Politika

Saša Mijović predstavnik NVO sektora u Komisiji za droge

sasa_mijovic.jpg

Iz NVO 4Life su podsjetili da je Formiranje Komisije za droge, i učešće predstavnika civilnog sektora u njoj, bio i jedan od 25 zahtjeva koje su 4 Life, Juventas, Cazas i Preporod uputili Državnom savjetu za sprečavanje zloupotrebe droga i skupštinskom Odboru za rad, zdravstvo i socijalno staranje. 

“Formiranjem tog tijela doprinijeće se boljoj međusektorskoj saradnji, kao i saradnji između državnih institucija, nevladinih organizacija i medija”, saopštili su iz NVO 4Life. 

Predstavnik nevladinog sektora u Komisiji za droge djelovaće u pravcu razvoja preventivnih programa i podrške postojećim socijalnim servisima namijenjenim zavisnicima i njihovim porodicama.

On će, takođe, doprinijeti širenju lepeze programa i servisa namijenjenih toj ciljnoj grupi, te jačanju mehanizama za implementaciju i monitoring Strategije za sprečavanje zloupotrebe droga.

Predstavnik NVO, osim toga, trebalo bi da djeluje i u smjeru uspostavljanju standarda kvaliteta programa namijenjenih ciljnoj grupi, kao i zagovaranja za realizaciju predloga NVO upućenih Državnom savjetu za sprečavanje zloupotrebe droga i skupštinskom Odboru za rad, zdravstvo i socijalno staranje.

Komisija za droge je tijelo koje formira Ministarstvo zdravlja, a posao Komisije je da obavlja stručne poslove u oblasti sprječavanja zloupotrebe droga. Komisiju za droge čine stručnjaci iz oblasti psihijatrije, narkologije, socijalne zaštite, farmakologije, toksikologije, obrazovanja, kao i predstavnici iz drugih oblasti.

Komisija za droge prati stanje u oblasti prevencije i sprječavanja zloupotrebe droga, kao i stanje koje se tiče zdravstvene i socijalne zaštite zavisnika.

Ona daje stručna mišljenja na predloge programskih aktivnosti organa i organizacija utvrđenih Strategijom za sprečavanje zloupotrebe droge, u cilju prevencije i sprječavanja zloupotrebe droga, pomoći licima koja su zavisnici i njihovim porodicama.

Komisija bi, takođe, trebalo da predlaže Ministarstvu stručne smjernice za pomoć zavisnicima, sarađuje sa naučno-istraživačkim ustanovama, medijima, nevladinim organizacijama, pravnim licima u vezi sa prevencijom, liječenjem, pomoći, rehabilitacijom i socijalnom reintegracijom zavisnika i njihovih porodica, te daje mišljenja u postupku inspekcijskog nadzora i prati savremena naučna i stručna dostignuća u oblasti droga i obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom. 

Izabrani predstavnik je predložen od sljedećih NVO: 4 Life, Juventas, Cazas, Preporod, Crnogorska mreža za smanjenje štete Link, Crnogorski ženski lobi, Novi horizont, Aktivna zona, Moj put-My way i Centar za resocijalizaciju bivših zavisnika/ca Korak.

Send this to a friend