Politika

Zašto SPC jedino u Crnoj Gori traži status države u državi

Cetinjski manastir

Od usvajanja Zakona o slobodi vjeroispovijesti krajem prošle godine j tenzije u Crnoj Gori se ne smiruju, a situaciju dodatno otežava nezapamćena kampanja Beograda prema Podgorici i Srpska pravoslavna crkva organizuje proteste i prijeti da se i vjernici neće povući sa ulica dok j se Zakon ne povuče. Zakon predviđa registraciju SPC u Crinoj Gori, evidenciju imovine i i nijednim svojim aktom ne zadire u pitanja ispovijedanja vjere, i organizacije vjerske zajednice ili izbora arhijereja, piše Pobjeda.

Međutim, i postavlja se pitanje zašto se Srpska pravoslavna crkva toliko i protivi ovom zakonu kad se gotovo isti zakon bez pogovora poštuje u susjednoj Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Zašto je problem registrovati se i u Crnoj Gori i dokazati porijeklo svoje imovine kao što je to učinjeno u Srbiji BiH i Hrvatskoj po važećim zakonskim propisima. Zastoje SPC u Crnoj Gorijedina vjerska zajednica na Balkanu koja nema regulisan pravni status sa matičnom državom? Da li se status “države u državi” najviše isplati.

UPOREDNO ZAKONODAVSTVO

Dokazivanje vlasništva prema srpskom Zakonu o restituciji crkvene imovine i prema crnogorskom Zakonu o slobodi vjeroispovijesti predviđeno je prema upravnom postupku. Na isti način je vlasništvo nad svojom imovinom SPC morala dokazati i u Hrvatskoj, i u BiH.

Kada se direktno uporede krovni Zakoni Srbije i Crne Gore vidi se da oba propisuju da vjerske zajednice treba da se registruju, i da to čine kod države, te da tako postaju pravni subjekti, sa obavezama koje iz toga proističu. Ista prava i obaveze propisuju Zakoni o vjerskim zajednicama u Hrvatskoj i BiH.

Tako je srpskim zakonom, članom 9 predviđeno da crkve i vjerske zajednice koje su registrovane u skladu sa ovim zakonom imaju svojstvo pravnog lica.

Članom 17 je propisano da Ministarstvo nadležno za poslove vjera vodi Registar crkava i vjerskih zajednica.

Član 18 pripisuje da vjerska zajednica stiče svojstvo pravnog lica upisom u registar vjerskih zajednica koji vodi Ministarstvo.

Registar se sastoji od baze podataka i zbirke dokumenata. Sadržaj i način vođenja Registra, kao javne evidencije, propisuje Ministarstvo.

Zanimljivo je pogledati i kako sam Ustav Srpske pravoslavne crkve tretira pravni status imovine.

Tako član 249. Ustava SPC propisuje da nepokretna crkvena dobra moraju imati zakonske isprave o svojini.

Pravno gledano treba podsjetiti i na činjenicu da Ustav Crne Gore nedvosmisleno štiti pravo svojine svakome ko može da dokaže, a to proizlazi i iz međunarodnih pravnih obaveza koje Crna Gora ima.

ZAKON IZNAD SVEGA

Kako je to pravno riješeno u BiH za Pobjeđuje objasnio direktor sekretarijata za vjere Republike Srpske Dragan Davidović. On ističe da se ova oblast mora zakonski urediti.

“Ako je BiH, koja je prošla kroz građanski rat (na ivici vjerskog), smogla snage da donese ovakav Zakon i potpiše ugovore sa vjerskim zajednicama, za koje smatramo da su vrhunsko civilizacijsko dostignuće, mišljenja smo da oni mogli biti uzor i višekonfesionalnoj Crnoj Gori. Na prijedlog predstavnika Islamske zajednice u BiH, Katoličke crkve, Srpske pravoslavne crkve, Jevrejske zajednice, Međureligijskog vijeća BiH, civilnog društva i predstavnika međunarodne zajednice, Parlamentarna skupština BiH usvojila je, u januaru 2004. godine ponuđeni tekst Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH. Tim zakonom je (čl. 8 tačka 2) priznat javno pravni subjektivitet “istorijski zasnovanim crkvama i vjerskim zajednicama u BiH u skladu s vjerskim propisima i unutrašnjom organizacijom u Islamskoj zajednici u BiH, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Katoličkoj crkvi i Jevrejskoj zajednici BiH, kao i ostalim crkvama i vjerskim zajednicama kojima je priznato svojstvo pravne osobe prije stupanja na snagu ovog zakona. U skladu sa zakonskim odredbama iz čl. 12 tačka 1, imovina crkava i vjerskih zajednica, pa tako i SPC, nezavisno od vremena njenogsticanja i nastanka, pripada njima””, citira dijelove zakona Davidović.

On objašnjava da su potpisani ugovori sa svim vjerskim zajednicama.

“Na osnovu navedenog zakona, potpisani su ugovori između BiH i Vatikana (2006. g.), i BiH i SPC (2008. g., u Patrijaršiji u Beogradu), koji se tretiraju kao međudržavni. U ime SPC potpisnik Ugovora bio je patrijarh srpski Pavle, dok je u ime BiH Ugovor potpisao ministar civilnih poslova Bil-I S. Halilović. Ovim ugovorom, kao i Zakonom, potvrđenje javno pravni status i zaštićena imovina SPC. Kako su q navedeni Ugovori i Zakon važef ći za BiH, to je ćelokupna pokretna i nepokretna imovina SPC, i u RS, i u FBiH, uknjižena kao vlasništvo SPC. Registar crkava i vjerskih zajednica vodi Ministarstvo pravde BiH naglasio je Davidović i pojasnio da u skladu sa zakonom, bez obzira na istorijski period izgradnje i sticanja imovine (nemanjićki, otomanski, austrougarski, Kraljevine Jugoslavije, SFRJ ili sadašnji), bilo državnim ili sredstvima pojedinaca, ta imovina pripada SPC”, pojasnio je Davidović.

Ugovor između Republike Hrvatske i Srpske pravoslavne crkve na osnovu Zakona o vjerskim zajednicama potpisan je 2002. godine. Njime se uređuje registracija, imovina, kao i aktivnosti Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj. Isti ovakvi ugovori potpisani su i sa drugim vjerskim zajednicama.

