Ekonomija

Premije na kredite će se naplaćivati i za vrijeme moratorijuma

Ilustracija

Kod kredita koji budu stavljeni pod moratorijum, a koji su obezbijeđeni pojedinačnim i grupnim polisama osiguranja, neće do srazmjernog produženja važenja osiguranja po automatizmu, poručili su iz Agencije za nadzor osiguranja.

“Naime, kako je ugovor o osiguranju različit pravni posao od ugovora o kreditu, osiguravači će nastaviti da pružaju pokriće po zaključenim ugovorima o osiguranju i u periodu važenja moratorijuma. Stoga preporučujemo svim onima koja imaju obavezu plaćanja premije na kredite, da kontaktiraju društvo za osiguranje sa kojim je zaključen ugovor o osiguranju, kako bi obezbijedili kontinuitet u pokriću”, naveli su iz Agencije za nadzor osiguranja.

Pojašnjavaju da kako na osnovu Odluke CBCG obaveza plaćanja po ugovoru o kreditu koji je stavljen pod moratorijum, traje 90 dana po isteku formalno zaključenog ugovora, to je za nastavak osiguravajućeg pokrića potrebno da se blagovremeno prije isteka važećeg ugovora, korisnik osiguranja obrati društvu za osiguranje i podnese odgovarajući zahtjev.

“Društva za osiguranje imaju utvrđen set dokumentacije koju je potrebno priložiti za potrebe adekvatnog preuzimanja rizika u cilju zaključenja ugovora o osiguranju. Zavisno od vrste osiguranja, osiguravač može produžiti postojeći ugovor ili zaključiti novi”, ističu u ANO.

Posebno naglašavaju da će aneksiranje ugovora odnosno zaključenje novog podrazumijevati i plaćanje odgovarajuće premije.

“Napominjemo da obaveza plaćanja premije prvenstveno leži na ugovaraču osiguranja, pa za slučajeve gdje je ugovarač osiguranja banka, napominjemo da je neophodna adekvatna komunikacija banke – ugovarača osiguranja sa korisnicima kredita – osiguranim licima, kako ne bi došlo do prekida pokrića usljed neplaćanja premije. Za polise koje ističu dok su na snazi mjere NKT, ugovaraču osiguranja je omogućeno da elektronskim putem (putem e-maila) komunicira sa osiguravajućim društvom i na taj način obezbijedi produženo pokriće”, kažu u ANO.

Takođe, imajući u vidu aktuelnu situaciju, od društava za osiguranje se očekuje da pokažu određeni nivo fleksibilnosti, naravno, vodeći računa o likvidnosti, pa ovim pozivaju korisnike kredita koji su osigurani po nekom osnovu, da ne dolaze u prostorije društava za osiguranje, već da kontaktiraju društva za osiguranje telefonski ili putem emaila kako bi dogovorili način i dinamiku plaćanja, kako po sada važećem ugovoru, tako i po eventualno zaključenom aneksu ili novom ugovoru o osiguranju.

Send this to a friend