Psihologija

Kako prepoznati zavisnost od video igara

Oko 2,5 milijarde ljudi na svijetu igra video‑igre, a većinu čine mladi ljudi i djeca, piše PC Press.

Gledajući kako igre obuzimaju njihovu djecu, mnogi roditelji gunđaju o „digitalnom heroinu“, upoređujući pokretne slike sa supstancom koja izaziva najveću zavisnost na svijetu. Sada možda imaju i zvaničnu podršku za takav stav.

Svjet­ska zdrav­stve­na or­ga­ni­za­ci­ja (WHO) na­ja­vi­la je kra­jem pro­šle go­di­ne, a nedavno je i slu­žbe­no o­bja­vi­la svo­ju novu, 11. po re­du, ver­zi­ju Međuna­ro­dne kla­si­fi­ka­ci­je bo­les­ti, u ko­joj je u dije­lu men­tal­nih bo­les­ti i za­vi­snos­ti uključena i za­vi­snost od i­gra­nja vi­deo‑iga­ra.

„Na­kon što smo kon­sul­to­va­li stručnja­ke iz cije­log svije­ta i pom­no proučili li­te­ra­tu­ru, o­dlučili smo da taj po­re­mećaj do­da­mo na po­pis bo­les­ti“, re­kao je za AFP načel­nik odje­lje­nja WHO‑a za psi­hičko zdrav­lje Shekhar Saxena.

Ka­rak­te­ris­ti­ke gej­ming po­re­mećaja

Bo­lest pod na­zi­vom gaming disorder ma­ni­fes­tu­je se kao uzo­rak po­na­ša­nja u ko­jem po­je­di­nac ne­ma kon­tro­lu nad svo­jim na­vi­ka­ma i­gra­nja. Kao i kod os­ta­lih za­vi­snos­ti, bo­le­snik da­je pri­ori­tet i­gra­nju na­su­prot os­ta­lim dnev­nim aktiv­nos­ti­ma i to na način da i­gra­nje ima pre­dnost nad svim dru­gim po­na­ša­nji­ma i do­vo­di do ne­ga­tiv­nih po­slje­di­ca.

Za di­ja­gno­zu ovog po­re­mećaja, ka­ko ga de­fi­ni­še WHO, po­na­ša­nje mo­ra da bu­de do­volj­no o­zbilj­no da značaj­no utiče na lični, po­ro­dični i dru­štve­ni ži­vot po­je­din­ca, na nje­go­vo o­bra­zo­va­nje, po­sao i dru­ga po­dručja fun­kci­oni­sa­nja, te da se ma­ni­fes­tu­je naj­ma­nje 12 mje­se­ci.

Zna­ko­vi ko­ji upućuju na pos­to­ja­nje za­vi­snos­ti su prvo, ma­njak kon­tro­le nad na­vi­kom i­gra­nja (učes­ta­lost, in­ten­zi­tet, tra­ja­nje, kon­tekst, početak i zav­rše­tak ne mo­gu da se kon­tro­li­šu).

Dru­go, i­gra­nje do­bi­ja pri­ori­tet nad svim dru­gim dnev­nim ak­tiv­nos­ti­ma i in­te­re­si­ma, i treće, nas­ta­vak ili po­većanje in­ten­zi­te­ta i­gra­nja u­prkos po­ja­vi ne­ga­tiv­nih po­slje­di­ca (ma­njak sna, pro­ble­mi sa is­hra­nom, ote­ža­no fun­kci­oni­sa­nje oso­be u po­ro­di­ci, dru­štvu, ško­li ili na po­slu).

Iz WHO‑a ka­žu ka­ko po­re­mećaj pre­tje­ra­nog i­gra­nja ne bi tre­ba­lo mije­ša­ti s na­vi­ka­ma du­go­traj­nog i­gra­nja, i sva­ka­ko ga ne smije­mo uzi­ma­ti ola­ko.

