Medicina

Digitalni avatar – ljekar budućnosti

I dok svi ima­mo ne­ke dru­ga­či­je vi­zi­je bu­du­ćnos­ti, či­nje­ni­ca je da nam ona do­la­zi brže ne­go što smo mi­sli­li.

Ne­ke ino­va­ci­je u bu­du­ćnos­ti uti­ca­će na mno­ge aspe­kte na­ših ži­vo­ta, pa čak mo­žda i onaj naj­va­žni­ji aspekt – li­je­če­nje i odla­zak do­kto­ru.

Na­ime, sve vi­še se bli­ži dan ka­da će­te mo­ći vir­tu­el­no da po­sje­ti­te lje­ka­ra.

Umjes­to da po­sje­ti­te lje­ka­ra li­čno zbog zdrav­stve­nih in­for­ma­ci­ja ili pre­tra­ge na in­ter­ne­tu, mogli bis­te da upi­ta­te za sa­vjet me­dicinskog ek­sper­ta ko­ji je za­pra­vo ava­tar.

No­va apli­ka­ci­ja ra­zvi­je­na je za upo­tre­bu na pa­me­tnim te­le­fo­ni­ma i po­mo­ću nje možete da pos­tav­lja­te pi­ta­nja vir­tu­el­nom lje­ka­ru o ra­zli­či­tim me­di­cin­skim sta­nji­ma i tre­tma­ni­ma.

Kar­di­olog Le­sli Sa­kson ne može da is­to­vre­me­no bu­de sa svim svo­jim pa­ci­jen­ti­ma, ali možda u sko­ri­joj bu­du­ćnos­ti njen di­gi­tal­ni ava­tar može.

Na­ime, Sa­ksonova je iz­vršna di­re­ktor­ka Cen­tra za kom­pju­te­ri­zo­va­nje ti­je­la Uni­ver­zi­te­ta Južne Ka­li­for­ni­je, ko­ji je ra­zvio no­vu apli­ka­ci­ju pod na­zi­vom “Do­kon”.

Pa­ci­jen­ti mo­gu da pos­tav­lja­ju pi­ta­nja ava­ta­ru do­ktor­ke Sa­kson ko­ris­te­ći apli­ka­ci­ju na svo­jim pa­me­tnim te­le­fo­ni­ma.

Za lje­ka­re, ova apli­ka­ci­ja bi mo­gla da omo­gu­ći da se vi­še fo­ku­si­ra­ju na pa­ci­jen­te s ozbi­ljnim zdrav­stve­nim pro­ble­mi­ma.

“Za ne­ko­li­ko go­di­na 80 od­sto zdrav­stve­ne za­šti­te ko­ja se sa­da obav­lja u lje­kar­skim or­di­na­ci­ja­ma, to­kom za­ka­za­nih po­sje­ta, ka­da su lje­kar i pa­ci­jent u is­toj pros­to­ri­ji, više ne­će pos­to­ja­ti”, is­ti­če do­ktor­ka.

Za­to bi apli­ka­ci­ja mo­gla da bu­de ve­oma važna za pa­ci­jen­te ko­ji žele me­di­cin­sku in­for­ma­ci­ju od lje­ka­ra ko­jeg već po­zna­ju i ko­jem vje­ru­ju.

“Mo­gu re­do­vno da ažuri­ram svo­ju vir­tu­el­nu oso­bu, da je po­bolj­šam. Ina­če  bi mo­ra­li da pra­vi­mo ve­li­ki broj vi­deo-sni­ma­ka, ali na ovaj na­čin mo­gu za­pra­vo da upo­znam vas i va­šu bo­lest to­kom vre­me­na”, ka­že Sa­ksonova.

Kom­pju­ter­ski nau­čnik Ari Ša­pi­ro ske­ni­ra se­be ka­ko bi po­ka­zao na ko­ji na­čin pra­vi ava­tar do­ktor­ke Sa­kson.

On vje­ru­je da bi pa­ci­jen­ti tre­ba­lo da uspos­ta­ve bo­lju ve­zu sa svo­jim di­gi­tal­nim lje­ka­rom ti­me što bi po­ka­za­li izra­ze li­ca i po­kre­te.

“Pri­ka­zi­va­nje iz­gle­da lje­ka­ra sa svim nje­go­vim izra­zi­ma li­ca i ges­ta­ma je ve­oma važno, za ra­zli­ku od, re­ci­mo, do­bi­ja­nja me­di­cin­skog sa­vje­ta ili in­for­ma­ci­je od crteža ljekara za ko­ji možda ne­će­te osje­ća­ti da je le­gi­ti­man.”

Do­ktor­ka Sa­kson se na­da da će sen­zo­ri na pa­me­tnim te­le­fo­ni­ma pri­ku­plja­ti dra­go­cje­ne me­di­cin­ske po­dat­ke ko­ji bi po­mo­gli u li­je­če­nju pa­ci­je­na­ta ko­ji ima­ju me­di­cin­ska sta­nja kao što su ari­tmi­ja ili ne­re­do­vni ot­ku­ca­ji srca.

“Na taj na­čin ja uhva­tim va­šu ari­tmi­ju ka­da se do­go­di, na te­le­fo­nu s mjes­ta na ko­jem ste bi­li tog da­na. Zna­ću ko­li­ko ste ima­li akti­vnos­ti sa­mo oči­ta­va­njem sen­zo­ra”, kaže ona.

Sa­ksonova oče­ku­je da će di­gi­tal­ni lje­ka­ri pos­ta­ti gla­vna kom­po­nen­ta li­čne zdrav­stve­ne za­šti­te.

Send this to a friend