Advokat Nikola Martinović je ranije ukazao kako je Srpska crkva riješila ovo pitanje u Hrvatskoj.

“U toj državi su se registrovali bez ikakvog problema, tako da u tamošnjem registru imate 431 upis raznih jedinica SPC. Svaki manastir, svaka crkva, crkvena opština upisana je da bi mogla. Zanimljivo je da i sam Ustav Srpske pravoslavne crkve u članu 249 propisuje da nepokretna crkvena dobra moraju imati zakonske isprave o svojini. Pravno gledano treba podsjetiti i na činjenicu da Ustav Crne Gore nedvosmisleno štiti pravo svojine svakome ko može da dokaže, a to proizlazi i iz međunarodnih pravnih obaveza koje Crna Gora ima da dobije status pravnog lica. Čak i Eparhijski savjet, koji je potpisao ugovor sa državom Hrvatskom, upisan je kao posebno pravno lice. Isti slučaj je sa Republikom Sbijom. Ako SPC bude principijelna i u Crnoj Gori pokaže postupanje kakvo je pokazala u Hrvatskoj, registracija neće biti problem. Problem će biti kod imovine. Jasno je da crkva neće pristati da joj se oduzme faktička vlast na imovini koja nije prevašodno namijenjena bogoslužbenoj djelatnosti”, rekao je Martinović.

On ističe da problem za SPC, odnosno ono za šta se ona bori i ovim litijama koje gledamo, jesu gradsko građevinsko zemljište, livade i drugi objekti koji ne služe za crkvene obrede.

“To je, u stvari, najvrednija imovina kojom bez pravnog osnova gazduje Srpska crkva u Crnoj Gori i čega se ne želi odreći. Svako ko ima nekretninu mora znati odakle mu je, je li kupljena, naslijeđena ili je dobio u nasljeđe ili je dobio po nekom zakonu. To će se tražiti i za te nekretnine koje se pominju u Zakonu kao što se traži i za sve kuće ili stanove koje građani imaju u svojini. U imovinskom smislu to ne predstavlja nikakav problem”, pojasnio je Martinović.

JURISDIKCIJA DRŽAVE

Pravni aspekt ovog zakona za Pobjedu objašnjava analitičar Davor Đenero i kaže da Srpska pravoslavna crkva ima status u Hrvatskoj regulisan zapravo na jednaki način kao što gareguliše i crnogorski zakon.

“Članak 5 Zakona o pravom položaju vjerskih zajednica regulira da se Crkve koje su djelovale u Hrvatskoj na dan stupanja na snagu Zakona upisuju u Evidenciju podnošenjem zahtjeva. Srpska pravoslavna crkva je prilično komplicirano organizirana u Hrvatskoj. Srpsku pravoslavnu crkvu u Hrvatskoj sačinjavaju Mitropolija zagrebačko-ljubljanska i eparhije dalmatinska, gornjokarlovačka, slavonska, osječko-poljska i baranjska, zahumsko-hercegovačka i primorska, koja u svom sastavu ima grad Dubrovnik. Tijelo koje predstavlja SPC u Hrvatskoj je Episkopski savjet kojim predsjedava mitropolit zagrebačko-ljubljanski i cijele Italije Porfirije, a čine ga i epikopi dalmatinski Nikodim, gornjokarlovački Gerasim, slavonski Sava i osječko-poljski i baranjski Heruvim. Što se imovine tiče, SPC je bila vlasnik velike imovine, i budući da ona nikad nije bila finansirana od strane države i nije bila u državnom vlasništvu, SPC je tabularni vlasnik te imovine, ali je to morala u upravnom postupku i dokazati. Isto tako, SPC je, jednako kao i Rimokatolička crkva, u procesu povrata imovine dobila relevantan broj nekretnina, stanova, zemljišta, poljoprivrednih parcela. Znači dobila je sve ono za šta je imala dokaze o posjedovanju. SPC je u Hrvatskoj finansijski vrlo snažna. Proces povratka ne teče baš brzo, ali SPC ni na koji način nije zakinuta u odnosu na ostale koji imaju pravo narestituciju imovine, pa i u odnosu na Rimokatoličku crkvu”, kaže Đenero.

On objašnjava da se situacija u Hrvatskoj bitno razlikuje od one u Crnoj Gori, koja je kao država bila vlasnik crkvene imovine, koja je ulagala u tii imovinu itd.

“S druge strane, zbog povoljnog fiskalnog položaja svih vjerskih zajednica, SPC u Hrvatskoj nije dvojila oko toga da se upiše u Evidenciju, jer je na osnovu toga ostvarivala brojna prava oslobođenja od poreza i carina. Osim toga, nakon rata se Srbija ipak uglavnom odrekla ideje proširenja svoje teritorije na račun Hrvatske, pa i Srbija i SPC do neke mjere priznaju jurisdikciju hrvatske države. I na koncu, nakon 1995. i “Oluje” gotovo da nikog od velikodostojnika i sveštenika SPC nije bilo u Hrvatskoj, i oni su bili primorani na komunikaciju s državom da bi riješili svoj „povratnički” status, pa nisu imali manevariskog prostora ne priznati legitimitet hrvatske države. U Crnoj Gori oni odbijaju sada priznati legitimitet crnogorske države i država sada ne smije pokleknuti”, kaže Đenero.

Analitičar religije Draško Đenović kaže da postoji bitna razlika između crkve u Crnoj Gori i ostalih bivših jugoslovenskih republika, naglašavajući da je u Hrvatskoj SPC imala sporazum potpisan sa hrvatskom državom koji nikada nije urađen za SPC u Crnoj Gori.

“Tu je ta razlika između pravoslavne i katoličke crkve i islamske i jevrejske zajednice. U Crnoj Gori Katolička crkva ima potpisan Konkordat (od prije nekoliko godina) u kojem je jasno da je taj ugovor iznad budućeg crnogorskog zakona. I Islamska zajednica sa državom ima potpisan ugovor. Ovakvi i ugovori se jednostavno moraju potpisati”, poručuje Đenović.

Tako SPC u Crnoj Gori ostaje jedina vjerska zajednica na ovim prostorima koja nema nikakav pravni odnos sa matičnom državom.

