Hronika

Osumnjičeni za ubistvo bračnog para u Baru se brani ćutanjem

Sa mjesta zločina

Ba­ra­ninu Urošu Jeg­diću (55), ko­ji je osum­nji­čen da je u petak ubio kom­ši­je Du­ša­na (64) i Bo­silj­ku (52) Ka­le­zić, sudija za istrage Višeg suda u Podgorici odredio je pritvor do mjesec dana, pišu Dnevne novine.

Jegdić se, kao i pred višim tužiocem, branio ćutanjem tako da istražni organi još uvijek nagađaju motiv ovog dvostrukog ubistva.

Du­šan i Bo­silj­ka Ka­le­zić ubi­je­ni su u petak uju­tro, oko 6.30, u nji­ho­voj po­ro­dič­noj ku­ći u bar­skom na­se­lju Šu­šanj.

U mo­men­tu ka­da je po­či­nje­no dvo­stru­ko ubi­stvo, u ku­ći Ka­le­zi­ća, na spra­tu iz­nad, spa­vao je nji­hov sin La­zar, ko­ji je, ne­zva­nič­no sa­zna­ju DN, čuo puc­nje ko­ji su ga pro­bu­di­li iz sna, ali ni­je ni slu­tio šta se de­ša­va.

Ne­ko­li­ko sa­ti na­kon što je ubi­jen brač­ni par Ka­le­zić, po­li­ci­ja je uhap­si­la Jeg­di­ća na dru­gom kra­ju na­se­lja.

Na­kon hap­še­nja, po­li­caj­ci su uoči­li da Jeg­dić na vra­tu ima tra­go­ve ko­ji bi mo­gli upu­ći­va­ti na po­ku­šaj sa­mo­u­bi­stva.

O mo­ti­vu dvo­stru­kog ubi­stva za­sad se sa­mo na­ga­đa, mada su komšije in­spek­to­rima ispričale da su Ka­le­zi­ći i Jeg­dić ima­li ma­nji ne­spo­ra­zum oko par­king pro­sto­ra.

Send this to a friend