Ekonomija

Fiskalizacija kasa za bolju kontrolu prihoda

Biljana Peranović

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici utvrdila Predlog Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga.

“Postojeći model fiskalizacije, koji se primjenjuje u Crnoj Gori i u smislu poslovnih procesa i procedura je kompleksan i zastario. Zasniva se na hardverskom rješenju i evidentiranje prometa se vrši putem poreskih registar kasa i obuhvata samo dio prometa čija se naplata vrši u gotovini. Uključuje veliki broj aktera (serviseri, distributeri, poreski službenici, Mašinski fakultet itd.), obimna prateća dokumentacija ne pruža dovoljno informacija za adekvatnu kontrolu poreskih obveznika, ne omogućava vršenje komparativnih analiza podataka sa poreskih prijava i uporedne analize oporezivog prometa za poreskog obveznika”, saopštila je generalna direktorica Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija, Biljana Peranović.

Takođe, istakla je da se novim zakonom predlaže zamjena postojećeg sistema poreskih registar kasa i uvođenje softverskog rješenja da bi se obezbijedio zadovoljavajući model fiskalizacije koji omogućava ekonomičan i efikasan inspekcijski nadzor i da se sistem zasniva na elektronskom prenosu podataka o ostvarenom prometu i obuhvata sve vrste prometa bez obzira na način plaćanja.

Poreski obveznici po ovom rješenju su dužni da obezbijede skup mjera koje će omogućiti elektronski prenos podataka od naplatnog uređaja koje koristi poreski obveznik do informacionog sistema Poreske uprave

. Prenos podataka se vrši prije izdavanja računa kupcu i nakon dobijanja potvrde o prenosu od strane Poreske uprave poreski obveznik izdaje račun.

”Uvođenje sistema elektronske fiskalizacije će zahtijevati koordiniran rad ne samo Ministarstva finansija i Poreske uprave, već i drugih državnh organa, a uspostavljanjem stabilnog sistema očekuje se obezbjeđenje osnovnog cilja, tj. postizanje visokog stepena prijavljenih poreskih obaveza, što će u konačnom dovesti do svođenja učešća neformalne ekonomije na najmanju moguću mjeru”, kazala je Peranović.

S.Đ.

Send this to a friend