Placevi državni crkve u vlasništvu SPC

Javno dostupni podaci katastra nepokretnosti pokazuju da se Hram Sv. Save na Vračaru u centru Beograda nalazi na zemljištu koje je državna svojina. SPC na toj parceli ima pravo korišćenja.

Prema podacima katastra SPC je navedena kao držalac objekta odnosno Hrama Svetog Save koji se nalazi na parceli u katastarskoj opštini Vračar, a u opisu svojine navode se „drugi oblici”. U opisu pravnog statusa Hrama stoji da je u pitanju „objekat koji ima odobrenje za gradnju, a nema odobrenje za upotrebu”. Zabilježba da za objekat nije izdata upotrebna dozvola upisana je 25 juna 2007.

U elektronskoj bazi katastra stoji da je država vlasnik i javnog parka oko Hrama koji se prostire na 8.122 kvadratna metra, na kom SPC ima pravo korištenja. Slična je situacija sa parcelom u katastarskoj opštini Stari grad na kojoj je Saborna erkva u Beogradu. Prema podacima katastra ta parcela je u državnom vlasništvu, dok na njoj SPC ima pravo korišćenja. Za zgradu Saborne crkve navodi se da ima 814 kvadrata. U opisu načina korišćenja zgrade stoji podatak da je to zgrada SPC.

Za crkvu stoji zabilježba da je upisana kao kulturno dobro, dok se u opisu svojine navode drugi oblici.

Država je vlasnik parcele na kojoj je i crkva Sv. Marka na Tasmajdanu. Prema katastru, korisnik te parcele je Grad Beograd a pravo koristenja ima i SPC. Sama zgrada crkve nalazi se u privatnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu SPC.

156

avatar
1000
52
104
0
 
114
kapetanPolitikologNevenkaMiškoMajka
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Politikolog
Gost
Politikolog

Ove litije su klasicno skrnavljenje vjere, jer je najmanje rijec o vjeri ovdje

Nevenka
Gost
Nevenka

Oteto prokleto! Ne znam kako se ovi iz Spc ne boje boga sto zele da zadrze nesto sto nije njihovo i sto pripada CG!

Miško
Gost
Miško

Pitam ja juce jednog druga sto ide na ove proteste, kaze on ladno da ide iz dosade, da sw tamo sastaju, setaju, pricaju.. Tako da ce mnogima ovo postati brzo nezanimljivo, ostace samo ovi popovi, sa opozicijom

Majka
Gost
Majka

Ja sam isao na litije dok nijesam vidio da se tamo najmanje radi o vjeri, vijore se srpske zastave, pjevaju nacionalisticke pjesme.. Niko ko nosi CG u srcu nece prisustvovati ovakvim pokusajima protiv drzave

Sara
Gost
Sara

Neka ovi litijasi podju u jednom smjeru put Srbije, kad im je tamo mnogo bolje

JunaK
Gost
JunaK

Da Spc moze dokazati da je ona vlasnik ne bi bilo ovih litija, ali oni i sami znaju da su ovo oteli nasilnim putem jos 1918.godine, i protivpravno to prepisali na sebe!

Kleopatra
Gost
Kleopatra

Oce oni sve mimo naroda, em navodno brane svetinje od nas Crnogoraca, ciji su preci podizali te iste svetinje, em oce da nam ruse drzavu koristeci se vjerom

angelofdarkness
Gost
angelofdarkness

Registrovali su stotine vjerskih objekata i zemljista na svoja “crkvena imena”, treba to sad braniti….setajte kad ste idioti…

Mirko
Gost
Mirko

SPC ima problem zakoji možda nije sama kriva. Kralj Nikola je bio apsolutista tipa država to sam JA. Sva imovina pa i crkvena je bila njegova tj upisana na državu, tj kraljevinu, a sama crkva je bila ustavom definisana kao državna. Kada je na vlast došao Kralj Aleksandar zatekao je stanje da je sve državno pa po prirodi preuzimanja države… Više »

JA TO
Gost
JA TO

Zato hoće da ruše vladu da im ostane imovina…..to im je jedini način. Nego dokaži ti to ovim litijašima tvrdoglavim.

Sasa V
Gost
Sasa V

Trazi zato sto je sekta iz tudje drzave.

PrincOdKonika
Gost
PrincOdKonika

Da se ne lazemo, da smo mi kakva drzava ne bi nam srbi vec mjesec dana nekaznjeno rusili drzavu na ulici. U Francuskoj narod legitimno trazi pravdu pa ih policija vec pola godine mlati po ulici.

Ђорђе
Gost
Ђорђе

Шта ли си ти? Срби руше једну од српских држава, јел ти криво?

Khal Drogo
Gost
Khal Drogo

Побркали су нешто режимски пајаци. Нико испред СПЦ није никад тражио посебан или привилегован статус већ само да имају исти статус као и сви други. Укључујући и да се поштује право својине, оно што је у власништвуи или посједу СПЦ, у шта је СПЦ деценијама и вијековима улагала. Ако друга правна (или физичка) лица не морају поново доказивати за оно… Više »

Sonja
Gost
Sonja

Šta reći o crkvi koja popove koljače proglašava za svece. Sve je jasno na šta su spremni

Crni
Gost
Crni

Pravo Otete svoine. Znači svima što su dolazili u CG kao Okupatori vratiti imovinu.

_4_CG
Gost
_4_CG

Ljudi mi imamo jednu policiju jednu vojsku jedno ministarstvo nemamo po dva tako da samo lagano i ovo ce proći,sve ce proći Crna Gora samo ostaje 🇲🇪🇲🇪

CrnogorciSuSrbi
Gost
CrnogorciSuSrbi

Zasto Milov rezim hoce da bude jedina komunisticka diktatura u Evropi?

