasti kulture LGBT populacije, muzeologiju, arheologiju i dr.

Predstavnici NVO su istakli da očekuju prednosti od novog načina finansiranja, s obzirom na to da predloženi model daje nezavisnoj kulturnoj sceni partnerski status u kreiranju programa, realizaciji i praćenju učinka projekata na ukupan javni interes u kulturi. Posebno je naglašena potreba za umrežavanjem subjekata koji se bave projektima od značaja za kulturno-umjetničko stvaralaštvo i kulturnu baštinu, putem savremene tehnologije, čime bi se postigla bolja vidljivost ukupne kulturne scene. Takođe, djelovanjem nekadašnjih strukovnih, profesionalnih udruženja i njihovim uključivanjem u projekte opštinskih i nacionanih ustanova kulture, može se uticati na kvalitet kulturnog proizvoda, osavremenjavanje kulturnih sadržaja i dr. Glavni akcenat je dat sigurnijem izvoru finansiranja i praćenja odabranih projekata u pogledu učunka na ukupne kulturne sdržaje.

Tokom sastanka koji je organizovan uz podršku EU projekta „Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori“, najviše interesovanja bilo je iskazano za programske prioritete, nove modele i način podrške nvo sektoru koji su propisani inoviranim normativnim okvirom u ovoj oblasti.

Send this to a friend