Društvo

Alimentaciju ne plaća 60 odsto očeva

Ilustracija

Oko 60 odsto očeva ne izdržava djecu duže od dvije godine, što se negativno odražava na njihove živote, podaci su šest nevladinih organizacija (NVO), sa kojim su juče upoznale Komitet za zabranu diskriminacije žena Ujedinjenih nacija (UN), piše Dan.

U izvještaju iz sjenke o primjeni Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama u Crnoj Gori navodi se da su žene i dalje diskriminisane, neravnopravne sa muškarcima, nedovoljno radno angažovane i zastupljene u političkom i javnom životu, te da im država ne pruža ni fizičku zaštitu u situacijama porodičnog nasilja.

U analizi Centra za ženska prava, Sigurne ženske kuće, SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, Centra za romske inicijatice, NVO Kvir Montenegro i NVO Spektra konstatovano je da mjere koje je preduzela država za usvajanje i sprovođenje zakona radi sprečavanja diskriminacije po osnovu pola, seksualne orijentacije, rodnog identiteta nijesu bile dovoljne, te da su sprovedene kampanje sporadične i bez stvarnog uticaja na javnu svijest.

Kako dodaju, Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama ne primjenjuje se direktno, navodeći da za osam godina primjene Zakona o ravnopravnosti polova nema uticaja na stvarnu ravnopravnost muškaraca i žena.

Država je nedosledna u sprovođenju politike rodne ravnopravnosti, a državnom budžetu nedostaju finansije za njihovu implementaciju. Dokazano je da napori Vlade Crne Gore u borbi Protiv trgovine ljudima nijesu dovoljni. Službeni, ponavljani stav vlasti jeste da organizovana trgovina ljudima u Crnoj Gori ne postoji i da su takvi slučajevi slučajni i pojedinačni. Žene su i dalje značajno nedovoljno zastupljene u političkom i javnom životu Crne Gore. Zakonodavni okvir je neadekvatan. Izborni zakon, iako je nedavno dopunjen s ciljem da poboljša političku zastupljenost žena u parlamentu i lokalnim skupštinama, nije uspio da da značajne rezultate konstatovano”, je u izvještaju NVO, koji je predstavljen u Ujedinjenim nacijama.

Send this to a friend