Merdo
Gost
Merdo

Udarna vijest u medijima: Britanac koji je bio u Singapuru (a ne Kini). prenio korona visus na 5 drugih Britanaca (od kojih je jedno dijete)u svjacarskom ski-resortu Sve se odgrtalo jos 23-24 janara ali ste tek sinoc razotkrlio. Ko zna koliko je jos zarazenih za koje se ne zna. Medju nama takodje jer je u zemlju nedavno uslo 2100 kineza… Više »

Cunami
Gost
Cunami

Mene nije jasno dokle ce ovaj bezobrazluk da ide. Zasto vlada ne uvazi apel mitropolije nego manipulise ljudima. Mitropolija lijepo kaze, drzava sve sto misli da je njeno treba da dokaze da je njeno na sudu i niko to nece sporiti, al ne moze dozvoliti da ono sto je upisano na mitropoliju ili spc se samo odlukom sluzbenika katastra preimenuje… Više »

007
Gost
007

PA NECETE VI NA SUD ,JER ZNATE ISHOD.

Cunami
Gost
Cunami

Mi ocemo, no drzava ne smije i zato nam uskracuje to pravo

PetarPan
Gost
PetarPan

Eee treba priznati Crnu Goru i Crnogorsku Pravoslavnu Crkvu,a to je problematično.Jer sto godina je pljuvano na iste sad priznanjem treba pljunuti na se.Ne znam kako će ali moraće,ovo je samo gubljenje vremena…

Istina
Gost
Istina

Šta pričaš čoveče, Crna Gora je međunarodno priznata država a zna se i ko priznaje autokefalnost pravoslavnih crkava. Nije to ni vlast, ni država, ni opozicija već Vaseljenska patrijaršija i ostale autokefalne pravoslavne crkve. Pomirite se sa činjenicom da CPC ima daleko manje vernika od SPC-a tj. Mitropolije Crnogorsko Primorske čiji vernici nisu samo Srbi iz CG već i mnogo… Više »

Sram vas bilo!
Gost
Sram vas bilo!

Istina je da ste ZAUZELI NASE HRAMOVE. VRATITE NAM HRAMOVE PA CETE DA VIDITE KOLIKO JE VJERNIKA! ZA SAD, MI CEKAMO, I KOD SVOJIH KUCA SE MOLIMO BOGU I SVETOME VASILIJU IDTROSKOM DA NAM OTVIRI NASE CRKVE ZA NAS!!!

Zora
Gost
Zora

Srbi su autohtoni narod,ukinuto im je pismo,jezik a vidite da ih ima rekla bih 50 posto po posjećenosti na litijama!Većina hramova pripada SPC,ja nisam čula u istoriji da je bilo drugih pravoslavnih hramova!Ako neko želi može da ih pravi za sebe!Poštujete druge da bi vas oni poštovali!Verovatni sled je gubitak vlasti ,mnogo ih je !

Konik
Gost
Konik

Zato što su sve sekte u svijetu države u državi.

Realist
Gost
Realist

Nece SPC da se zali ni ustavnom sudu ni u Strazbur jer znaju da nijesu u pravu,zato pokusavaju na sili litijama,molebanima i uz pomoc vijesti,dana,srpskih portala.

MMM
Gost
MMM

Vijesti su peta kolona u ovoj zemlji. One su medijski pul SPC i svih antidrzavnih aktivnosti.

ND
Gost
ND

Zsto što je 30% građana protiv svoje države,a za tuđu!

Psssss
Gost
Psssss

Ne mlati praznu slamu,.nego kaži ovim što ih glasas da vrnu pokradeno, pa će se manje setat

PUNIŠA RAČIĆ
Gost
PUNIŠA RAČIĆ

Zato što je donešen užasno loš zakon da se ugasi spc i smanji broj srba na što manj % to je milov zadatak koji mora da ispuni i želi sad kad je vidio otpor znoji se ko da je u sauni – muke pa oće preko duška da pregovara da je u pravu sproveo bi zakon

misko
Gost
misko

E jes, sve sto Cg radi, radi da bi Srbe ugrozila.. Preveliku vi vaznost sebi dajete.. Ne vrti se svijet oko vas

PUNIŠA RAČIĆ
Gost
PUNIŠA RAČIĆ

A na sreću planete ni oko vas

Vjecna da je
Gost
Vjecna da je

opet je cijeli svijet protiv srba djokovica i vucica…pokvarenjaci jedni

MMM
Gost
MMM

Jeste sve demokratski kao I tvoj nick, teroriste koji je u Skupstini Kraljevine SHS ubio legalne predstavinke Hrvata u toj ‘demokratskoj’ drzavi.

Danilo
Gost
Danilo

Tvoj te nic definise bolje od icega i daje ti odgovor na svako pitanje ili komentar !

Ne zezajte
Gost
Ne zezajte

To je pitanje za državu, siguran sam da postoji debeli razlog, i hiljadu ‘ tanjih’, možda zato što je ovo jedina država NA SVIJET dje oni kojih je 12% obnasaju minimum 35 do 40%.rukovodilackih funkcija, ukratko što je odje svakom potrebna zaštita , osim za jedno 10tak fameLJa.

e ne znam
Gost
e ne znam

Litije su politicki skupovi gdje mitropolija manipulise sa narodom koji nema pojma sta pise u zakonu. Veoma dobro znaju da ne mogu dokazati nesto sto je upisano na ilegalan nacin i da ce izgubiti na svim nasim sudovima a i Strazburu.

Sasa
Gost
Sasa

Ma narod nema pojma o cemu je ovaj zakon zapravo.. Nega oni slusaju okupatore iz Spc i daleko ce dogurati

Јоцо
Gost
Јоцо

Које окупаторе, друже? Кад ћете престати са том смијешном причом? Црногорски грађани су на улицама. ЦГ, колико ми је познато, није под окупацијом. Ваљда би НАТО досад реаговао.

Bole
Gost
Bole

Većina ‘ okupirala ‘.SVOJU DRZAVU, SRAM.IH BILO.

Daco
Gost
Daco

Okupatore koje je Amfi doveo iz Bosne i Srbije, lažnom propagandom kako se nešto uzima i otima

Cunami
Gost
Cunami

Ti ne znas sta pise u zakonu… Jel moze drzava rec da je sva zemlja u cg drzavna i ko nema dokaz da je to bilo njegovo prije 1878, prepisuje se na drzavu…

Anonimus
Gost
Anonimus

Kralju , 2,/3 danasnje CG su 1877 bile na drugoj , a ne CG adresi, tako da je ovo presmijesno.

