Društvo

Klizalište u Pljevljima radiće do kraja februara

Klizalište u Pljevljima koje je počelo sa radom krajem decembra na Trgu 13. Jul radiće do kraja februara.

Di­rek­tor Cen­tra za sport i re­kre­a­ci­ju Ve­sko Pe­ru­ni­čić kaže za PV Informer kli­za­li­šte bi tre­ba­lo da ra­di do 25. fe­bru­a­ra, ali ve­li­ka za­in­te­re­so­va­nost oprav­da­va na­mje­re da kli­za­li­šte ra­di do sa­mog kra­ja fe­bru­a­ra.

“Po­sta­vlja­nje kli­za­li­šta je u pot­pu­no­sti oprav­da­lo sva na­ša oče­ki­va­nja. Stra­ho­va­nja da će bi­ti ve­li­ki broj po­vre­da po­ka­za­la su se na svu sre­ću kao neo­sno­va­na. Na­ša omla­di­na vr­lo br­zo je uspje­la da ovla­da vje­šti­na­ma kli­za­nja iako je ovo pr­va go­di­na da ima­mo kli­za­li­šte u gra­du”, dodaje Peruničić.

On na­gla­ša­va da je ve­li­ko in­te­re­so­va­nje Plje­vlja­ka za kli­za­li­šte i da su se do­sad de­si­le sa­mo dvi­je ma­nje po­vre­de.

“Apelujem na sve one ko­ji po­sje­ću­ju kli­za­li­šte da po­štu­ju pro­pi­sa­na pra­vi­la jer će se na taj na­čin iz­bje­ći povre­đi­va­nja”, poručuje Peruničić.

Podsjećanja radi, sat vre­me­na kli­za­nja ko­šta je­dan euro, a svi uče­sni­ci do­bi­ja­ju po­treb­nu opre­mu za kli­za­nje.

Klizanje je omogućeno svakog dana od 10 do 21 čas i 30 minuta. Pauza na kli­za­li­štu je od 15:30 do 16:30 minu­ta i taj pe­ri­od se ko­ri­sti za pri­pre­ma­nje pod­lo­ge za po­sli­je­po­dnev­ni rad ka­da su i po­sje­te ve­će.

Send this to a friend