Društvo

Momci iz beranskog moto kluba donirali hranu narodnoj kuhinji

Da još jednom važi fraza da žestoki momci imaju najveća srca dokazuje i primjer Moto-kluba Sokolovi iz Berana koji su danas donirali velike količine hrane narodnoj kuhinji “Divna Veković”.

Ova kuhinja radi pri Manastiru Đurđevi Stupovi, a motocikliste je primio sveštenik Željko Savić koji je i upravnik kuhinje.

Ova narodnja kuhinja je jedina koja na sjeveru hrani siromašne i stare.

<<<Narodna kuhinja u Beranama jedina na sjeveru hrani siromašne>>>

Rad narodne kuhinje najviše pomažu Patrijaršija i Manastir Ostrog, a hranu obezbjeđuju i humani ljudi, kao što su ovi beranski mladići.

Po­ma­ga­nje ugro­že­nim ka­te­go­ri­ja­ma dru­štva glav­na je zvi­je­zda vo­di­lja čla­no­va “Sokolova” koji postoje već pet godina.

Ovo udru­že­nje mo­to­ci­kli­sta, ko­je bro­ji oko 30 čla­no­va, re­a­li­zo­va­lo je mno­štvo hu­ma­ni­tar­nih ak­ci­ja ko­je su ima­le cilj da po­mog­nu lju­di­ma u ne­vo­lji.

Ovi mladići su brojnoj djeci vratili osmjeh na li­ce, a najveću humanitarnu akciju or­ga­ni­zo­vali su prije četiri go­di­ne, ka­da se na cen­tral­noj be­ran­skoj uli­ci pri­ku­plja­la po­moć za po­pla­va­ma po­go­đe­no sta­nov­ni­štvo Sr­bi­je i Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne.

S.B. 

Send this to a friend