Јоцо
Gost
Јоцо

Влада уопште не жели да иде на судове. Она се боји да ће изгубити. Као што је већ губила.

Režimlija
Gost
Režimlija

Zato što je autekaflna crkva a milogorci oće da ih išćeraju i uvedu raspopa sektaša miraša i stvore cpc koju niko ne priznaje sem par 100- tina zaluđenika srbomrzaca anti pravoslavaca sa cetinja i …?cpc nikad baš nikad neće biti priznata kao autokefalna crkva to je svima jasno čak i milu i mirašu …

Montenegro
Gost
Montenegro

Bice bice, samo nas gledaj, pa da cete litijati jos ovoliko !! Kad tad cemo je OBNOVITI!!

007
Gost
007

ZASTO NE OBJAVIS MOJ KOMENTAR KOJI JE 100% TACAN I ZVANICAN.

Rada
Gost
Rada

E blago nama sa takvom crkv9m i takvim svestenstvom…

Ilija
Gost
Ilija

Crkva je samo poluga srpskih politicara koji smatraju Crnu Goru svpjom teritorijom

Marta
Gost
Marta

Ovo je bruka i sramota sto Crna Gora dozivljava od SPC-a

Bjelopoljac
Gost
Bjelopoljac

Ma oni bi satrli sve crnogorsko da mogu ikako

Apokalipsa
Gost
Apokalipsa

Nema nama srece sa ovakvom crkvom koja mrzi Crnu Goru

Pollo
Gost
Pollo

Pa odgovor je jasan jer ne postuju i ne priznaju drzavh Crnu Goru

Sava
Gost
Sava

Pa zato sto joj se moze, idemo na litije veceras, hvala veljovicu

Jadranka
Gost
Jadranka

Srecan vam put, sigurno imate bozji blagoslov jer idete protiv svoje drzave i brace

PUNIŠA RAČIĆ
Gost
PUNIŠA RAČIĆ

Pročitaj zakon i neka ti pokažu ugovore sa svim verskim zajednicama pa komentariši ženski ili …botu

Јоцо
Gost
Јоцо

Ми на литијама нисмо против државе, а особито нисмо против своје браће. Није амин све што држава установи. И ми се ваљда нешто питамо као грађани ове земље.

Pelin
Gost
Pelin

Elate elate – ko zna koliko vas je vec zarazeno korona virusom ili gripom tamo kad puvate jedni u druge. Znacemo za koju nedjelju.

Ivan
Gost
Ivan

Kakav je ugovor sa katolickom crkvom?

Јоцо
Gost
Јоцо

Таква права да добије и Православна – и проблем ријешен.

Vita
Gost
Vita

Da, Joco, da takva prava dobije prava crkva Crnogoraca, a to je CPC!!!

mikac678
Gost
mikac678

I dobro, zašto onda nisu primljena iskustva iz okruženja, već se izmišlja nešto novo. Država nije htjela da prizna ta ista prava Mitropoliji kakva imaju Katolička crkva i Islamska zajednica.
Bay the way Islamska zajednica u Bosni nema potpisan ugovor sa državom a imaju ga katolička i pravoslavna crkva

Anonimous
Gost
Anonimous

Wow, bolje da pišeš ćirilicom, Baj d vej, i tako ti ne ide taj engleski. Da te nauči Crnogorac koji je vidjeo svijeta, ispravno se piše ‘By the way’ (a ne bay) ili skraćeno BTW….

mikac678
Gost
mikac678

Od čitavog komentara, ti se uhvatio kako sam napisao Bay umjesto By. A sam si napravio greške u svom komentaru

knn
Gost
knn

Jeste li djeli sta kazu iz Srbije ,,ne damo svetinje,,. Ja vas pitam jesu li to stvarno svetinje koje pripadaju zemlji Srbiji.Molim …..pustite vi narod jer one pripadaju svakom pravoslavcu kojeg put nanese a ima zelju da u njih svrati.Ali kazite kojoj drzavi pripadaju ,budite posteni i prema sebi i drugima, pa recite onako kako je Crnoj Gori

Јоцо
Gost
Јоцо

Ево најискреније – не припадају ниједној држави. Припадају Цркви.

knn
Gost
knn

Hahaha pa zasto se drzava Srbija toliko oko toga uspinje i zapinje iz petnih zila .Joco mislis li stvarno da se plase da njeni gradjani nece moci u njih ulaziti a mislis. Znaju oni sve dobro neboj sesamo st nas narod nazalost ne zna i nerazumije..Pa moraju biti Crne Gore nijesu o nebu okacene.

Јоцо
Gost
Јоцо

О томе се ради…

Vita
Gost
Vita

Mikac, ne nego CPC da dobije kao sto SPC ima u Srbiji. Posteno?! Posteno.

Murtovina
Gost
Murtovina

Mitropolija bar ne rasprodaje imovinu,ostaje nama. Ovi bi sve u djaola dali…

Rade
Gost
Rade

Ne rasprodaju nego izdaju, grade hotele zgrade itd. Je li to posao crkve? Napravili su velelepnu zgradu na groblju ispod crkve Svetog Djordja i prodali stanove. Kome idu te pare?

Јоцо
Gost
Јоцо

Стварно имаш лоше информације… Прво, ако је њена земља – шта се тебе тиче? Друго – могао си на табли, док се зграда градила да видиш ко је суинвеститор. Треће, Црква није продала ниједан стан. Четврто, сасвим је нормално у свакој европској (и шире) држави да Црква посједује разнолику имовину и да са њим располаже. Шта је проблем с тим?… Više »

Bokelj
Gost
Bokelj

Ne može tuđa crkva da 1918.-te otme Crnogorske svetinje i da sa njima raspolaže.

007
Gost
007

BEOGRAD – Sila boga ne moli. Uhapšeni vlasnik „Delte“ Miroslav Mišković, tačnije njegova supruga Ljiljana pre četiri i po godine na Malim Rosama u Crnoj Gori od Mitropolije crnogorsko-primorske uzela je u zakup na 99 godina 2.570 kvadratnih metara zemlje za 590.000 evra, objavile su podgoričke Vijesti. Na ovoj površini Miškovićima je dozvoljeno da grade i ruše kako požele. –… Više »

Јоцо
Gost
Јоцо

Направљен је велики парохијски дом на Луштици од тих пара, а остатк је утрошен за изградњу храма у Бару. Треба ти пет минута гугловања да ово нађеш. Не знам зашто то не урадиш.

