Ekonomija

Usvojen Izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike CBCG

Savjet CBCG je na 24. sjednici, razmatrao i usvojio Izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za decembar 2017. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke tokom ovog perioda realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2017. godini.

“Savjet je utvrdio radnu verziju Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama, kojim je predloženo produženje važenja ovog zakona za još godinu dana, u cilju stvaranja pretpostavki za dalje podsticanje procesa restrukturiranja dugova”, saopštili su iz CBCG.

Naime, kako navode, primjena ovog zakona u periodu od juna 2017. do februara 2018. godine rezultirala je restrukturiranjem dugova u iznosu od 23,7 miliona eura, što ukazuje na opravdanost inicijative za produženjem njegovog važenja.

“Takođe, prema posljednjim raspoloživim podacima, nekvalitetni krediti na kraju decembra 2017. godine iznosili su 197 miliona eura i činili su 7,3 odsto ukupnih kredita. U odnosu na decembar 2016. godine, nekvalitetni krediti su manji za 20,8 odsto”, dodaju oni.

U cilju usaglašavanja sa Direktivom Evropske unije o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u komercijalnim transakcijama (2011/7/EU), Savjet je danas utvrdio radnu verziju Nacrta zakona o izmjeni Zakona o visini stope zatezne kamate.

“Savjet je usvojio i Odluku o utvrđivanju obrasca za dostavljanje informacija o kreditnoj aktivnosti. Ovom odlukom se obezbijeđuju pretpostavke da CBCG implementira preporuku Evropske komisije i kontinuirano sprovodi anketiranje o kreditnoj aktivnosti, sa ciljem praćenja kreditne dinamike u Crnoj Gori”, navode iz CBCG.

Stupanjem na snagu ove odluke, i banke sa sjedištem u Crnoj Gori biće dužne da CBCG dostavljaju informacije o kreditnoj  aktivnosti na propisanom obrascu, na kvartalnoj osnovi.

CBCG, će kako dodaju,  u skladu sa principima transparentnosti poslovanja, imati obavezu da informacije o kreditnoj aktivnosti banaka na agregatnom nivou objavljuje na svojoj internet stranici.

“Savjet je danas razmatrao i usvojio Kvartalni izvještaj o poslovanju banaka i MFI,  sa Informacijom o realizaciji operativnih ciljeve banaka za smanjenje nivoa loših kredita za IV kvartal 2017. godine. Konstatovano je da je poslovanje banaka tokom posljednjeg kvartala ove godine karakterisao rast svih ključnih bilansnih pozicija, pa je tako na kraju 2017. godine ostvaren, na godišnjem nivou, rast ukupne aktive za 10,34%, kredita i potraživanja za 13,24%, depozita za 13,64% i ukupnog kapitala za 5,87%”, navode iz CBCG.

Kamatne stope bilježe dalji pad, pa je tako prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupne kredite zabilježila pad sa 7,45%, na kraju 2016. godine, na 6,81% na kraju 2017, dok je prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na novoodobrene kredite pala sa 6,27% na 6,23%, u posmatranom jednogodišnjem periodu.

“Koeficijent solventnosti na agregatnom nivou iznosio je 16,37%, što je iznad regulatornog minimuma (10%). Banke su, na kraju 2017. godine, iskazale pozitivan finansijski rezultat, u iznosu od 35,1 milion eura. Visok nivo likvidnosti i solventnosti bankarskog sektora, uz navedene tendencije, doprinosi njegovom nesmetanom funkcionisanju, a time i očuvanju i jačanju finansijske stabilnosti. Savjet je, na današnjoj sjednici, razmotrio i druga tekuća pitanja iz domena svoje nadležnosti”, navodi se u saopštenju CBCG.

Send this to a friend