Politika

Završena rasprava o novom zakonu o vanjskim poslovima 

Poslanici crnogorske Skupštine završili su danas raspravu o novom zakono o vanjskim poslovima kojim se unapređuju zakonska rješenja i povećava funkcionalnost i efikasnost diplomatske službe.

Parlament će se o tom aktu izjasniti kasnije.

Predloženim zakonom predviđeno je ostvarivanje i zaštita interesa i ugleda Crne Gore, njenih građana i drugih privrednih i pravnih subjekata na međunarodnom nivou.

Zakonom o vanjskim poslovima se propisuju kao rukovodeća lica u Ministarstvu – državni i generalni sekretar, koja su zadužena za efikasno vršenje poslova.

Za imenovanje rukovodećih lica od Vlade, predviđeni su dodatni uslovi, odnosno propisano je da državni sekretar mora biti u zvanju ambasadora, a generalni sekretar, po pravilu, u istom zvanju.

„Cilj ovakvog zakonskog rješenja je obezbjeđivanje profesionalnih standarda u rukovođenju službom vanjskih poslova bez obzira da li se radi o političkom ili stručnom segmentu“, navodi se u obrazloženju.

Predlog zakona propisuje pojedlna rješenja koja, zbog složenosti ove vrste poslova, odstupaju od rješenja kojima se uređuju ostali segmenti državne uprave.

Poslovi državnog i generalnog sekretara u Ministarstvu, kako se ističe, specifičniji su u odnosu na one koji su dati u nadležnost ovim zvanjima u sistemu javne uprave.

„Kako bi se osigurala efikashost i cjelishodnost u vršenju tih poslova predviđeni su dodatni uslovi za imenovanje državnog i generalnog sekretara. Time se nastojao dati dodatni impuls obezbjeđenju kontinuiteta aktivnosti koje realizuju afirmaciju profesionalnih standarda diplomatske službe, počev od rukovodećeg kadra, pa sve do lica koja će po prvi put zasnovati radni odnos u Ministarstvu“, kaže se u obrazloženju.

Zakonom se predviđa zasnivanje radnog odnosa eksternog kadra, na određeno vrijeme, kad potrebe vršenja diplomatskih poslova to opravdavaju.

Zasnivanje radnog odnosa omogućeno je licima sa odgovarajućim iskustvom u naučno istraživačkom radu, značajnim diplomatskim iskustvom, profesionalnim zvanjima i vještinom ill iskustvom u radu u međunarodnlm i drugim organizacijama.

„Osavremenjivanje rada službe vanjskih poslova osnažuje se i unapređenjem i izgradnjom sistema kontrole rada Ministarstva dlplomatsko-konzularne mreže i bezbjednosne i fizičko-tehničke zaštite. Prepoznata je značajna nadležnost glavnog diplomatskog inspektora za kontrolu rada crnogorskih diplomatsko-konzularnih predstavništava“, kaže se u obrazloženju.

Definisanje bezbjednosne i fizičko-tehničke zaštite u zakonu doprinosiće kvalitetnijem nivou bezbjednosne zaštite diplomatsko-konzularnih predstavništava Crne Gore. Kako se navodi, na cjelovit način uređeno je i pitanje disciplinske odgovornosti diplomata.

Predviđeno je da u sastavu diplomatsko-konzularnog predstavništva poslove međunarodne saradnje iz oblasti odbrane i vojne saradnje vrše i vojno-diplomatski predstavnici čija se zvanja, imenovanje i razrješenje, zarade i druga primanja, prava i obaveze uređuju propisima iz oblasti odbrane.

Oni su u pravima i dužnostima izjednačena sa diplomatsko-konzularnim osobljem, a postupaju i po instrukcijama šefa diplomatskog predstavništva, odnosno Ministarstva.

Diplomatskim predstavništvom rukovodi ambasador ili stalni otpravnik poslova.

„Konzularnim predstavništvom rukovodi šef konzularnog predstavništva u zvanju koje odgovara utvrđenom rangu predstavnistva i to: generalni konzul, konzul i vicekonzul“, kaže se u obrazloženju.

Zadržano je rješenje prema kojem se na rad u diplomatsko-konzularnim predstavnistvima mogu uputiti i zaposleni koje ministar vanjskih poslova, na osnovu pisanog sporazuma sa starješinama organa i institucija, rasporedi da na određeno vrijeme vrše poslove iz oblasti privrede, bezbjednosti, kulture, zdravlja, zaštite životne sredine, informacija i drugih oblasti.

U pogledu prava i obaveza zaposleni je izjednačen sa državnim službenicima i namještenicima koji rade na diplomatsko-konzularnim poslovima i postupa po instrukcijama ambasadora, odnosno Ministarstva.

U diplomatsko-konzularnom predstavništvu može se zaposliti i lokalno osoblje radi vršenja administrativno-tehničkih, pomoćnih i drugih poslova.

Lokalnim osobljem smatraju se strani ili drzavljanin Crne Gore koji ima regulisan boravak u državi prijema. Njihova prava i obaveze uređuju se ugovorom, u skladu sa aktom Ministarstva, međunarodnim konvencijama i propisima države prijema.

Send this to a friend