Anonimous
Gost
Anonimous

Aha, a to je obećanje kome treba da vjerujemo, instituciji koja ne prijavljuje prihode, i ne uplaćuje poreze državi…

ime
Gost
ime

Crkva samo bolje cuva imovinu od drzave ostale karakteristike su im iste i zive na grbaci naroda.

Bravo
Gost
Bravo

Mitropoliji je DATO, pojedinci davali, a ovi sve POKUPISE, bez pristanka, još bi i ovo drugom poklonjeno.

Paloma
Gost
Paloma

Kome vama?? Misliš njima?

misko
Gost
misko

Ostaje vama da sipate pare u nju

Piksi
Gost
Piksi

Mitropija je postala gradjevinski investitor prodaja stanova unosan biznis

Јоцо
Gost
Јоцо

Ђе и кад је Митрополија продавала станове?

KarlitoBrigante
Gost
KarlitoBrigante

Svima je jasno sto se desava u Crnoj Gori i popovi i srbijanska vlast i novinari namjerno pricaju neku pricu a znaju i sami da tako nije. Isto su znali da ce se kad tad ovo desiti jer je Crnogorska Crkva i Drzava 1918-1921 unistena i oteta. Tako da su znali da se oteto kad tad mora vratit i samo… Više »

007
Gost
007

BEOGRAD – Sila boga ne moli. Uhapšeni vlasnik „Delte“ Miroslav Mišković, tačnije njegova supruga Ljiljana pre četiri i po godine na Malim Rosama u Crnoj Gori od Mitropolije crnogorsko-primorske uzela je u zakup na 99 godina 2.570 kvadratnih metara zemlje za 590.000 evra, objavile su podgoričke Vijesti. Na ovoj površini Miškovićima je dozvoljeno da grade i ruše kako požele. –… Više »

Elysium
Gost
Elysium

I sad nek mi neko objasni zasto “dislike” na ovaj komentar koji je postavio “007”? Zato sto vas vodi mrznja od koje ste oslijepljeli pa ne vidite argumente koji vam se ne svidjaju! Samo tako nastavite, mrzitelji.

Јоцо
Gost
Јоцо

Зато што се ради о смијешној манипулацији. Ако је имовина црквена – шта је проблем и да продају ако хоће (а нису продали – него дали у дугорочни закуп). Друго, треба само пет минита гугловања да се утврди да је тај новац утрошен за изградњу великог парохијског дома у Радованићима на Луштици, а остатак за изградњу храма у Бару. Зато… Više »

Momišići
Gost
Momišići

Ovo je sve tačno, ali to je prvi objavio Monitor. Provjerite na internetu ima

Gojko
Gost
Gojko

Ma oni su se i pomamili jer znaju da je istorija na strani Crnogoraca, a da su oni obicni okupatori koji ne zele da se odreknu otetog

Pobrkani lonci
Gost
Pobrkani lonci

SPC je stvorila CG. Zato se ne moze reci da SPC trazi status drzave u drzavi. Prije ce biti obrnuto

XXL
Gost
XXL

SPC zvanično postoji od 1920 g dekretom kralja Aleksandra Karadjordjevica i uspostavjanjem kraljevine SHS. Pod tim imenom NIKAD ranije nije postojala a Crna Gora je isto kao i Srbija medjunarodno priznata kao drzava 1878 g na Berlinskom Kongresu. Tako da ne znam bas ko “brka loncice” ? U Ustavu Kraljevine Crne Gore iz 1903 g pise da je Crnogorska crkva… Više »

Цар🇷🇺Романов
Gost
Цар🇷🇺Романов

Оваква Црна Гора постоји 13 и по година. Какве она има везе са разноразним државама на овим просторима?

Црногорац
Gost
Црногорац

Краљ Александар је тим декретом само примио к знању жељу свих православних свештеника у СХС да се уједине у јединствену цркву.Устав из 1905. не помиње “ЦПЦ”, а Устав државе свакако не може да одређује статус цркве.

mikac678
Gost
mikac678

Ok ako se pozivamo na ustav iz 1903 godine onda ne vaditi parcijalno dijelove kako kome odgovara. U tom ustavu što šta piše što vama ne odgovara i šta ćemo onda

1918
Gost
1918

Jos jedna od popovskih lazi. SPC je dobila tomos 1922. Nastala je godinu ranije objedinjavanjem pravoslavnih crkava sa podrucja Jugoslavije u jednu po naredbi srpskog kralja. To je bilo po kanonu jedna pravoslavna crkva u jednoj drzavi. Ali sad je CG nezavisna drzava i sigurno je SPC nije stvorila. Naprotiv cini sve da se utopi u Srbiju.

Ne damoSvetinje
Gost
Ne damoSvetinje

Crkvu Svetog Petra i Pavla iz Bijelog Polja u kojoj je pisano Miroslavljevo jevanđelje je podigao rođeni brat Stefana Nemanje, zahumski knez Miroslav 1186. Osmanlije su crkvu pretvorili u džamiju 1753. godine i takva je ostala i kad je Bijelo Polje pripalo Kraljevini CG od 1912. do 1918. godine. Ponovo je postala crkva 1920. godine za vrijeme kraljevine SHS. Sadašnja… Više »

Petar Petrovic
Gost
Petar Petrovic

U kojoj državi se zakon primenjuje retroaktivno,traži se matični broj Sv Savi i Vasiliju sa Ostroga.Ludilo na vrhuncu

drac
Gost
drac

TOTALNO, ja bi radje.da vidim porijeklo imovine braće i seke, koje moj otac zna iz Gimnazije, manje su imali od njega. Do toga je lakše doc, no do matičnog Sv. Save.