„Mi­li­oni i­grača ši­rom svije­ta, čak i kad se ra­di o in­ten­ziv­nom gej­min­gu, ni­ka­da ne bi mo­gli da se sma­tra­ju lju­di­ma ko­ji bo­lu­ju od ovog po­re­mećaja“, po­ručio je dr Vladimir Poznyak ko­ji je pre­dlo­žio da se za­vi­snost od i­gra­nja uv­rsti među bo­les­ti. Na­gla­sio je i da je među i­gračima pro­ce­nat za­vi­sni­ka vrlo ni­zak, pro­cje­ne go­vo­re da bi tek dva‑tri od­sto i­grača mo­glo da bu­de za­vi­sno, ali da bi se s vre­me­nom mo­gao po­većava­ti.

Ne ta­ko brzo…

Ne sla­žu se svi psi­ho­lo­zi da je gej­ming po­re­mećaj vrije­dan u­ključiva­nja u Međuna­ro­dnu kla­si­fi­ka­ci­ju bo­les­ti. Anthony Bean, dok­tor psi­ho­lo­ških na­uka i i­zvršni di­rek­tor pro­jek­ta Telos, s ne­pro­fi­tne kli­ni­ke za men­tal­no zdrav­lje u Fort Vor­tu u Tek­sa­su, je­dan je od onih ko­ji se ne sla­žu, ali on ne mi­sli da gej­ming po­re­mećaj ne pos­to­ji, već ka­že:

“Ni­je baš do­bra ide­ja da se to rije­ši na ovaj način (di­ja­gno­zom)… Ovo stvar­no o­tva­ra vra­ta da se bi­lo šta pro­gla­si bolešću. Ap­so­lu­tno bi­lo šta, na pri­mjer gle­da­nje pre­vi­še fud­ba­la na TV‑u mo­že se sma­tra­ti bi­he­vi­oral­no za­vi­snim pona­ša­njem ako stručnja­ci za men­tal­no zdrav­lje ne in­sis­ti­ra­ju na ri­go­ro­zni­jem proučava­nju pro­ble­ma“, re­kao je Bean, za­ključujući da je o­tva­ra­nje tih vra­ta za­pra­vo o­tva­ra­nje Pan­do­ri­ne ku­ti­je.

Stan­dard de­fi­ni­še bo­les­ti, po­re­mećaje, pov­re­de i dru­ga sro­dna zdrav­stve­na sta­nja. Is­tra­ži­vači ga ko­ris­te ka­ko bi za­ve­li ra­zlog smrti, bo­les­ti, pov­re­de i sim­pto­ma, a lje­ka­ri ga ko­ris­te za da­va­nje di­ja­gno­za i dru­gih sta­nja.

U mno­gim slučaje­vi­ma, zdrav­stve­ne kom­pa­ni­je i osi­gu­ra­vači ko­ris­te ovaj stan­dard kao o­sno­vu za na­do­kna­du. Poznyak očeku­je da kla­si­fi­ka­ci­ja gej­ming po­re­mećaja znači da će zdrav­stve­ni ra­dni­ci i sis­te­mi bi­ti „upo­zo­re­ni na posto­ja­nje ovog sta­nja“, a is­tov­re­me­no da će po­većati mo­gućnost da „lju­di ko­ji pa­te od ovih sta­nja mo­gu da do­bi­ju od­go­va­ra­juću po­moć“.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
NYC
Gost
NYC

Treba da udjete u kuce po inostranstvu dje je to uhvatilo maha. Samo se cuje vika,dreka,psovke,lupnjava…vecina djece nosi naocare jer bulje po 10h ispred monitora. Djeca ne izlaze iz kuce,ne krecu se…cemu to vodi?! Raznim bolestima. Da je pametnih ljudi koji ne stavljaju pare ispred zdravlja to bi se davno ukinulo. Ratne igrice,pa sta to budi kod djetera?! Nista lijepo.… Više »

Send this to a friend