Planeta

Afrički natalitet brine Evropsku uniju

Ako mi­li­o­ni mla­dih Afri­ka­na­ca ne mo­gu da na­đu po­sao kod ku­će, gdje će ga po­tra­ži­ti da­nas i u bu­duć­no­sti?

Stre­pe­ći od od­go­vo­ra Evrop­ska uni­ja (EU) i Afrič­ka uni­ja (AU) u Abi­ža­nu orga­ni­zu­ju pe­ti za­jed­nič­ki sa­mit s cen­tral­nom te­mom o bu­duć­no­sti mla­dih na Cr­nom kon­ti­nen­tu.

Uoči sa­mi­ta, še­fi­ca evrop­ske di­plo­ma­ti­je Fe­de­ri­ka Mo­ge­ri­ni ne­gi­ra­la je da su mi­gra­ci­je u stva­ri ključ­na te­ma sku­pa u glav­nom gra­du Oba­le Slo­no­va­če.

„Ni­je ovo sa­mit o mi­gra­ci­ja­ma, već o part­ner­stvu AU i EU, ko­je je mno­go ob­u­hvat­ni­je. Ipak, sva­ka­ko će­mo gle­da­ti da zdru­ži­mo ak­ci­je EU i AU po­vo­dom mi­grant­ske si­tu­a­ci­je u Li­bi­ji”, na­gla­si­la je Mo­ge­ri­ni­je­va.

Send this to a friend