Lithium
Gost
Lithium

Zato sto im je to “neko” dozvolio jos od 90 – tih. Za njih nikad nisu i dan danas ne vaze zakoni ove drzave, ne plaćaju poreze, pdv za biznise kojima se bave a koji nemaju nikakve veze sa religijom, grade i prepravljaju sta i gdje hoce bez dozvole i odobrenja koji za nas obicne smrtnike vaze, dovode svestenstvo i… Više »

Kotoranin
Gost
Kotoranin

Nazalost je to nasa greska, previse dugo smo pustili da okupatori nase drze! Cak su i oni polako poceli da vjeruju u svoje lazi

Јоцо
Gost
Јоцо

Буквално си пао на сваку лаж која је у медијима пласирана посљедњих година. Јеси ли се икад запитао да постоји могућност да је нека од тих антицрквених медијских манипулација – гола лаж?

kića
Gost
kića

Odgovor na pitanje iz naslova je: zato što je Crne Gora to dozvolila.

Ne damoSvetinje
Gost
Ne damoSvetinje

Crkvu Svetog Petra i Pavla iz Bijelog Polja u kojoj je pisano Miroslavljevo jevanđelje je podigao rođeni brat Stefana Nemanje, zahumski knez Miroslav 1186. Osmanlije su crkvu pretvorili u džamiju 1753. godine i takva je ostala i kad je Bijelo Polje pripalo Kraljevini CG od 1912. do 1918. godine. Ponovo je postala crkva 1920. godine za vrijeme kraljevine SHS. Sadašnja… Više »

Pop CG
Gost
Pop CG

Dakle SPC koja je nije gradila je jednostavno prepisala na sebe. Posto je crkva u CG po cemu SPC ima na nju vise prava od CPC koja je postojala prije SPC.

Јоцо
Gost
Јоцо

Шалиш ли се ти? “ЦПЦ” која не признаје за светитеља братанића човјека који је изградио ту цркву има већа права на њу, него Црква која има директан континуитет већ 800 година. Знаш кад је Бијело Поље било под Цетињем – у црквеном смислу? Никад!

Anonimous
Gost
Anonimous

Iza nas su vijekovi državnosti dok ste bili pod Turcima. A na to vaše ‘Ne damo vam VAŠE svetinje’ odgovor je jednostavan: ‘Srpske svetinje Srbima a Crnogorske Crnogorcima’. Eto, bratski…

Psssss
Gost
Psssss

Iza koga, 4nahije, ok , vratite srpske pripojene teritorije od 1877 na ovamo , i činite što vam volja. Ups, ostadoše nahije na cucavac, i bez vode i bez struje, prema tome, mišljenje je ok, ali ne autistično , djelovi koji ti odgovaraju.

Stanje
Gost
Stanje

Srpske pripojene teritorije? To su bile turske teritorije a ne srpske. Pripale su Crnoj Gori poslije balkanskih ratova. Ali to nije bitno . Bitno je da je to sada Crna Gora.

Nomen est omen
Gost
Nomen est omen

Pa onda Turskoj da ih vratite?

Anonimus
Gost
Anonimus

Ahahahah , dobro kažeš, dobar je ‘ to sada nije bitno, sada su CG’. Presmijesno, bilo je i Kosovo u SRB, a da li c’è Stara Hercegovina i Boka u budućnosti ostati dio CG, vjerovatno zavisi od toga kako ih CG bude tretirala.Ka da iko od nas zna što nosi.sjutra. Nadam se svi pametniji i u EU, a što će… Više »

Anonimus
Gost
Anonimus

Ne pravi se Englez , sve teritorije aneksirane CG od 1877 su bile srpske, neke pod turskom okupacijom, neke ne ( sela u Banjane npr.). Stara Hercegovina i 1917g. zahvaljujući Mihajlu Pupinu i Pljevlja ( zbog bogatstva u resursima ) ulaze u sastav CG ( da malo ‘ izvuce’ braću iz sirotinje.

Јоцо
Gost
Јоцо

Колико су Бијело Поље, Никшић, Даниловград, Подгорица, Бар… били под Турцима?

Elysium
Gost
Elysium

A koliko su bili u Srbiji?

Techno Pop
Gost
Techno Pop

Popovi i njihovi fanovi da koriste termin nekretnine umjesto “svetinje”, lakše će razumjeti materiju, a pomaže i protiv hronične mitomanije. 😉

Svjetlost
Gost
Svjetlost

Da. I termin KOSTI svetog Vasilija…

Црногорац
Gost
Црногорац

Значи, за тебе су Острог и Морача некретнине?

vesna
Gost
vesna

U Zakonu o imovini ne postoji termin svetinje. Zato su Morača i Ostrog nekretnine (objekti i zemlja). A Država treba da sprovodi Zakon.

Spomenik
Gost
Spomenik

Za njega mozda a za SPC svakako. Ubiru dobre prihode. A Risto nosi Svetog Vasilija sa sobom dje god mu treba kao da je mobilni telefon Zar se tako cuva svetinja.

misko
Gost
misko

Klasicno skrnavljenje vjere od strane Rista i ostalih fanatika iz Spc

Јоцо
Gost
Јоцо

Види се да си ти вјерски ауторитет.

Јоцо
Gost
Јоцо

Ђе га носи и кад? Двапут је носио његове мошти. Једном до његовог родног села, други пут до цркве њему посвећене у Никшићу.

FENIKS
Gost
FENIKS

SPC NJENA DRZAVA CRBIJA U C.G. JE DOSLA NA SILU.NECE NIKAD BITI GOSPODAR CRNOGORCIMA

miki
Gost
miki

Zivjela Srpska Sparta , Crna Gora !!!

Onajkojizna
Gost
Onajkojizna

Živjela vijek vjekova i s njom sav naš vjeran narod i naša sveta crkva.

Anonimous
Gost
Anonimous

Živjela vaša crkva kao gostujuća u Crnoj Gori…

Anonimous
Gost
Anonimous

Živjela Srbija, Ruska gubernija…

Titograd
Gost
Titograd

Živjelo nezavisno Kosovo!!!

Cetinje
Gost
Cetinje

Vlast hoce pare crkva isto, boli njih za narod

Independista06
Gost
Independista06

Milu je najveca greska sto se nije povukao 2008. Ostao bi upamcen kao drzavnik koji je povratio nezavisnost. Dozvolio je da mu 200 000 sada trazi ostavku. Da je vjecna Crna Gora i nasa Mitropolija 🇲🇪🇲🇪🇲🇪
ne damo svetinje

Amon ra
Gost
Amon ra

A što ćemo sa onih 400 000 koji mirno sjede kućama i koji poštuju svoju državu i nežele da im crkva bude država u državi.

