Društvo

Advokati iz država EU moći će da rade u Crnoj Gori

Advokati iz država članica Evropske unije (EU) moći će da obavljaju tu djelatnost u Crnoj Gori, na osnovu izmjena Zakona o advokatuti koji se nalazi u skupštinskoj proceduri.

Ove zakonske odredbe primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore EU.

Zakonom se definiši uslovi pod kojima advokat iz države članice EU ima pravo da se bavi advokaturom u Cmoj Gori, način upisa u imenik stranih advokata, polaganje pravosudnog i advokatskog ispita na sluzbenom jeziku u Crnoj Gori.

Pravo upisa u imenik stranih advokata, radi obavljanja advokatske djelatnosti u Cmoj Gori ima advokat iz države clanice EU koji je upisan u registar za obavljanje advokatske djelatnosti u matičnoj državi, koji je državljanin drzave članice EU i koji je osiguran od profesionalne odgovomosti.

Dokumenti kojima se dokazuju ove činjenice uzeće se u obzir ako nije proteklo tri mjeseca od dana njihovog izdavanja i moraju biti dostavljeni u ovjerenom prevodu na crnogorski jezik“, kaže se u zakonskom obrazloženju.

Advokat koji je upisan u imenik stranih advokata ne može biti biran u organe Advokatske komore, niti zaposliti advokatskog pripravnika.

Sadržinu i način vođenja imenika stranih advokata ureduje Advokatska komora.

Novim zakonom biće zabranjeno reklamiranje advokata, zajednicke advokatske kancelarije i advokatskog ortačkog drustva putem sredstava javnog informisanja, bilborda i na drugi nacin, kao i prilikom predstavljanja.

Nacin predstavljanja advokata, zajednicke advokatske kancelarije i advokatskog ortačkog društva bliže se uređuju Statutom i Kodeksom.

Tags
Send this to a friend