Ekonomija

Nove mjere Glavnog grada za podršku privrednim aktivnostima

Glavni grad

Imajući u vidu okolnosti izazvane koronavirusom (COVID 19) gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković donio je novu odluku kojom se definiše set mjera Glavnog grada za podršku privrednim aktivnostima.

U tom smislu Uprava lokalnih javnih prihoda će omogućiti umanjenje od 100 odsto iznosa lokalne komunalne takse za postavljanje ljetnje bašte, zatvorene bašte, ostalih privremenih objekata koji se mogu izmještati s jednog mjesta na drugo i za promotivne svrhe, za period od 1. marta do 31. maja 2020. godine.

Umanjenje od 50 odsto iznosa lokalne komunalne takse odnosi se na postavljanje ljetnje bašte, zatvorene bašte, ostalih privremenih objekata koji se mogu izmještati s jednog mjesta na drugo i za promotivne svrhe, za period od 1. juna do 30. septembra 2020. godine. Za korišćenje prostora na javnim površinama, za ugrožene djelatnosti, subjektima koji su obavljali privredne aktivnosti u okolnostima izazvanim koronavirusom za period od 1. marta do 31. maja 2020. godine, predviđeno je umanjenje od 90 odsto iznosa lokalne komunalne takse.

Poreski obveznici mogu se obratiti Upravi lokalnih javnih prihoda sa zahtjevom za umanjenje putem pošte ili na e-mail: ulj[email protected]

Takođe Odlukom je predviđeno da Sekretarijat za komunalne poslove odobri postavljanje novih i proširenje postojećih ljetnjih bašti, ostalih privremenih objekata koji se mogu izmještati s jednog mjesta na drugo i za promotivne svrhe, do 30. septembra 2020. godine, na površinama koje su u vlasništvu Glavnog grada (trgovi, parkovi i sl.) u skladu sa prethodno pribavljenim mišljenjem glavnog gradskog arhitekte. Stranke se za odobrenje mogu obratiti putem pošte ili na e-mail: [email protected]

Odluka o podršci privrednim aktivnostima u Glavnom gradu biće data na ocjenu Agenciji za zaštitu konkurencije, a stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi tačka 5.2. Odluke o ublažavanju finansijskih posljedica koronavirusa u Glavnom gradu (“Službeni list CG – Opštinski propisi”, broj 16/20). Takođe, Odluka će se naći na prvoj narednoj sjednici Skupštine Glavnog grada i stupiće na snagu danom donošenja akta Agencije za zaštitu konkurencije o usklađenosti državne pomoći sa zakonom.

Send this to a friend