Politika

Pribilović: Vlada grubo krši zakone države

Suzana Pribilović

Povodom informacija koje su se pojavile u javnosti vezano za imenovanje direktora Uprave policije, iako se najavljivalo da će Vlada, za to mjesto, još juče predložiti Zorana Brđanina, pretragom sajta Vlade, jedina informacija koja se može naći ovog jutra jeste da je posljednja sjednica Vlade održana 18.02.2021. godine, saopštila je poslanica DPS-a Suzana Pribilović.

Kako kaže ulaskom na sajt Službenog lista Crne Gore utvrđuje se da je dana 22.02.2021. godine Vlada odredila Brđanina za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave policije – rukovodilac Sektora policije opšte nadležnosti, koje poslove je do tada obavljao Nikola Janjušević kojem je istekao mandat.

“Znači, Vlada nije predložila Brđanina da bude imenovan na mjesto direktora Uprave policije, već ga je odredila za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave policije.
Ovdje je značajno ukazati da se u skladu sa zakonom pomoćnik direktora Uprave policije bira na osnovu javnog konkursa i nakon što prođe provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti za to radno mjesto, na predlog ministra postavlja ga Vlada na mandat od pet godina. Nasuprot tome, vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave policije na predlog ministra određuje Vlada, najduže na period do šest mjeseci. Imajući ovakva zakonska određenja, Vlada je i odredila g-dina Brđanina za vršioca dužnosti pomoćnika direktora UP do postavljenja pomoćnika direktora konkretnog sektora, a najduže do šest mjeseci”, saopštila je Pribilović.

Prema njenim riječima ključna stvar je da Brđanin, odlukom Vlade nije postavljen za pomoćnika direktora Uprave policije, već je određen za vršioca dužnosti pomoćnika, tako da shodno zakonu ima samo ovlašćenja, prava, obaveze i odgovornosti koje ima pomoćnik Uprave policije za konkretno radno mjesto”, rekla je ona.

“Pri ovakvom stanju stvari, ako je i postojala namjera Vlade da Brđanina odredi za vršioca dužnosti pomoćnika Uprave policije, kako bi ga sa tog mjesta odredila za vršioca dužnosti direktora Uprave policije, obzirom da je evidentno da ne postoji dogovor konstituenata nove vlasti oko postavljenja direktora Uprave policije, takva namjera Vlade je u potpunosti suprotna zakonu”.

Zakonom o unutrašnjim poslovima Crne Gore propisano je da će, u slučaju razrješenja direktora Uprave policije prije isteka vremena na koji je imenovan ili u slučaju njegove spriječenosti da iz bilo kojih drugih razloga stalno ili na duži rok obavlja svoju dužnost, ministar uz prethodnu saglasnost Vlade, odrediti jednog od pomoćnika direktora Uprave policije da obavlja te poslove, najduže na period od šest mjeseci.

Ona napominje da iz navedenih odredbi Zakona o unutrašnjim poslovima nedvosmisleno proizilazi da se za vršioca dužnosti direktora Uprave policije isključivo može odrediti lice koje je u zakonskoj proceduri postavljeno za pomoćnika Uprave policije, a ne nikako lice koje je Vlada samo odredila da određeni vremenski period vrši dužnost pomoćnika Uprave policije.

“U konačnom, i u ovoj konkretnoj situaciji zabrinjava ćutanje nevladinog sektora, posebnog onog dijela koji se bavi reformom javne uprave, koji je u prethodnom periodu intezivno ukazivao na eventualno kršenje zakona, a posebno onog koji se u crnogorskoj javnosti i pred EU donatorima, navodno zalagao za depolitizaciju i profesionalizaciju javne uprave. Imajući u vidu da ovo nije prva situacija u kojoj nova Vlada grubo krši zakone ove države, preduzima korake i donosi odluke, na dnevnom nivou, koje za posljedicu imaju potpunu politizaciju javne uprave i nepotizam na svim nivoima, jedini razuman zaključak koji se može izvesti, jeste da su upravo te nevladine organizacije duboko involvirane i interesno povezane sa strukturama nove vlasti”.

Send this to a friend