Politika

IA: Upravni sud da hitno preispita Odluku ASK da Jelić nije u sukobu interesa

Institut alternativa podnio je tužbu Upravnom sudu radi poništaja Odluke Agencije za sprječavanje korupcije ASK da Zoran Jelić, član Senata Državne revizorske institucije DRI, nije u sukobu interesa, iako je u periodu dužem od devet mjeseci bio angažovan kod Prve banke Crne Gore kao član Odbora za reviziju i po tom osnovu ukupno prihodovao skoro 6.000 eura.

>>>ASK: Jelić nije u sukobu interesa, Muk: Agencija radi u interesu DPS-a<<<

Predsjednik Upravnog odbora IA Stevo Muk ističe da se, u obrazloženju Odluke, Agencija nije odredila prema navodima iz njihovog Zahtjeva, koji ukazuju da je u slučaju obavljanja funkcije člana Odbora za reviziju Prve banke, imajući u vidu opis poslova i nadležnosti, kao i iznos i karakter honorara koji je Jelić primio, nesporno riječ o obavljanju profesionalne djelatnosti, koju zabranjuje Zakon o Državnoj revizorskoj instituciji.

“Umjesto toga, Agencija eksplicitno tvrdi kako je ovdje riječ o ”naučnoj, nastavnoj, umjetničkoj, sportskoj” djelatnosti iz člana 9 Zakona o sprječavanju korupcije, te da javni funkcioner ima pravo da obavlja ove djelatnosti i da po osnovu te djelatnosti ostvaruje prihode i uredno ih prijavi”, naglašava Muk.

Međutim, kaže da Agencija u utuženoj Odluci ne navodi jasno o kojoj vrsti djelatnosti je ovdje riječ-naučnoj, nastavnoj, umjetničkoj, sportskoj ili kulturnoj.

“Smatramo da je u tom smislu obrazloženje Agencije nepotpuno, a tvrdimo da je nezakonito jer je prema Registru djelatnosti (6419 – ostalo monetarno posredovanje) i odredbama niza propisa koji definišu sadržaj navedenih djelatnosti jasno da se Prva banka ne bavi naučnom, sportskom, umjetničkom niti kulturnom djelatnošću. Takođe, jasne odredbe Zakona o bankama u pogledu nadležnosti Odbora za reviziju ukazuju da ni nadležnost Odbora za reviziju ne spada u sferu navedenih djelatnosti”, dodaje Muk.

Odlukom kojom se utvrđuje da obavljanje djelatnosti i funkcije člana Odbora za reviziju poslovne banke nije suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije, ukazuje on, Agencija šalje otvoreni poziv drugim članovima Senata DRI, ali i drugim javnim funkcionerima da ostvare takvu vrstu angažmana, čime se dovode u pitanje ne samo jasne odredbe Zakona o sprječavanju korupcije, već i širi društveni ciljevi donošenja i primjene navedenog zakona, antikorupcijskih politika i politika integriteta.

“Ovdje treba posebno naglasiti da je funkcija člana Senata Državne revizorske institucije, za razliku od mnogih drugih javnih funkcija, naročito zaštićena i privilegovana, jer je doživotna, a za nju predviđena zarada u visini zarade sudije Ustavnog suda. U tom smislu je zakonodavac člana Senata DRI stavio u red najviših državnih funkcionera”, objašanjava Muk.

Dodaje da je DRI ustavna institucija koja vrši reviziju svih drugih institucija i organa, pa je samim tim dužna da u svom radu i ponašanju svojih članova Senata i zaposlenih pokaže jednak ili čak i viši stepen integriteta od drugih organa, tijela i institucija.

“Agencija je Odluku donijela po našem Zahtjevu za pokretanje postupka za utvrđivanje povrede Zakona o sprječavanju korupcije u dijelu potpunosti i tačnosti podataka iz izvještaja o prihodima i imovini i za utvrđivanje sukoba interesa i ograničenja u vršenju javnih funkcija od 12. i 19. marta 2018. godine”, podsjeća Muk.

Ž.N.

Send this to a friend