Nebojsa
Gost
Nebojsa

Ja sa mojom porodicom mirno sjedimo kući iz raznoraznih razloga ali isto kažemo NE DAMO SVETINJE.

Јоцо
Gost
Јоцо

Значи, сви који не шетају су против Цркве? Не буди смијешан. Некад одем ја, некад моја супруга, некад ја са ђецом, некад она са ђецом…

eu kolonija
Gost
eu kolonija

eto rješenja. prepišite zakon iz srbije ili bih I usvojite I idemo dalje. međutim kako to da spc više vjeruje muslimanima I katolicima od “pravoslavnih” komunističkih kleptomana

Bokelj
Gost
Bokelj

Tražila je spc i drugdje ali je dobila po brnjici, tako će i ođe biti sve dok ne dobije po njušci.

TVV
Gost
TVV

Brnjica i njuska su izrazi za zivotinje. Kojem to soju pripadas ?

Јоцо
Gost
Јоцо

Немој да пријетиш. Таквим приступом никоме добро бити неће.

Bjelopavlici
Gost
Bjelopavlici

Zato sto znaju na kakav su nacin sve te svetinje prebacili na sebe zadnjih 30 godina. Da ne budu sve te prljave radnje uzaludne jos imaju 28 posto naroda sto bi u rat krenuli na bracu svoju, rodjake, komsije… da im Risto kaze da tako treba.

Cetinje
Gost
Cetinje

Ko im je dozvolio to zadnij 30 godina???

brkoo
Gost
brkoo

Sličan ovom zakoni je imala Turska, proglasila je Tursku Pravoslavnu Crkvu oduzela imovinu Jermenskoj crkvi i Pravoslavnoj Patrijaršiji, nakon godina sporenja vratili su im crkve u posjed ali ne i zemljišne komplekse jer su ih preprodali. Očito da vlada sprema sličan scenario.

Boka Kotorska
Gost
Boka Kotorska

Jel ti to Kacavenda reko ?

Zarko Bd
Gost
Zarko Bd

Koja gkupost pa gde se nalazi centrala Pravoslavnih Crkava nego u Istanbul,koliko lazi i poluPismenih ljudi…

Јоцо
Gost
Јоцо

Шта мислиш да је глупост? Ово што је рекао за турску то се стварно десило. Прогуглај пет минута. Турска је хтјела да има националну Православну Цркву и покушала је да узме неколико цркава од Васељенске Патријаршије, али им је то пропало.

Onajkojizna
Gost
Onajkojizna

To nije tačno.Nigdje u regionu se od crkvi ne otimaju crkve,manastiri i druga imovina crkvi bez sada u Crnoj Gori i to isključivo srpskoj pravoslavnoj crkvi,njenoj mitropoliji i eparhijama.Ne damo svetinje.

Recommended
Gost
Recommended

vraticete,vraticete!

Dragan
Gost
Dragan

A zasto je ta Srpska crkva otela manastire i mjesne crkve od Crnogorske Pravoslavne Crkve sto se to ne pitas nekad. Sad kad treba da vratite oteto necete. A mogli ste kukat kako su vam Kosovo oteli.

Јоцо
Gost
Јоцо

Није отела.

Tamo neko
Gost
Tamo neko

Jesi li ti to SAM procitao u zakonu ili su ti drugi rekli? Da se bavis cinjenicama a ne mitologijom mozda bi i znao nesto. Takve kao ti su i 90tih znali da hrvatsku treba osloboditi od hrvata jer su im tako rekli al evo 30godina kasnije,ista prica u isti akteri,druga tema

Јоцо
Gost
Јоцо

Нигдје у региону се није одузимала имовина вјерским заједницама у посткомунистичком периоду, нити су се закони тиме бавили. Напротив. Имовина је враћана у процесу реституције.

kapetan
Gost
kapetan

Joco- SPC i Srbija kao i Republika Srbija su podnijele zahtjev 2012godine za restituciju crkvene imovine u Crnu Goru, sto je Strazbur odbio, jer je zahtjev neosovan i SPC nema svoju imovinu u CG, niti legitimna ocekivanja da bi se restitucija izvrsila. Citaj malo Jovo, nekad i van informera, kurira, alors i ostalih gluposti.

Dumidran
Gost
Dumidran

@onaj ko zna- mnogo znas. Po reakciji vidim niti si citao zakon, niti tekst, niti poznajes materiju i na kraju ne shvatas situaciju- zakon je na snazi, nije crkva vec drzava iznad crkve, i on ce se sprovesti svidjelo se to Amfilohiju ili ne. SPC nema jurisdikciju nad imovinom u maticnoj drzavi a hoce u stranoj? Zalim samo za iskrenim… Više »

Јоцо
Gost
Јоцо

Одакле ти та небулоза да “СПЦ нема јурисдикцију над имовином”? Итекако има има – и у Србији и у БиХ и у Хрватској. Још су им тамо враћали оно што су јој послије Другог свјетског рата одузимали.

Dumidran
Gost
Dumidran

@joco- citas izmedju redova ovaj prvi komentar – naravno da ima ali samo ono sto je njeno. A mi a posebno Amfilohije i SPC dobro zna sta je njihovo bilo prije okupacije drzave CG . Niko se od vjerskih zajednica ne buni sem srpske. Sta tu onda ima da se komentarise? A tek cete ostati bez rijeci kad se uskoro… Više »

Libero7
Gost
Libero7

Koji si ti pametnjakivic a evo zakoni u bih i hrvatskoj pa i u srbiji ali vama dok vam risti ne kaze nista a risto kao svaki okupator dok ne osjeti da prijeti opasnost neka ne da se.

Јоцо
Gost
Јоцо

Кад би закон био као у БиХ, Србији или Хрватској, не би било никаквих проблема. Али он није такав.

Cetinje
Gost
Cetinje

Ocigledno ne znas sto pise u zakonu kao ni 99% ovih sto setaju na kraju krajeva sve se spore oko para i crkva i vlast a narod ko narod, ovce. Ne zovu popovi narod za dzabe stado

Send this to a friend